တၢ်ကစီၣ်

ဆီထံးကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သး ၂ ဂၤ လၢပၢၤကီၢ်ဖီၣ်ဃာ်အံၤ တၢ်ပျၢ်က့ၤလံ

လါအီကူး ၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်=ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဆီထံးကီၢ်ဆၣ်(ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ရှွၣ်ကၠ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်)အပူၤ ဒ်သိးပယီၤသုးကထုးကွံာ်သးအဂီၢ် ဖဲမဟါ(လါအီကူး ၆ သီ)ဂီၤခီအဆၢကတီၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်...

အ့ယၣ်၀တံၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ တၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ်မူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တကဲထီၣ်လၢၤဘၣ်

လါအီကူး ၆ သီႇ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကီၢ်ခိၣ်စီၤဘးအူကၠံအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အလီၢ်လၢအမ့ၢ် အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကၤကၠံထီၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဘဲကယဲးသ၀ီအပူၤ တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်၀ဲလၢ ဖဲတနံၣ်အံၤ လါအီကူး ၁၂ သီအနံၤ လၢအလီၤဘၣ်၀ဲ...

နီၢ်မုၣ်နီၤကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တီတၢ်တြၢ်အဂီၢ် ကၠီၣ်တဲၣ်ကညီကရူၢ် ဆှၢထီၣ်လံာ်ဆူအမဲရံၤကၤဒီး ကီၢ်ပယီၤမီၢ်သီရူ

လါယူၤလံ ၂၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် မုၢ်တြီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်)လီၢ်က၀ီၤဖိ နီၢ်မုၣ်နီၤ ဘၣ်တၢ်ခးသံအီၤအံၤ ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်တီတၢ်တြၢ်အဂီၢ် ဖဲလါယူၤလံ ၁၃ သီအနံၤ ကၠီၣ်တဲၣ်ကညီကရူၢ် (Karen...

ကီၢ်ခီဒီးကီၢ်စဲၣ် ၆ ခါအပူၤ ဂ့ၢ်၀ီတၢ်လီၢ် ၅ ခါဒီးခၢၣ်စး ၇၀ ဘျဲၣ် KPP ကနုာ်လီၤတပြၢ

လါယူၤလံ ၂၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် (KPP) အံၤ နံၣ်လၢကဟဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်ပူၤ ကညီကလုာ်လၢအအိၣ်ဆိးအါကတၢၢ်လၢအမ့ၢ် ကီၢ်ခီဒိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ် ၆...

KNU လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်လီၢ်လံၤ ပဒိၣ်မါည့မီၣ် ကနုာ်လီၤတၢ်ဃုထၢဒ် KPP ပၣ်တံၣ်ခၢၣ်စးအသိး

လါယူၤလံ ၂၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးဖါရှီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်လီၢ်လံၤ ပဒိၣ်မါည့မီၣ်အံၤ နံၣ်လၢကဟဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အပူၤ ကနုာ်လီၤဃုထၢတပြၢအသးဒ် ကညီပၣ်တံၣ်တခါလၢအမ့ၢ် ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ်...

တၢ်က့ၤပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ကဆဲးလဲၤ၀ဲအဂီၢ် တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲဖဲ KNU ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်

လါယူၤလံ ၂၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်လဲၤကျဲအံၤ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးပဲာ်ထံနီၤဖး၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ကဆဲးလဲၤ၀ဲအဂီၢ် ဖဲလါယူၤလံ ၂၁ သီ တုၤလၢ ၂၃...

မုၢ်တြီၢ်ကမျၢၢ် ၄ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် လဲၤပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလၢပယီၤသုးကလၢၤမဲာ်ညါ

လါယူၤလံ ၂၈သီႇ ၂၀၂၀နံၣ်ႇခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲတနံၤအံၤ လါယူၤလံ ၂၈ သီႇ ဂီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ် တုၤလၢဟါခီ ၂ နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်...

သုးဖိ ၂ ဂၤ လၢအခးသံကညီပိာ်မုၣ်ဒီးအၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တၢ်ကဟံးအရ့တဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုအဂ့ၢ် ပယီၤသုးစံး၀ဲ

လါယူၤလံ ၂၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ ပိာ်လိထၣ်သ၀ီဖိပိာ်မုၣ်တဂၤ ဘၣ်တၢ်ခးသံ၀ဲအဃိ ပယီၤသုး ၂ ဂၤလၢအတူၢ်လိာ်အၢၣ်လီၤအတၢ် ကမၣ်အံၤဒီးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တၢ်ကဟံအရ့တုၤလီၤတီၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ကစီၣ်ကရူၢ်အံၤ...

ပယီၤသုးခးသံ၀ဲကညီပိာ်မုၣ်တဂၤအဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအကထိပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး

လါယူၤလံ ၂၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်ပူၣ်(မုၢ်တြီၢ်)ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်ႇ ခူၣ်သူၣ်ထၣ်သ၀ီကရူၢ်အပူၤ ပယီၤသုးဖိ ၂ ဂၤခးသံ၀ဲဒၣ်သ၀ီဖိပိာ်မုၣ်တဂၤကဲထီၣ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲတနံၤအံၤ(လါယူၤလံ ၂၂...

မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်အဃိ ဖိသၣ် ၄ ဂၤ ဘၣ်ဒိ

လါယူၤလံ ၂၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ထံ၀ၣ်ကျ့ၣ်သ၀ီကရူၢ်ႇ သ့ၣ်၀ါပူၤသ၀ီအပူၤ ဖဲမဟါ(လါယူၤလံ ၂၁ သီ)အနံၤန့ၣ် ခီဖျိလၢမ့ၣ်ပိၢ်လီၢ်လံၤတဖျၢၣ်ပိၢ်ဖးထီၣ်ကဲထီၣ်သးအဃိ ဖိသၣ်...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး