တၢ်ကစီၣ်

ကြုၢ်တု၀့ၢ်ပူၤမ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်အဃိ ပၢၤကီၢ်သံ ၃ ဂၤ ဒီးသ၀ီဖိသံ၀ဲတဂၤ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၂ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၁ သီႇ ဟါခီ ၈ နၣ်ရံၣ်ဃၣ်ဃၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးကဲထီၣ်အသးတခါဖဲ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ် ကြုၢ်တု၀့ၢ်...

တၢ်လီၢ်လၢထံထီၣ်သူအလီၢ်တဖၣ် ကညီဒွဲလၤကူၣ်သ့ဖိတဖၣ်လဲၤမၤဘူၣ်လီၤထံ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၁သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စၣ်အဲၣ်ဆူ ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဘါကၣ်ႇ အီၣ်ကီၣ်ယ့ႇ ယသ့ၣ်ပၠၤႇ ပါကိသ၀ီကရူၢ်အပူၤသ၀ီသ့ၣ်တဖၣ် ခီဖျိလၢထံဟဲထီၣ်သူထီၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိလၢအသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးထံတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်အဂီၢ် ကညီဒွဲလၤကူၣ်သ့ဖိစၢဖှိၣ်ကရၢ...

ကသူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ် ကွၢ်လိဒ်တၢ်ဂဲၤကလံၣ်ဒိအသိးအဂ့ၢ် ထံကီၢ် ကီၢ်ခိၣ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၈ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အံၤ တၢ်ကဘၣ်သူၣ်ထီၣ်အီၤသၦၢ်ကတၢၢ်အဃိ ဖဲတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်၀ဲဖဲၣ်ဒရဲၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်အခါန့ၣ် ကဘၣ်ထဲးဂံၢ်ထဲဘါဂုာ်ကျဲးစၢး ဒ်သိးတၢ်ဂဲၤကလံၣ်ဒိအသိးႇ တလီၤဘှံးလီၤတီၤႇ အိၣ်ဒီးတၢ်နံၤကမှံ...

ကညီၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် (၄)ဖု ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး ကမၤလၤကပီၤ၀ဲကညီနံၣ်ထီၣ်သီ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၅ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ် ကညီနံၣ် ၂၇၅၉ နံၣ်ႇ ကညီဒီကလုာ်နံၣ်ထီၣ်သီ လၢကလီၤဘၣ်၀ဲ ဖဲသလ့ၤလါထီၣ် ၁ သီအံၤန့ၣ်...

ခီဖျိလၢၦၤၦ့ၤမာ်အံးသၣ်တအိၣ်လၢၤအဃိ ၦၤသူၣ်တၢ်ဖိသဂၢၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၄ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ် စီၤမၠၣ်အူသၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သၣ်တီၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်ပူၤန့ၣ် ကတီၢ်အံၤဘၣ်၀ဲလၢတၢ်ဒဲး၀ဲမာ်အံးသၣ်အဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢတရူးၦၤဟဲၦ့ၤတၢ်ဖိ တအိၣ်လၢၤဘၣ်အဃိ ၦၤသူၣ်မာ်အံးဖိသ့ၣ်တဖၣ် စံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲလၢမာ်အံးသၣ်မံ၀ဲအဆၢကတီၣ်န့ၣ် ယုၢ်ဒီးထိးမံၤသ့ၣ်တဖၣ် ဟဲအ့ၣ်မၤဟးဂီၤ၀ဲတကးဘၣ်အမဲာ်ညါ ခီဖျိလၢတၢ်ကိၢ်ဒိၣ်အဃိ...

တၢ်လီၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤထီၣ်လံအဃိ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲက့ၤအိၣ်သ့လံအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဒီး NMSP စံး၀ဲ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် –ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒီး မိၣ်ကီၢ်သီပၣ်တံၣ်–NMSP အၦၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ခးလိာ်သးတဖၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်ဒီး ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ခီဖျိလၢတၢ်လီၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤမုာ်ခုၣ်လံအဃိ...

ကီၢ်ဆၢ ကညီခီလ့ၣ် ကၠိဖိတဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်

လါအိးကထိဘၢၣ် ၂၇ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႉ ကညီကၠိဖိ ၦာ်ဘျးစဲကရူၢ် (KSNG)တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ၀ဲဒၣ်ဒီး မၤ၀ဲကညီခီလ့ၣ်ကၠိဖိ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၆ သီနံၤလၢ...

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ မၤ၀ဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလၢ တၢ်လီၢ် (၂) တီၤ

လါအိးကထိဘၢၣ် ၂၅ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ဖဲအါအိးကထိဘၢၣ် ၂၅ သီအနံၤ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လူၤသီကီၢ်ဆၣ် ဖျးခိၣ်သ၀ီကရူၢ် ဒီး လၢၢ်မုၢ်ပျီ–စှီၤမုၢ်ပျီသ၀ီကရူၢ် သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သ၀ီဖိတဖၣ်...

ယုၢ်မၤဟးဂီၤ အံတူၢ်ထၣ်လီၢ်ကမှံဃုးလီၢ်တဖၣ်အဃိ ဃုးလီၢ် ၁၀၀ဘျဲၣ် ဟးဂီၤကွံာ်

လါအိးကထိဘၢၣ် ၂၄သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇနါ၀့ၤဖၠိစၣ် ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဖဲတလါအံၤ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ထီၣ်သီကတီၢ် ယုၢ်တဖၣ်နုာ်လီၤအီၣ် မၤဟးဂီၤကွံၢ်၀ဲ ဘုလၢဃုး(ခုး)ပူၤတဖၣ် နးနး ကျံာ်ကျံာ်န့ၣ်ဒီး ကတီၢ်အံၤ ခုးလီၢ်ခဲလၢာ်...

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး တလၢၤ(မိၣ်)ကီၢ်သီပၣ်တံၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိး တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ် ကရှဲလဲဒုးသ့ၣ်ညါကမျၢၢ်

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤမၠးအူသၣ်ႉ ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ပလဲၣ်တိၣ်ဖဲၣ် ဒီးထံ၀ၣ်ဒိၣ်သ၀ီ ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်ခးကဲထီၣ်၀ဲအဃိ ခံခီခံကပၤ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ထံၣ်လိာ်ကဒီးအသးဖဲ လါအိးကထိဘၢၣ်...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး