တၢ်ကစီၣ်

ထိၣ်လံွၢ်ဝါ ကီၢ်သူလ့ၤတီၤထီကၠိမၤလၤကပီၤဝဲ ကၠိသရၣ်ႇသရၣ်မုၣ်မုၢ်နံၤ

လါအိးကထိဘၢၣ် ၅သီႇ ၂ဝ၁၉နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ် ၅ သီႇ ၂ဝ၁၉နံၣ်န့ၣ် ထိၣ်လွံၢ်ဝါကၠိလၢတီအူကီၢ်ရ့ၣ် မၤလၤကပီၤဝဲဒၣ်...

(JMC-S) တလၢၤဒီး ကညီ ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးအကျါ ပိာ်မုၣ်တၢ်ပၣ်ဃုာ် ဟဲဂ့ၤထီၣ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ နါ၀့ၣ်ဖၠိစၣ်ႉ (JMC-S)ကညီကီၢ်စဲၣ် ဒီးတလၢၤကီၢ်စဲၣ် ကီၢ်စဲၣ်ပတီၢ် တၢ်ကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုၣ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး ကမံးတံာ် ကမျၢၢ်ခၢၣ်စးအပူၤ ပိာ်မုၣ်တၢ်ပၣ်ဃုာ် မျးကယၤ အိၣ်ဒီးတၢ်သးမံအဂ့ၢ်...

ရၤမတံကီၢ်ဆၢ (Automated Border Control.E.Gate) တၢ်အိးထီၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်စးထီၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ် ႇန့ၣ်နီၣ်ႉ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤ ကီၢ်ဆၢတၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ် လံာ်အုၣ်သး (Automated Border Control.E.Gate (ABC) Gate)တၢ်အိးထီၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်မၤကစၢ်တဖၣ် စးထီၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ...

တၢ်တဘၣ်သူ ဒ်မၤထူရၤအမုၢ်နံၤအမံၤဘၣ်အဂ့ၢ် တၢ်တဲဖျါထီၣ်၀ဲဖဲတၢ်မူးတၢ်ရၢ်အဆၢကတီၢ်အဖီခိၣ် လီၤသးအုး၀ဲအဂ့ၢ် နီၢ်အိလးစံး၀ဲ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႉ ခီဖျိ မၤလၤကပီၤ ကညီမၤထူရၤအမုၢ်နံၤအဃိ ဘၣ်တၢ်လိာ်ကွီၢ်၀ဲ ၦၤတီရိၣ်မဲတၢ်တဖၣ် တၢ်မူးတၢ်ရၤအံၤ ၦၤလၢ အလိာ်ကွီၢ်တၢ်ဖိတဖၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄သီအနံၤ...

ခီဖျိ ပၢၤကီၢ်ကရူၢ် နီၢ်ဂံၢ်စှၤအဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢ ကဖီၣ်ကသံၣ်မူၤဘှီးအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲ

လါစဲးပထ့့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤမၠးအူသၣ်ႉ ခီဖျိပၢၤကီၢ် ဂံၢ်ဘါစှၤအဃိ လၢတၢ်ကဖီၣ်၀ဲ တၢ်ဆါကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ် ၀ဲၤကျိၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ကီၢ်ဆၣ်ကမံးတံာ် ပဒိၣ်မါဆၣ်တူၢ်ဂီၤ...

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ကလုာ်ဒူၣ်ဂ့ၢ်၀ီအံၤ တၢ်ကြၢးဃုအစၢလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ပူၤအဂ့ၢ် ပဒိၣ်စီၤသမ့ၣ်ထိစံး၀ဲ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤရှါႉ ကီၢ်ပယီၤပူၤ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ် ဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ် ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤ ကြၢးမၤထွဲ၀ဲလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကျိၤကျဲၤလီၤအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သး ထီဘိကမံးတံာ်...

(DKBA)ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ် ၂ ဘျီႉ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ဘူးဒးတၢ်ဘါ တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA)ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် (NMSP)သ့ၣ်တဖၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤဒီး ၁၈ သီအနံၤန့ၣ်...

တၢ်ဃ့ထီၣ်တၢ်ပျဲလၢ တၢ်ကထုးထီၣ်လၢၢ်ဒါကျဲလၢ လိညးကစၢၢ်အဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ထီဒါ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၉သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ နါ၀့ၣ်ဖၠိစၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် လိညးသ၀ီကရူၢ် ကစၢၢ်ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်တီၣ်ထီၣ်ဃာ်အခွဲး လၢကထုးထီၣ်လၢၢ်ဒါကျဲ အဖီခိၣ် သ၀ီ ၄ ဖျၢၣ်အပူၤ သ၀ီဖိတဖၣ်...

တၢ်ထၢဖှိၣ် ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်စရီ တၢ်ဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ် ကဆဲးတဲသကိး

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၈ သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇစီၤရှါႉ တၢ်လီၢ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ် လဲၤက့ၤတတုၤ တၢ်လီၢ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖၣ် ခီကီၢ်ကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤ ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဖျဲၣ်စရီ တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကတဲသကိးအီၤဒီး...

ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအံၤ တၢ်မၤအီၤဒ်တၢ်ဘျၢသဲစးအခွဲးအယာ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ကီၢ်ပူၤကညီတၢ်ကရၢကရိ ၁၈ ဖုပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ပာ်သး

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၅ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇစီၤထိလ့ႉ ကညီဒီကလုာ် မၤထူရၤမုၢ်နံၤအံၤ မ့ၢ်၀ဲမုၢ်နံၤဒိၣ်ထီလၢ ကညီကလုာ်အဂီၢ်အဃိ ဒ်တၢ်ဘျၢသဲစး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အိၣ်အသိး တၢ်မၤအီၤကန့ၢ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤအဂီၢ် ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤ ကမၤထွဲန့ၢ်လၢ တၢ်တီတၢ်ြတၢ်အဂ့ၢ် ကီၢ်ပူၤကညီဂ့ၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိ...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး