တၢ်ကစီၣ်

ဒ်သိးကဟးဆှဲးတၢ်ဖီလာ်တၢ်ခးလိာ်သးကန့ၢ်အဂီၢ် ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ် ထံၣ်လိာ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိး

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကဒဲကဒဲအဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဖီလာ်တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်သးတဖၣ် ဒ်သိးတၢ်ကဟးဆှဲး၀ဲကန့ၢ်အဂီၢ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ =KNU တီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီး ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် ၂ ဒူၣ်...

ကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ဃုထၢတန့ၢ်ဒံးဘၣ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ဒီး ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဒူသ၀ီလၢအအိၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢတန့ၢ်၀ဲဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်...

KHRG ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဘၣ်ထွဲဒီးၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိလၢအက့ၤလီၤတဖၣ် အတၢ်လဲၤခီဖျိ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ဖဲအပူၤကွံ၁်နံၣ်တဖၣ်အတီၢ်ပူၤ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိလၢအအိၣ် ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်=ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢတဖၣ်  အတၢ်က့ၤကဒါဆူနီၢ်ကစၢ်လီၢ်ကျဲတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်န့ၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၀ သီအနံၤ ကညီဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ်(KHRG) ထုးထီၣ်၀ဲဒၣ်လံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ လံာ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤလၢအမံၤမ့ၢ်“က့ၤနုာ်လီၤဆူ...

ရၢၣ်ခၢၣ်ကီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ကဘှါရှဲအီၤလၢစီၤနီၢ်ခိၣ်အဂီၢ် ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ်ဆီၣ်တခူထီၣ်၀ဲ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ရၢၣ်ခၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တကီၢ်ခါတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်သးတဖၣ်အံၤ ခံခီခံကပၤကဘၣ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတ ဘျီဃီဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အံၤ ဘှါရှဲအီၤလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအစီၤနီၢ်ခိၣ်လိၤအဂီၢ် ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ် KNP ထုးထီၣ်၀ဲဒၣ်လံာ်တၢ်ပာ်သးတဘ့ၣ်ဒီး...

ကညီကီၢ်စဲၣ်အဘူၣ်အတီၢ် ဒ်သိးကတုၤလၢပကီၢ်စဲၣ်အစုပူၤအဂီၢ် ဟ့ၣ် KNDP တၢ်ဖးန့ၣ် နါစ့ၤအွၤစံး၀ဲ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ကညီကီၢ်စဲၣ်အဘူၣ်အတီၢ်ႇ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးခဲွးယာ်တဖၣ်အံၤ ဒ်သိးကတုၤလၢကီၢ်စဲၣ်ဖိအစုပူၤအဂီၢ် ဟ့ၣ်ကညီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် -KNDP တၢ်ဖးအဂ့ၢ် ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး နါစ့ၤအွၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်...

ၦၤတဒူၣ်လၢအမၤသံ၀ဲဒၣ် ၦၤကညီ ၂ ဂၤအံၤ KNU ဖီၣ်ဟံးအရ့

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်စှၤသီန့ၣ် တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢ ၦၤတဒူၣ်လၢအမၤသံ၀ဲဒၣ်ၦၤကညီ၂ ဂၤ ဖဲဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ကြဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ သ့ၣ်မီၤကျူၣ်သ၀ီအံၤန့ၣ် တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်ဖီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒီးဟံအရ့လံအဂ့ၢ်န့ၣ်...

ကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးဒီး BGF တဖၣ် မၤ၀ဲဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဒိၣ်စိ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံး၀့ၢ်ပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၄ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးဒီး...

Covid-19 အဆၢကတီၢ် KNU တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်က့ၤမၤဃံးထီၣ်၀ဲတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် တကီၢ်ခါ ကီၢ်ပယီၤအပူၤ ၦၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် covid တၢ်ဆါတဖၣ် ဟဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်ကိးနံၤဒဲးအဃိ ဒ်သိးတၢ်ကဒီ တဒၢ၀ဲတၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤကန့ၢ်အဂီၢ်...

ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအတုၤအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ဟးဟ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဃုထၢ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအဖံးမၤတၢ်လၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢတၢ်လီၢ်တဖၣ် ဒ်သိးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး အံၤသုတဆှူကွံာ်တဂ့ၤအဂီၢ် ယီၣ်ခၠံၣ်အူ(ရောင်ခြည်ဦး)ၦၤမၤတၢ်မၤဖိကရူၢ်အံၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၇ သီအနံၤန့ၣ် မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဟးဟ့ၣ်နၢ်ပၢၢ်၀ဲဒၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဃုထၢအဂ့ၢ်အကျိၤတခါ...

ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤလၤကပီၤကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ ၃ ဂၤ တၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢကဘၣ်လီၤဃိာ်ပူၤ ၁၅ သီ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါအီကူး ၁၂ သီအနံၤ တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ နံၣ် ၇၀ ၦဲၤ ကညီဒီကလုာ်မၤထူရၤမုၢ်နံၤအံၤ ဖဲ၀့ၢ်တကူၣ်ခၢၣ်သး...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး