တၢ်ကစီၣ်

တၢ်ဟဲထီထီၣ် စုဒိခီၣ်ဒိလၢအဘၣ်ဒိခီဖျိဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်တဖၣ်စှၤလီၤအဂ့ၢ်

ဒံၣ်စ့ဘၢၣ်၉သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်၊ စီၤရှါ ကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးတကပၤ ခီဖျိဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်အဃိၦၤစုတူာ်ခီၣ်တူာ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ထီထီၣ်န့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ် စုဒိခီၣ်ဒိတဖၣ် တနံၣ်ဒီးတနံၣ်စှၤလီၤ၀ဲအဂ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤစုဒိခီၣ်ဒိ၀ဲၤကျိၤလၢအအိၣ်ဆီလီၤအသး ဖဲဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်၊ တီၣ်ကလ့အံၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ စုဒိခီၣ်ဒိ ၀ဲၤကျိၤအ၀ဲန့ၣ် အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးတကပၤလၢတၢ်လီၢ်(၅)တီၤဒ်အမ့ၢ်ကညီ၊...

ရၤမတံနီၣ်ဂံၢ်( ၂)တိၤအဂီၢ် ဟံၣ်ဃီဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤအဖီခိၣ် ကလိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်က့ၤ၀ဲအဂ့ၢ် ၦၤအတူၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်စံး၀ဲ

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၀ သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်။ စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ၊ နီၣ်ဂံၢ် (၂) ရၤမတံမဲၢ်ဆီးတိၤတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤအပူၤ ဟံၣ်ခိၣ်(၆)ဖျၢၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤအီၤအဖီခိၣ် ဟံၣ်ကစၢ်(၅)ဂၤကက့ၤလိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်က့ၤ၀ဲ ၦၤလၢအဟဲမၤဟးဂီၤတၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးလီၤ၀ဲလၢရၤမတံ ဖဲဒံၣ်စဲဘၢၣ်...

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအဂီၢ် (NCA) အံၤ အဂ့ၤကတၢၢ်လီၤအဂ့ၢ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်စံး၀ဲ

နိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၉ သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်။ စီၤမၠၣ်အူသၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤအပူၤ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအလံာ်ဃံးဃာ်(NCA)အံၤမ့ၢ်၀ဲကျဲအဂ့ၤကတၢၢ်တဘိ လၢကညီဒီကလုာ်အဂီၢ်လီၤအဂ့ၢ် ဒူပျာ်ယာ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်ပဒိၣ်စီၤရွ့ၣ်မီစံးလီၤ၀ဲဖဲ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ် ကရၢ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ် (၄)ဘျီတဘျီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်...

တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤအဖီခိၣ် ကလီၤမၢ်အဂီၢ် ၁၆သီ KWO တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ကမျၢၢ် ၅၀၀ ဃၣ်ဃၣ် ဟဲထီၣ်ပၣ်ဃုာ်

နိၣ်၀့ဘၢၣ်၂၉ သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်။ နါ၀့ၣ်ဖၠိစၣ် (KWO) ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီးမၤ၀ဲ ၁၆ သီတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢ အမ့ၢ်တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး လၢပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤအဖီခိၣ် ကလီၤမၢ်ကွံာ်အဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ တၢ်မၤအီၤဖဲ...

၂၀၁၈ နံၣ် ပဒိၣ်မါရှၣ်ခိၣ်နၢ်ဖိ ခိၣ်ဖးအဂီၢ် တၢ်ဆှၢထီၣ်၀ဲမံၤန့ၢ်လံ

နိၣ်၀့ဘၢၣ်၂၉ သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်။ စးအဲၣ်ဆူ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လံၤပဒိၣ်မါရှၣ်လါဖါဒီးအမၢၤနၣ်ကၠ့ၣ်ရွ့ၣ်အဂီၢ်တၢ်ပညိၣ်အီၤဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ(Phan Foundation)အံၤဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ ၂၀၁၈နံၣ်အဂီၢ်သးစၢ်ခိၣ်နၢ်ဖိ ခိၣ်ဖးအဂီၢ် ဆှၢထီၣ်၀ဲအမံၤန့ၢ်လံအဂ့ၢ်(Phan Foundation)ရၤလီၤ၀ဲ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဖဲ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၂သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ...

တၢ်တတူၢ်လိာ်ဒံးတၢ်လီၤဆီလိာ်သးဘၣ်အဃိ တၢ်စုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူ)ကရၢခိၣ်စံး

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃ သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်။ စအဲၣ်ဆူ ခီဖျိတၢ်တတူၢ်လိာ်၀ဲတၢ်လီၤဆီလိာ်သးတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်ဘၣ်အဃိ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်စုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် ကအိၣ်ထီၣ်၀ဲ အဂ့ၢ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမူးတူစ့ဖိကတိၤလီၤ၀ဲ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်၂၁သီ လၢတၢ်မၤ၀ဲကလုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကအိၣ်ဖျါထီၣ်မူး တၢ်အိးထီၣ်မူးအပူၤ...

တၢ်ဟဲသံကွၢ်သံဒိး မဲၢ်လးဒဲက၀ီၤဖိ လၢကက့ၤလီၤဆူအလီၢ်အကျဲတဖၣ်၀ံၤ

နိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်၊စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ကယီၤကီၢ်ဆၢ၊ မဲၢ်လးကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤ ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိဂ့ၢ်၀ီ ဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်၀ဲၤဒၢး (UNHCR) အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲ (Voluntary Repatriation Center-VRC ) ...

မဲၢ်ဆီး-ရၤမတံ နီၣ်ဂံၢ်(၂)တိၤ အသီတၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤ ဟံၣ်ဒူၣ်လၢကဘၣ်သုးသး(၆)ဒူၣ်အံၤ တန့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ဒံးဘၣ်

နိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၅ သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်၊ စးအဲၣ်ဆူ မဲၢ်ဆီး-ရၤမတံ နီၣ်ဂံၢ်(၂) တိၤအသီတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ ဒ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အသိးတၢ်ကမၤ၀ံၤ မၤတဲာ်အီၤဒီး ဒ်တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲအသိးတၢ်ကက့ၤဟ့ၣ်စ့အီၣ်လိး၊ တၢ်သုးလီၢ်သုး ကျဲအလုၢ်အၦ့ၤအဖီခိၣ် ဖဲလါနိၤ၀့ဘၢၣ် ၁၂သီအနံၤ...

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤ အိၣ်ဒံးဒၣ်ဖဲတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအဂ့ၢ် လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါစံး၀ဲ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၄ သီ၊ ၂၀၁၈ နံၣ်။ နါ၀့ၣ်ဖၠိစၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲကတီၢ်အံၤအိၣ်ဒံးဒၣ်လၢတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအပတီၢ်ဒံးလီၤအဂ့ၢ်(Karen Development Network-KND)ကရူၢ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲ တၢ်လီၤဃိထံသံကွၢ်ကမျၢၢ်လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါအံၤ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၂သီအနံၤ ဖဲ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်(GABBNAR)ဘျီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ဒီးကီၢ်ပဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဆဲးလီၤ၀ဲတၢ်ပတုာ်တၢ်ခး၀ံၤအလီၢ်ခံကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်သး၊ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်၊...

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲအံၤ လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)တကပၤ ကတဲသကိးအီၤ လၢတၢ်ထံၣ်သဘျ့အဂ့ၢ် ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲ

နိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၄ သီ၊ ၂၀၁၈ နံၣ်။ စးအဲၣ်ဆူ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲအံၤ တၢ်တဲသကိးအီၤလၢအဖိးသဲးစးအလီၢ်န့ၣ် တၢ်ကတဲသကိးအီၤလၢသဘျ့အဂ့ၢ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်၁၀သီနံၤလၢထီဘိကမံးတံာ် ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၆)ဘျီတဘျီ အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဃးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲအံၤ...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

တၢ်ကစိၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး