တၢ်ကစီၣ်

KNU သုးက့(၅)တၢ်ဒုးအပူၤ သုးမီၤစိရိၤအၦၤသံကဒီး ၆၅ ဂၤ

လါအီကူး ၃ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့(၅)တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲလါယူၤလံတလါအတီၢ်ပူၤ သုးမီၤစိရိၤအၦၤသံကဒီး(၆၅)ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီး သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သုးက့(၅) ကိးလါဒဲးတၢ်ဒုးစရီအသိး...

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤဖိသၣ်လၢအိၣ်ဒူသ၀ီပူၤတဖၣ် တဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်လၢၤဘၣ်

လါယူၤလံ ၃၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲခိ၀ံၣ်တၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ရၤလီၤသးအကတီၢ်ဒီးသုးမီၤစိရိၤဟံးန့ၢ်ကွံာ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤအတီၢ်ပူၤ ဒူသ၀ီတၢ်လီၢ်လၢအိၣ်ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤတနီၤန့ၣ် ဖိဒံဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တဆဲးဘၣ်(ကာကွယ်ဆေး)ကသံၣ်ဒီသဒၢ ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒူသ၀ီတနီၤအပူၤ ကဆဲးန့ၢ်ဖိသၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢအဂီၢ် ခီဖျိဆူၣ်ချ့၀ဲၤ ကျိၤဒီးတၢ်ဆါဟံၣ်လၢအအိၣ်ဘူးတဖၣ်ႇတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢးတဖၣ်ကးတံၢ်ဃာ်သးအဃိ ဖိဒံဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်...

လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ကီၣ်မၠးကၠံသ၀ီအပူၤ ဖိသၣ် ၂ ဂၤလီၤအုးသံလၢထံ

လါယူၤလံ ၃၀ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ကီၣ်မၠးကၠံသ၀ီအပူၤခီဖျိထံဒိၣ်ထီၣ်အဃိ ဖဲမဟါ(လါယူၤလံ ၂၉)သီ ဟါခီ ၃ နၣ်ရံၣ်တခီအဆၢကတီၢ် ဖိသၣ်...

BGF သုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲ

လါယူၤလံ ၃၀ သီႇ ၂၀၂၁နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)အသုးလၢအအိၣ်ဖဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ ၅ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် လ့ဖိထၣ်သ၀ီကရူၢ် နိၤဃဲထၣ်သ၀ီအကပၤတဖၣ် ဖဲလါယူၤလံ ၂၇...

ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF) နီၣ်ဂံၢ် ၃ သုးဟီၣ်က၀ီၤခိၣ်လဲၤပူၤကွံာ်သးလၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါ

လါယူၤလံ ၂၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲတနံၤအံၤ(လါယူၤလံ ၂၉)သီ ဂီၤခီအဆၢကတီၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF) နီၣ်ဂံၢ် ၃ သုးဟီၣ်က၀ီၤခိၣ် ...

ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါအဃိ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖၣ်အပူၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤအၦ့ၤထီၣ်

လါယူၤလံ ၂၉ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် တကီၢ်ခါခဲအံၤခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါရၤလီၤသးဟဲအါထီၣ်အဃိ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖၣ်အပူၤ တၢ်မၤဃံးထီၣ်တၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်အဃိ တၢ်ဖိတၢ်လံၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်တချုးဆၢချုးကတီၢ်လၢၤဘၣ်ဒီးတၢ်ၦ့ၤထီၣ်ႇတၢ်ဖိတၢ်လံၤလီၤစှၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤအိၣ်လၢဒဲက၀ီၤပူၤတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ တၢ်အိၣ်သးဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ခီဖျိခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါအဃိ...

ၦၤလၢအိၣ်တဆူၣ်လၢခိ၀ံၣ်အတၢ်ပနီၣ်လၢသ၀ီပူၤတဖၣ် လိၣ်ဘၣ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါ

လါယူၤလံ ၂၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ၦၤလၢအအိၣ်လၢဒူသ၀ီအပူၤတဖၣ် လၢကလဲၤထီၣ်ၦ့ၤကသံၣ်ကသီလၢ၀့ၢ်ပူၤအဂီၢ် ခီဖျိတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အဃိ အိၣ်မ့တဆူၣ်ခိ၀ံၣ်တၢ်ပနီၣ်မ့ၢ်ဖျါန့ၣ် လၢကကူစါယါဘျါတၢ်ဆါအဂီၢ် ကသံၣ်ကသီတဖၣ်လိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ တကီၢ်ခါခဲအံၤ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ...

တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်ဖဲ၀ၣ်ကၠံသ၀ီကပၤ ဂၢၤကီၢ်အခိၣ်သံ ၁ ဂၤ

လါယူၤလံ ၂၈ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့ ၁)ကၠိၤမသွဲၤကရူၢ်ပူၤ ဖဲလါယူၤလံ ၂၅ သီအနံၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်လၢ၀ၣ်ကၠံသ၀ီအကပၤဒီး ဖဲန့ၣ်တၢ်ဖီၣ်ချုးသံန့ၢ်၀ဲဂၢၤကီၢ်အခိၣ် ၁...

ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံပူၤ စမံၣ်ကျိဒီး၀ီၢ်ရီကျိဒိၣ်ထီၣ်အဃိ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်(၆၀၀)ဃၣ်ဃၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲ

လါယူၤလံ ၂၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ စးထီၣ်ဖဲ(လါယူၤလံ ၂၁)သီအနံၤန့ၣ် ခီဖျိတၢ်စူၤကိးမုၢ်နံၤဒဲးအဃိ စမံၣ်ကျိဒီး၀ီၢ်ရီကျိဒိၣ်ထီၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ခီဖျိထံနုာ်လီၤ၀ဲလၢဟံၣ်တဖၣ်ပူၤအဃိ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်(၆၀၀)ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ်...

ခီဖျိသူမှဲကျိဒိၣ်ထီၣ်အဃိ မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤဟံၣ် ၅၀၀ ဘျဲၣ် ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲ

လါယူၤလံ ၂၇ သီႇ ၂၀၂၁ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်–ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်၀့ၢ်ပူၤ ခီဖျိသူမှဲကျိဒိၣ်ထီၣ်အဃိ ဟံၣ်အဖျၢၣ်(၅၀၀)ဘျဲၣ် ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိတၢ်စူၤအဆၢတတဲာ်ဘၣ်ဒီးသူမှဲကျိအံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ထံအနီၣ်ဂံၢ်တလၢကွံာ်၀ဲ(၁)ပ့ၣ်ဃၣ်ဃၣ်လံဒီး တုၤလၢမဟါ ၉...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး