တၢ်ကစီၣ်

ကညီဒီးကခၠ့ၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ဟ့ၣ်ခီနီၤလိာ်တၢ်ထံၣ် ဖဲကွဲၢ်ကဘီကစၢၢ်ခီၣ်ထံး

လါယူၤ ၄သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤရှါ ကညီကီၢ်စဲၣ် သးစၢ်ကရူၢ်ဒီး ကခၠ့ၣ်ကၠိဖိသးစၢ်လၢအဟဲ လီၤဃုသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃး၀ဲကညီကီၢ်စဲၣ်တၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ် ထံၣ်လိာ်ဟ့ၣ်ခီနီၤလိာ်သးတၢ်ထံၣ် ဖဲလါယူၤ ၃သီႇ ဖဲ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ် ဒူယီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤ ကွဲၢ်ကဘီကစၢၢ်ခိၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်မၤအီၤလၢနံၤ၀ဲန့ၣ် တၢ်ပညိၣ်အိၣ်ဒ်သိး...

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်အသီတဂၤ ဟးထီၣ်လၢ မူဒါပူၤ

လါမ့ၤ ၂၄ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်အပူၤ တလါအံၤအပူၤ ကိတိာ်အသီတဂၤလၢအမ့ၢ် ပယီၤကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်ခိၣ် အူတ့ၣ်စးထိၣ်လဲၣ်ထွ့အံၤဃ့ဟးထီၣ်အသးလၢ မူဒါတၢ်မၤအပူၤ အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ ဖဲ လါမ့ၤ ၂၃သီအနံၤ...

သးစၢ်ကြၢးဟးဆှဲး၀ဲကလုာ်တၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ် တၢ်ထံၣ်လၢတကပၤဒ့အဂ့ၢ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ဆီၣ်သခူ

လါမ့ၤ ၂၄ သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇစီၤမၠၣ်အူသၣ် ကီၢ်တဘ့ၣ်လၢ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အိၣ်ဆိး၀ဲအါဖုအံၤအပူၤ ကညီသးစၢ်တဖၣ်ကြၢး ဟးဆှဲး၀ဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်က လုာ်လၢတကပၤဒ့အံၤအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ် စၢဖှိၣ်ကရၢ နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ (၂) ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိ ဆီၣ်သခူထီၣ်၀ဲဖဲ...

ယိၤဒိၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ် တၢ်တဲပျံၤအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂ့ၢ် ယိၤဒိၣ်ၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ်တဲ၀ဲ

လါမ့ၤ၂၄သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇစးအဲၣ်စူ ယိၤဒိၣ် ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်စၢၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်လၢတၢ်ပတုာ်ကွံာ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီယံာ်၀ဲတနံၣ်ဘျဲၣ်လၢအနီၢ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ ၆ႇ၀၀၀ဘျဲၣ် အံၤန့ၣ် ကတီၢ်အံၤကီၢ်ပဒိၣ်ဒီး (၀း)သုးမုၢ်ဒိၣ်(UWSA)တဖၣ် တၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအဃိ တၢ်တဲပျံၤတဲဖုးလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအိၣ်အဂ့ၢ် ယိၤဒိၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ဒီး ယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်ကမံးတံာ်(TB)သ့ၣ်တဖၣ်ထုးပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဖဲ လါမ့ၤ၁၃သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ် ဟဲမၤလဲၢ်၀ဲဟီၣ်က၀ီၤဖဲ ယိၤဒိၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ(၅)ခါအပူၤႇ...

တၢ်မၤထီထီၣ် ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်မၤလိ၀ံၤလံ

လါမ့ၤ ၂၃ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခံဘျီတဘျီ တၢ်မၤထီထီၣ်ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲး သရၣ်တၢ်သိၣ်လိလၢ တၢ်မၤအီၤဖဲ(KNU/KNLA-PC) ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ကီၤတရံးကီၢ်ဆၣ်ႇ ထိၣ်ကီးကိသ၀ီ စးထီၣ်လါမ့ၤ၁၃သီတုၤ ၂၃သီအနံၤလၢကတီၢ်ယံာ်၀ဲ၁၀သီအံၤ၀ံၤလံအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ ကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO)ဒီးကညီသးစၢ်ဘျးစဲ(KYN)တဖၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒၣ်ဒီး ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲတၢ်သိၣ်လိအံၤ...

တၢ်ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်(Animal AR)အဆိကတၢၢ်လၢတၢ်ကမၤလိန့ၢ်၀ဲကညီလံာ်လဲၢ်

လါမ့ၤ၂၂သီႇ ၂၀၁၉ႇ စီၤထိလ့ လၢတၢ်ကဃုမၤလိ၀ဲကညီစှီၤကျိၤကန့ၢ်ညီအဂီၢ်ကညီသးစၢ် (IT)အၣ်တံၣ် အၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကရူၢ်(Blue Frog)စဲးဖီၣ်ကဟၣ်ခီပနံၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ (Animal AR -Karen version)အလံာ်လၢတၢ်ကသူဃုာ်အီၤဒီး Application ဒီးမၤ၀ဲတၢ်ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ ဖဲလါမ့ၤ၂၂သီႇဂီၤခီအဆၢကတီၢ်လၢ( MICT...

၀့ဖိကစၢၢ် တၢ်လီၢ်ဟီၣ်က၀ီၤအံၤ တၢ်တိာ်ပာ်လၢတၢ်ကမၤ၀ဲတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအလီၢ်

လါမ့ၤ ၂၁သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤထိလ့ တလၢၤကီၢ်စဲၣ်ႇ သထူၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ ၀့ဖိကစၢ်တၢ်လီၢ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် တၢ်တိာ်ပာ်အိၣ်လၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ဒူသ၀ီကမျၢၢ်တဖၣ် တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်မၤ(CBT)အဂ့ၢ် တလၢၤကီၢ်စဲၣ်ႇ ကလုာ်ဒူၣ်ဂ့ၢ်၀ီဘျီၣ်ဒိၣ်ကမံးတံာ်ကရူၢ်ခၢၣ်စး စီၤကၠီၣ်မိစံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်...

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ လၣ်ႇသ့ၣ်ဒီး၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တနံၣ်ဒီးတနံၣ်အၦ့ၤဒိၣ်ထီၣ်

လါမ့ၤ ၂၁သီႇ၂၀၁၉ႇနါ၀့ၤဖၠိစၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်၀ဲဟံၣ်ဃီသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် တလးအီလၣ်ႇတၢ်ဒူၣ်ႇ၀ၣ်ဒီးသ့ၣ်တၢၣ်တဖၣ်တနံၣ်ဒီးတနံၣ်အၦ့ၤဒိၣ်ထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢၦၤဆါ ဖုဒါဒီးတလးအီလၣ်လၢၦၤကဒုးဟံၣ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တၢ်ဖိတၢ်လံၤ လၢတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်၀ဲဟံၣ်ဃီဂီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အၦ့ၤဒိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ခီဖျိကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ သ့ၣ်၀ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤစှၤ၀ဲအသိး လၢၦၤမၤတၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးအဘူးအလဲ ဒိၣ်ထီၣ်၀ဲဒီး တၢ်ဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤအဘူးအလဲသ့ၣ်တဖၣ်ထီၣ်၀ဲအဃိ...

၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်ပူၤ ထွံၣ်လၢကစၢ်တအိၣ်တဖၣ် တၢ်ကမၤရှဲပျီအီၤ

လါမ့ၤ ၂၀သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤရှါ ကညီကီၢ်စဲၣ်၀့ၢ်ခိၣ် ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်အပူၤ ထွံၣ်လၢအကစၢ်တအိၣ်တဖၣ် တၢ်ကစးထီၣ်မၤရှဲပျီအီၤ ဖဲလါယူၤဒီး လါယူၤလံအတီၢ်ပူၤအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ကရူၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ် က၀ီၤဒ့(၉)ဘ့ၣ်လၢာ် လၢၦၤအိၣ်ဆိးအါတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ...

ကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် ဒီကထၢၣ်တ့ၣ်၀့ကၠီၣ် ဟးထီၣ်ကံွာ်လၢတၢ်မၤ

လါမ့ၤ ၁၇သီ ႇ၂၀၁၉နံၣ် ႇခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် ဒီကထၢၣ်တ့ၣ်၀့ကၠီၣ်လၢအမ့ၢ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်အံၤ ဃ့ဟးထီၣ်အသးလၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်သးအဖီခိၣ်ဖဲ ၂၀၁၉နံၣ် လၢ လါယနူၤအါ&ံၤကတီၢ်အဂ့ၢ် ထံကီၢ် အကီၢ်ခိၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ ဖဲလါမ့ၤ၁၆သီအနံၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ခိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢ...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး