တၢ်ကစီၣ်

ကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ် လၢတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤတဖၣ် KNU ဒွဲၣ်အူမၤဟးဂီၤ

လါမးရှး၂၈ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်, စီၤရှါ (KNU) ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇKNPF ကညီပၢၤကီၢ်လၢအတြီဆၢကသံၣ်မူၤဘှီးတဖုအံၤ ပံၤလၣ်ဒီး ကသံၣ်မူၤဘှီးလၢ အဖီန့ၢ်၀ဲတဖၣ်န့ၣ် ဖဲလါမးရှး ၂၂သီအနံၤန့ၣ် ဒွဲၣ်အူမၤဟးဂီၤကွံာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ကၠၣ်အ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်ႇလါမးရှးအပူၤ တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်၀ဲပံၤလၣ်(၄ႇ၆၀၀) ဘျဲၣ်...

ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ကညီတၢ်ကရၢကရိ ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢ ကီၢ်ပဒိၣ်အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ကပတုာ်ကွံာ်တၢ်ထီၣ်ဒုးလၢ ရခၢၣ်ကီၢ်

လါမးရှး ၂၇ သီ,၂၀၁၉ နံၣ်, စအဲၣ်ဆူ ထံကီၢ်ပဒိၣ်ဒီး ကီၢ်ပယီၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ကွၢ်တၢ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်န့ၣ် အသုးမုၢ်လၢအဆှၢပာ်၀ဲလၢရခၢၣ် ကီၢ်စဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ကက့ၤထုးကွံာ်၀ဲ၀ံၤ လၢရခၢၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်-AA သ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ် တၢ်ထီၣ်ဒုးသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ကပတုာ်ကွံာ်တဘျီဃီအဂီၢ် ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကညီတၢ်ကရၢကရိ...

ကညီကၠိဖိမုၣ် (၂) ဂၤလီၤအုးသံလၢ ၦဲၤလိာ်ကျိပူၤ

လါမးရှး ၂၆သီႇ ၂၀၁၉ႇ စးအဲၣ်ဆူ KNU မုၢ်တြီၢ် ကီၢ်ရ့ၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သူၣ်ထီၣ်၀ဲကၠိလၢအမ့ၢ် Mutraw Junior Collage-MTJC ကၠိႇ အကၠိဖိမုၣ်...

အ့ၣ်ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ပူၤ လၢတၢ်ကသိၣ်လိ၀ဲ ကညီလံာ်ထူလံၤ “လံာ်ကွဲၢ်ကီၢ်” အဂီၢ် ကီၢ်ခီဒိၣ်လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ အၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတပာ်ပနီၣ်

လါမးရှး၂၇ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် အ့ၣ်ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤႇ ကညီအလံာ်ထူလံၤလၢအမ့ၢ်၀ဲ“လံာ်ကွဲၢ်ကီၢ်”လၢအဘၣ်တၢ်ထုးဖျါထီၣ်က့ၤအီၤလၢ မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်သီခါဖးဒိၣ်အံၤ လၢတၢ်ကဟဲသိၣ်လိအီၤအဖီခိၣ် ကီၢ်ခီဒိၣ်လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ ကမံးတံာ်သ့ၣ်တဖၣ် တပာ်မနီၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် အ့ၣ်ရၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကညီလံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ အၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မါအဲၣ်ခလ့...

KNU ဟီၣ်က၀ီၤပူၤ သိလ့ၣ်တကျၢၢ်အဃိ သံ ၄ ဂၤႇ ဘၣ်ဒိ အဂၤ ၁၀ ဘျဲၣ်

လါမးရှး ၂၆ႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့ (၇)ဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဖဲ လါမးရှး ၂၆သီႇ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်...

ကီၢ်ပဒိၣ်ကဟံးမူဒါဘှီန့ၢ်၀ဲကၠါကလ့=ကီးတရံးကျဲမုၢ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ၂၂ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် လၢတၢ်စူၤလါကတီၢ်ဒ်သိးကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လဲၤက့ၤကညီထီၣ်အဂီၢ်ႇစးထီၣ်တလါအံၤကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ကဟံးမူဒါဘှီဂ့ၤထီၣ်၀ဲကၠါကလ့-ကီးတရံးကျဲမုၢ်အံၤအဂ့ၢ်ကျဲမုၢ်ကျဲဘိႇ ဟီၣ်လာ်တၢ်ထုးတၢ်တီၤတၢ်ကွၢ်ထွဲခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် ကိတိာ်စီၤပၠံၣ်သၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကအိးထီၣ်၀ဲပိာ်မုၣ်တၢ်ဆးစဲးတၢ်မၤလိ အဆိကတၢၢ်တဘျီဖဲ၀့ၢ်မအူၣ်ပ့ၣ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၇ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ နၣ်ဖီမွံၤရှၣ် ဒ်သိးကလုာ်ဒူၣ်ပိာ်မုၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ် တၢ်ပညိၣ်အီၤဒီး မအူၣ်ပ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ...

ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီးကရ့ၣ်နံၣ်သးစၢ်တဖၣ် တၢ်ဃ့ထီၣ်တဖၣ် တၢ်ကပာ်ကဲအီၤအဂီၢ် (KWO) ဃ့ထီၣ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၂ သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်၊ စးအဲၣ်ဆူ ကရ့ၣ်နံၣ်သးစၢ်တၢ်ဃ့ထီၣ်လၢတၢ်ကထုးကွံာ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်အီၣ်ဆါတၢ်ဂီၤစိးပျၤအံၤအဖီခိၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤ ကပာ်ပနီၣ် ပာ်ကဲ၀ဲ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီး သးစၢ်တဖၣ် တၢ်ဃ့ထီၣ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤအဂ့ၢ်...

မဲၢ်ကနဲသ၀ီအပူၤ ဟံၣ်ဃီလၢၦၤတအိၣ်ဆိးဘၣ်တဖၣ် တၢ်စးထီၣ်မၤဟးဂီၤ

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၃သီ၊ ၂၀၁၉ နံၣ်။ စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်၊ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီး ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်(၃)ဖု ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တၢ်တဲသကိးအဖီခိၣ် ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်၊ ရၤမတံကီၢ်ဆၣ်၊ မဲၢ်ကနဲသ၀ီအပူၤ ဟံၣ်လီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီကဲထီၣ်အသးအံၤ...

တၢ်ဃုထၢထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ခီဒိၣ်ကိတိာ်တဖၣ် တၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် (၂၆၁) တၢ်ကဘှီဘၣ်အဂီၢ် KPPတူၢ်လိာ်

လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၆ သီ၊ ၂၀၁၉နံၣ်။ စီၤထိလ့ လၢတၢ်ကဃုထၢထီၣ် ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ခီဒိၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်တဖၣ် လၢကီၢ်စဲၣ်ဒီး ကီၢ်ခီဒိၣ်အဘျီၣ်ဒိၣ်ပူၤ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ် ကန့ၢ်၀ဲအဂီၢ် တၢ်ကြၢးဘှီဘၣ်၀ဲတၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ် (၂၆၁)အံၤလီၤန့ၣ် KPP -ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ်...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး