တၢ်ကစီၣ်

ဖၣ်အၣ်ပူၤ ၦၤသူၣ်က့သးၦၢ်လၢအသးနံၣ်အိၣ် ၆၀ ဆူဖီခိၣ်တဖၣ် စးထီၣ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖး

လါအီးကထိဘၢၣ် ၃၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ၦၤသူၣ်က့သးၦၢ်လၢအသးနံၣ်အိၣ် ၆၀ ဆူဖီခိၣ်လၢအအိၣ်ဖၣ်အၣ်ပူၤတဖၣ် ၂၀၂၀ ပၣ်တံၣ်ဖှိၣ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်တၢ်ဃုထၢအဂီၢ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၉ သီအနံၤန့ၣ် က၀ီၤဒ့တၢ်ဖးလီၢ်လၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ်စုာ်စုာ်...

ပဒိၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲ ဖီၣ်စုက၀ဲၤခံဒူၣ် အတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲဒီးတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အလီၢ်တနီၤ တၢ်ကဘၣ်ထုးကွံာ်၀ဲ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ခံဒူၣ်အၦၤတဖၣ် တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲ (game)ကျးလၢအအိးထီၣ်၀ဲတဖၣ်ဒီး တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့အလီၢ်တနီၤန့ၣ် ဖဲတလါအံၤ လါအီးကထိဘၢၣ်လၢာ်အတီၢ်ပူၤ...

တီၤပီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤလၢ တလၢၤဒီးကညီပၢဆှၢသဃဲၤ၀ဲဒၣ်အံၤ တၢ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးအဂီၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလံ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ -KNU ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်ကရူၢ်တဖၣ် လၢအပၢဆှၢကျဲၣ်ကျီ၀ဲတီၤပီၣ်လီၢ်က၀ီၤ သ၀ီ ၂၄...

ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် လိာ်ကွီၢ် KNU လၢဖီၣ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကၠိခိၣ်တဂၤတၢ်ဂ့ၢ် KNU က့ၤခီၣ်ဆၢ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်လၢ KNU ဖီၣ်၀ဲသရၣ်ကၠိခိၣ်တဂၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် KNU သမၢဒီးက့ၤခီၣ်ဆၢကဒါ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ...

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ KNDP ဒီး NLD ပၣ်တံၣ်တဖၣ် တၢ်ဟးကရၢကရိအဂံၢ်အဘါဂ့ၤ၀ဲ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ လၢကဟဲ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၈ သီ တၢ်ကမၤ၀ဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ် တၢ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးအတီၢ်ပူၤ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ...

တၢ်တဘၣ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးလၢအမၤဟးဂီၤ၀ဲဒၣ်ကညီကဒဲကဒဲတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဘၣ်န့ၣ် ၀့ၢ်တကူၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤစံး၀ဲ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးဖါရှီ ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီပတြီာ်ခၢၣ်စးတဖၣ်အံၤ ဖဲတၢ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဖးအကတီၢ် တၢ်စံးတၢ် ကတိၤလၢအဖျါ ဒ်ကမၤလီၤဖးကညီကဒဲကဒဲတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီး တၢ်တဘၣ်ဟးကရၢကရိတၢ်ဒ် ဟ့ၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤလၢတၢ်မၤဖျါထီၣ်တသ့ဘၣ်န့ၣ် ၀့ၢ်တကူၣ်...

KNU ခးပလီၢ် ပယီၤသုးကဘီယူၤ ခီဖျိဟးဆှၣ်တၢ်အဃိ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အၦၤသုးဖိလၢအဟံ၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢသ့ၣ်တဖၣ် ခးပလီၢ်၀ဲ ပယီၤသုးကဘီယူၤတဘ့ၣ် ခီဖျိလၢဟးဆှၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအဖီခိၣ်အဃိအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၉ သီအနံၤန့ၣ်...

အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီအပူၤ ကညီဂ့ၢ်၀ီ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိအိၣ်၀ဲ ၁၀ ကလီၢ်ဃၣ်ဃၣ်

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးဖါရှီ အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ဘျီၣ်ဒိၣ်တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ ကညီကလုာ်ဒူၣ်ကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ် လၢကဟဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အံၤ ကညီၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ(၁၀ ကလီၢ်)ဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်...

ၦၤလၢကဘှါရှဲထံသူတၢ်ဂ့ၢ်ကီမ့ၢ်န့ၢ်မး ကဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ဖးအဂ့ၢ် လီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိတဖၣ် စံး၀ဲ

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအံၤ ကဟ့ၣ်တၢ်ဖးထဲလၢ ပၣ်တံၣ်ဒီးခၢၣ်စးလၢအဘှါရှဲထံသူတၢ်ဂ့ၢ်ကီန့ၢ်တဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ႇ ဃိၣ်လိာ်ကျိ မုၢ်နုာ်တကပၤ လီၢ်က၀ီၤၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ယ့ၤတွ့ကိသ၀ီဖိ...

ခိ၀ံၣ်အဆၢကတီၢ် KNU မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ၀ဲ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤပတီၢ်မုၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် ဟုသး အထၢၣ် ၂၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၤ ဖဲဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါကဆၢကတီၢ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤပတီၢ်မုၢ်ဖိလၢအထံၣ်ဘၣ်၀ဲ တၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူကီခဲ၀ဲတဖၣ်အဂီၢ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ စးထီၣ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ၀ဲဒၣ် ဟုသး...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး