တၢ်ကစီၣ်

(Covid -19) တၢ်ဆါအံၤ ကီၢ်သူလ့ၤဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် ဆူကညီကမျၢၢ်တဖၣ်ဒ်လဲၣ်

လါမးရှး ၂၈ သီႇ ၂၀၂၀နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကလံၤကျိၤတၢ်ဆါတခါလၢအမ့ၢ် ခိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါအံၤ စးထီၣ်ဖဲလါမးရှး ၁၂ သီအနံၤန့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီ ဘ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ကရၢ (WHO)...

Coronavirus Disease (Covid -19) ကလံၤကျိၤတၢ်ဆါလၢပြကၢးသ့ၣ်ညါအီၤ

Coronavirus Disease (Covid -19) ဖဲ ၂၀၁၉ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်အပူၤ ကလံၤကျိၤတၢ်ဆါတခါလၢ အဟဲကဲထီၣ်အသးခီဖျိတၢ်ဆါဃၢ်တခါလၢအမ့ၢ် ၂၀၁၉ နိဗၣ် ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဗဲရၣ်စ် အံၤ ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီးရၤလီၤသး...

တရူးအထံဖိကီၢ်ဖိလၢအသံလၢမၠၣ်၀တံၣ်ပူၤအံၤ တၢ်တထံၣ်၀ဲ (Covid-19) တၢ်ဆါဃၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ် စံး၀ဲ

လါမးရှး ၂၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်အံၤ ဖဲလါမးရှး ၂၁ သီန့ၣ် တရူးအထံဖိကီၢ်ဖိလၢအသံတဂၤအံၤ တၢ်တထံၣ်န့ၢ်၀ဲ ကိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါဃၢ်...

ကမျၢၢ်ကအိၣ်ဘၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်အဂီၢ် မူဒါအိၣ်ခံခီခံကပၤလၢာ်အဂ့ၢ် မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်စံး၀ဲ

လါမးရှး ၂၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ် တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ယ့ၤဖၠူၤကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ခီဖျိလၢဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်အဃိႇ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး ဒ်သိးဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ကဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လၢမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်အဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် NMSP...

မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ဆၢြတဲၤတဆီ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤဖိလၢကနုာ်လီၤတဖၣ် တၢ်ကးတံာ်ဃာ်၀ဲ တစိၢ်တလီၢ်

လါမးရှး ၁၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ၦၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤဖိနုာ်လီၤဟးထီၣ်တခါလၢအမ့ၢ် မဲၢ်ဆီး–မၠၣ်၀တံၣ် တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်တိၤတဆီ မ့တမ့ၢ် လၢၦၤကီၢ်ပယီၤဖိဒီး ၦၤကၠီၣ်တဲၣ်အထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်န့ၣ် ၦၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤ အထံဖိကီၢ်ဖိအဂၤတဖၣ်ခဲလၢာ်...

တၢ်ြတီဆၢ Codvid 19 အဂီၢ် ကီၢ်ဆၢဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ တၢ်စးထီၣ်မၤဃံးထီၣ်၀ဲတၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်

လါမးရှး ၁၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် နဲၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢ တကီၢ်ခါကိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါဃၢ် Codvid 19 ကဲထီၣ်သးအဃိႇ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဒီတကျိၤ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ဖဲမဟါ(လါမးရှး...

သိလ့ၣ်တီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ကီးတရံး–ကၠဲးဒိကျဲဟးဂီၤ၀ဲဒီး ကဲထီၣ်၀ဲတၢ်တံာ်တာ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအဂီၢ်

လါမးရှး ၁၈သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ဒီး ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် အဘၢၣ်စၢၤလၢအမ့ၢ်ကီးတရံး–ကၠဲးဒိကျဲအံၤ စးထီၣ်လၢတနံၣ်အံၤထီၣ်သီတုၤလၢခဲအံၤတစု သိလ့ၣ်(ကါ)တီၣ်သ့ၣ်လၢအတီၣ်၀ဲသ့ၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် ခီဖျိလၢလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤ၀ဲဒၣ်ကိးမုၢ်နၤဒဲးအဃိ ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲဒီး ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်တံာ်တာ်လၢ...

ထံတမၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဖးဒိၣ်တဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒံးန့ၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢအမ့ၢ်အတီတန့ၢ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် လီၢ်က၀ီၤကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် စံး၀ဲ

လါမးရှး ၁၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်ပယီၤ ထံကျိထံကွာ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲထံတမၢၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဖးဒိၣ်တဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒံး၀ဲန့ၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢအမ့ၢ်အတီတနၢ့်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် ဖဲတနံၤအံၤ လါမးရှး ၁၄ သီ...

သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ DKBA သုးဖိ ၁၃ ဂၤ ဒီးက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤ

လါမးရှး ၁၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA ထုးဖးအသးကရူၢ်) သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤ တီခိၣ်ရိၣ် မဲ၀ဲသုးဖိ ၁၃ ဂၤအံၤ...

ၦၤဟူးဂဲၤခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် စီၤသးဘိ တၢ်လိာ်ကွီၢ်၀ဲန့ၣ် ထုးကွံာ်အီၤတဘျီဃီန့ၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ဃ့ထီၣ်

လါမးရှး ၁၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ် ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်တဂၤလၢအမ့ၢ် စီၤသးဘိအံၤ တၢ်လိာ်ကွၢ်၀ဲလၢကွၢ်မ့ၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ နီၣ်ဂံၢ် ၅၀၅(ခ) တၢ်မၤလီၤထံကီၢ်သူးသ့ၣ်လၤကပီၤအံၤႇ တၢ်ကထုးကွံာ်အီၤတဘျီဃီအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး