တၢ်ကစီၣ်

တၢ်ကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢ အဖိးသဲစး ကစးထီၣ်က့ၤအဂီၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကရၢတဖၣ် ကဂုာ်ကျဲးစၢး

ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၁ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စီၤထိလ့ တကီၢ်ခါ ကီၢ်ပယီၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤ တၢ်ကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် လၢအဖိးသဲစး ကစးထီၣ်က့ၤအသးအဂီၢ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံး တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် ကဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲအဂ့ၢ်...

ကီးတရံး-အ့ၣ်ဒူၣ်ကျဲ တၢ်ကမၤစှၤလီၤ၀ဲတၢ်ထၢတိၤခိသွဲတဖၣ် တအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ် ကီၢ်စဲၣ်ကိတိာ်စံး၀ဲ

ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၁ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ နါ၀့ၣ်ဖၠိစၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ အ့ၣ်ဒူၣ်-ကီးတရံးအဘၢၣ်စၢၤကျဲမုၢ်လၢတကီၢ်ခါ တၢ်ပတုာ်ဃာ်တၢ်ဘှီကျဲ တၢ်ဖံး တၢ်မၤအံၤ ကျဲဟးဂီၤနးနးကျံၤကျံၤဘၣ်ဆၣ် တၢ်ထၢ၀ဲကျဲ၊ တိၤတဖၣ်အခိအသွဲဒ်အလီၢ်လီၢ်အသိးဒီး တၢ်ကမၤစှၤလီၤတၢ်ထၢတၢ်ခိတၢ်သွဲအံၤအဂီၢ်န့ၣ်...

တၢ်ကဖီၣ်၀ဲ သိလ့ၣ် တၢ်ကစီၣ်အဃိ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဟဲအါထီၣ်

ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၇ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စီၤရှါ တၢ်ကစီၣ်ဟူထီၣ်သါလီၤ၀ဲဒၣ်လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ကဟးလူၤဖီၣ်၀ဲ သိလ့ၣ်ဒီး သိလ့ၣ် ယီၢ်(ဆဲးကဲး)တဖၣ် အဃိ ကမျၢၢ်တဖၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်...

ထ့ကူာ်လါ ကညီနံၣ်ထီၣ်သီ ဘၣ်တၢ်မၤလၤကပီၤ ဒ်ညီနုၢ်အသိး

ဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၆ သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်၊ စးအဲၣ်ဆူ ထံထၣ်စွ့ဟီၣ်က၀ီၤ ဧရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်၊ ပါတနီၣ်၊ ၀ါခဲၣ်မး၊ မအူၣ်ပ့ၣ်၊ ညီၣ်တိ၊ ကီၢ်ဆၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အပူၤ မၤလၤကပီၤ၀ဲ ကညီနံၣ်(၂၇၅၈)နံၣ်အဂီၢ်...

၂၀၁၈ နံၣ် ပဒိၣ်မါရှၣ် သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိ ခိၣ်ဖး (FBR) ကသံၣ်သရၣ် စီၤကၠိစဲးဒိးန့ၢ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စီၤရှါ ဖါဖီၣ်ဒ့ရှၢၣ် ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ ၂၀၁၈နံၣ်အဂီၢ် ပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါ သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိခိၣ်ဖးအံၤ စီၤကၠိစဲး လၢအဟူးဂဲၤမၤ တၢ်လၢ(Free Burma...

ကၠီၣ်တဲၣ်ကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်ရဲၣ်ကျဲၤလၢ ကမၤ၀ဲ သးစၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးမူး

ယနူၤအါရံၤ ၃၀ သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်၊ တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်(၅)ဘ့ၣ်အပူၤ ကလုာ်ဒူၣ်သးစၢ်လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီးကညီသးစၢ်ကလုာ်ဒူၣ်(၆)ဒူၣ်တဖၣ် ကမၤ၀ဲသးစၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးတခါ ဖဲလါမးရှးအလၢာ်လၢ၀့ၢ်မဲၢ်ဆီး(Bodhivijjalaya)ဖၠၣ်စိမိၤကၠိအဂ့ၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲလီၤႉ မဲၢ်ဆီး၊ အူဖၣ်၊ ဖိဖရၣ်၊ မဲၢ်ရးမၣ် ဒီးထၣ်ဆီၣ်ယါကီၢ်ဆၣ်အပူၤ...

ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ် တဃူတဖိးဘၣ်အဃိ တၢ်ပၢၢ်ဆၢဘၣ်ယံာ်၀ဲအဂ့ၢ် (KNLA) သုးရိၣ်မဲခိၣ် ကျၢၢ်စံး၀ဲ

ယနူၤအါရံၤ ၃၁သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကဒဲကဒဲအဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဃူတၢ်ဖိးတအိၣ်အဃိ တၢ်ပၢၢ်ဆၢအံၤ ဘၣ်ယံာ်၀ဲအဂ့ၢ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA)သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤကၠီၣ်နံၣ် စံးလီၤ၀ဲ ဖဲတနံၤအံၤယနူၤအါရံၤ(၃၁)သီ၊ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢအမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ်၀ဲ (၇၀)နံၣ်အမူး...

ထံဒိၣ်ကတီၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တၢ်ဟးဂီၤအလုၢ်အပှ့ၤကအိၣ် လၢအကကွဲၢ် (၁၇၀၀၀)ကၠးဘျဲၣ်

လါယနူၤအါရံၤ ၂၉သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် အပူၤကွံာ် ၂၀၁၈နံၣ် စးထီၣ်လၢလါယူၤလံတုၤလါစဲးပထ့ဘၢၣ်အပူၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ထံဒိၣ်ထံလုၢ်ဘၢတၢ်အဃိ လၢကီၢ်ဆၣ် (၃) ဘ့ၣ်အပူၤ တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ၀ဲလၢ စ့ပယီၤအကကွဲၢ် တကလးနွံကထိ(၁၇၀၀၀)ကၠးဘျဲၣ်အဂ့ၢ်...

ခီဖျိပယီၤသုးကျိဖးဒိၣ်အဃိ သ၀ီဖိတဖၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ်၊ ပနၢ်တဖၣ်ဘၣ်သံ

ယနူၤအါရံၤ၂၉ သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ၊ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့=၅)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲယနူၤအါရံၤ၂၅ ဒီး ၂၆သီအနံၤ ပယီၤပဒိၣ်အသုးခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်ဆူသ၀ီဖိအိၣ်ဆိးလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ဖိဒံဖိသၣ်သးၦၢ်ပၣ်ဃုာ်သ၀ီဖိတဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးဒီး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢအမ့ၢ်ပနၢ် တဖၣ်သံ၀ဲအဂ့ၢ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)သုးက့=၅ သုးဂ့ၢ်၀ီခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ...

ကညီသးစၢ်လၢ တၢ်လီၢ်အါတီၤသ့ၣ်တဖၣ်မၤ၀ဲ (Karen Youth Fellowhip)

ယနူၤအါရံၤ၂၉သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ နါဖီမွံၤရှါ ဒ်သိးကညီသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ကဃူဖိးအဂီၢ် ပညိၣ်၀ဲဒီး ရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲ ကညီသးစၢ်လၢ ကီၢ်ခီဒိၣ်(၁၁)အပူၤ ပၣ်ဃုာ်၀ဲအံၤ သးစၢ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် ( Karen Youth Fellowship) တခါ...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး