တၢ်ကစီၣ်

ကဆီတလဲမၤလၤကပီၤ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤတၢ်လီၢ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ် သုးက့ ၅ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ

လါယနူၤအါရံၤ ၂၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် KNU သုးက့ ၅ ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကိပ့ၤ၀ၣ်ကရူၢ် ထံလီၤသံးထၣ်သ၀ီအပူၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကမၤလၤကပီၤ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢမုၢ်နံၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တဆီတလဲတၢ်လီၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်...

ပယီၤသုးဒွဲၣ်အူကမျၢၢ်အဟံၣ်တဖျၢၣ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲ

လါယနူၤအါရံၤ ၂၆ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် မဲၤ၀့ၤသ၀ီပူၤ ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၄ သီအနံၤ ဟါခီ ၆ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်...

ဒ်သိးတၢ်ကမၤဖျါထီၣ် NCA လံာ်ဃံးဃာ်လၢလၢၦဲၤၦဲၤအဂီၢ် ဘံလ့လီၢ်က၀ီၤဖိခံကထိဃၣ်ဃၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး

လါယနူၤအါရံၤ ၂၅ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဒ်သိးတၢ်ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်မၤဖျါထီၣ်ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး -NCA အပူၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အဂီၢ် ဖဲမဟါ လါယူနူၤအါရံၤ ၂၄ သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ...

ကပတုာ်ကွံာ်တၢ်ထီၣ်ဒုးတဖၣ်လၢအဆိအချ့ဒီး ကထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးဃုတၢ်အစၢလၢအချ့အဂီၢ် ကညီပၣ်တံၣ် ဆီၣ်တခူဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲ

လါယနူၤအါရံၤ ၂၂ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ စီၤရှါ KNLA- ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် ဒီး ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးလၢအကဲထီၣ်တဖၣ်အံၤ ဒ်သိးကပတုာ်ကွံာ်၀ဲတဘျီဃီအဂီၢ် KNDP-ကညီဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် ဆီၣ်တခူဃ့ထီၣ်၀ဲသၦၢ်ၦၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ...

ဒ်သိးကဘှါရှဲသုးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တဖၣ်လၢအဆိအချ့အဂီၢ် တၢ်ကရၢကရိ ၁၀၀ ဘျဲၣ် ဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူ ကီၢ်ခိၣ် ဒီး ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ဖိအအိၣ်

လါယနူၤအါရံၤ ၂၁ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် KNU-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်-KNLA ဒီး ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဒုးဆဲးကဲထီၣ်၀ဲကွ့ၢ်ကွ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဒ်သိးကဘှါရှဲ၀ဲလၢအဆိအချ့အဂီၢ် ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၂၀ သီအနံၤ...

ကဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဆူ ဖၣ်ပူၣ်ႇလၢၢ်ဒိၣ်ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ကညီသးစၢ်ဒီးလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤကရူၢ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲ

လါယနူၤအါရံၤ ၂၁သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ စးဖါရှီ ခီဖျိလၢသုးတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢတဖၣ်အဃိ ကညီကီၢ်စဲၣ် ဖၣ်ပူၣ်ဒီးလၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်အပူၤ ကညီလီၢ်က၀ီၤဖိလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးတဖၣ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်ၦၤဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဖိတဖၣ်အဂီၢ် ၀့ၢ်တကူၣ် ဒီး အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ ကညီလံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤဒီး...

တၢ်ခးသံကဒီး၀ဲ လၢၢ်ဒိၣ် လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ၂ ဂၤ

လါယနူၤအါရံၤ ၂၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲမဟါ လါယနူၤအါရံၤ ၁၉ သီအနံၤ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် (သုးက့=၃) ဒီး မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်...

ပယီၤသုးခးကျိဖးဒိၣ်အဃိ လၢၢ်ဒိၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးနးနးကလဲာ်

လါယနူၤအါရံၤ ၂၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ တကီၢ်ခါ တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢကဲထီၣ်သးလၢ ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် ဒီး KNU-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ သုးက့(၃)ဟီၣ်က၀ီၤႇ ပဲၤကီၤခံသ၀ီအပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိတဂၤ...

သုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ထီၣ်ဒုးတဖၣ်အဖီခိၣ် ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကဟ့ၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ တၢ်ဆီၣ်သနံးအဂီၢ် KPSN ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲ

လါယနူၤအါရံၤ ၁၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ် စးအဲၣ်ဆူ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်ပူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤ ဒီး ပကိကီၢ်ခီ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ တကီၢ်ခါတၢ်ကဲထီၣ်သးလၢ ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဆူကမျၢၢ်အအိၣ်တဖၣ်အံၤ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကဟ့ၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ တၢ်ဆီၣ်သနံးအဂီၢ်...

ပဒိၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤအကျဲအဒိသီအံၤ သဂၢၢ်၀ဲအသိးအမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်ကဖျါထီၣ်နီၢ်နီၢ်အဂီၢ် KNU မုၢ်လၢ်၀ဲ

လါယနူၤအါရံၤ ၁၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ စးထီၣ် ဖဲ၂၀၂၁ နံၣ်န့ၣ် တၢ်ကစးထီၣ်သူ၀ဲ ပဒိၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤအကျဲသီ(New Peace Architecture)အံၤ သဂၢၢ်၀ဲအသိး အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်ကဖျါထီၣ်နီၢ်နီၢ်အဂီၢ်...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး