တၢ်ကစီၣ်

တၢ်မ့ၢ်တသူ၀ဲကသံၣ်ကသီဘၣ်သနာ်က့ တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိဂ့ၤ၀ဲလီၤန့ၣ် အူမီၣ်ခ့ၣ် စံး၀ဲ

လါယနူၤအါရံၤ ၁၅ သီႇ၂၀၂၀နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ခ့ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တသူၣ်တၢ်ဖျးတဖၣ်အပူၤ အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် ဒ်သိးဒီးတၢ်သူတၢ်သၣ်ကဟးထီၣ်၀ဲဒၣ်အါအါအဂီၢ် ဒီးအလုၢ်အပ့ၤှ ကဂ့ၤ၀ဲအဂီၢ်ႇ တၢ်သူ၀ဲကသံၣ်ကသီသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၦၤလၢအသူၣ်ဖျးတၢ်ဒ်မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်အကျိၤအကျဲတဂၤလၢအမ့ၢ် အူမီၤခ့ၣ် လၢအအိၣ်ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်...

တၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤလၤကပီၤသကိးကညီနံၣ်ထီၣ်သီဖဲအ့ဒယါနါႇ ကညီဖိအဂၤ ၈ဝဝ ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်မၤလၤကပီၤသကိး

ယနူၤအါရံၤ ၁၃သီႇ ၂ဝ၂ဝနံၣ်, နးစၢဒ့ထူခ့ၣ် ကညီဖိ (၈ဝဝ)ဘျဲၣ်လၢအအိၣ်လၢအ့ဒယါနါႇဝ့ၡခီၡၢၣ်ႇ ဒီးမဲၣ်ခၠံၣ်ကၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီးဟဲမၤလၤကပီၤဝဲဒၣ် ၂၇၅၉နံၣ် ကညီဒီကလုာ်အနံၣ်ထီၣ်သီအမူးဖဲအ့ဒယါနါကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖီးဝ့အဝ့ၢ်ဖဲလါယနူၤအါရံၤ ၁၂သီ, ဖဲမဲးမ့လၢၣ်ၦၤ တဝၢအလီၢ်ခၢၣ်သးကရၢၢ် (McMillen...

တၢ်ရှဲလဲဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ အဂံၢ်စၢ်ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်ၦၤအိၣ်ခိးကွၢ်စူၣ်တၢ်ကရူၢ်စံး၀ဲ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၉ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့ ကီၢ်ပယီၤပူၤအံၤန့ၣ်လၢတၢ်ကရှဲလဲက့ၤ၀ဲဟီၣ်လာ်မ့ၣ်ပိၢ်အတၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤအဂီၢ်အဂံၢ်စၢ်ဒံး၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဃုသ့ၣ်ညါ မၤလိမ့ၣ်ပိၢ်တဂၤလၢအမ့ၢ ်(Yeshua Moser Puangsuwan) အံၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၉...

ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကၠိသရၣ်တဖၣ် ဒီး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လဲၤဃုသ့ၣ်ညါကီၢ်ပူၤ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်အိၣ်သး

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၇ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢမဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ကၠိသရၣ်ႇသရၣ်မုၣ် ဒီး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် လဲၤဃုသ့ၣ်ညါ၀ဲ ကီၢ်ပူၤတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်အိၣ်သး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၉...

ၦၤလိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူဖိ စီၤကျၢၤဟဲ ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကလိာ်ကွဲ၀ဲလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် မ့တမ့ၢ် ကီၢ်ပယီၤ(ဃူကဘ)တဖုဖု

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၉ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ကညီသးစၢ်ၦၤလိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူဖိ စီၤကျၢၤဟဲမ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢ အလိာ်ကွဲ၀ဲဖျၢၣ်ထူလၢအဲကလံးထံကီၢ် သၢပတီၢ်တပတီၢ် ဖျၢၣ်ထူ ကရၢ(ဃူကဘ )အပူၤအံၤန့ၣ် ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒီးအဲၣ်ဒိးဟဲက့ၤလိာ်ကွဲက့ၤလၢ...

၂၀၂၀ နံၣ်တၢ်ဃုထၢအပူၤ တပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးပၣ်တံၣ်နီတဖုဘၣ်အဂ့ၢ် KNDP အခိၣ်စံး၀ဲ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၀ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤရှါ ၂၀၂၀ နံၣ်အပူၤ တၢ်ကမၤ၀ဲ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အံၤန့ၣ် တပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးပၣ်တံၣ်နီတဖုဘၣ် ဒီး ကနုာ်လီၤ၀ဲတၢ်ဃုထၢအဂ့ၢ်န့ၣ်ကညီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တံၣ်ပၣ်တံၣ် KNDP ပၣ်တံၣ်ခိၣ်မါအီၣ်ပၠံၣ်စိ...

ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်သးစၢ်တဖၣ်ကပၣ်ဃုာ်အါထီၣ်အဂီၢ် KHRG ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၀ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အပူၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ် ကဟူးဂဲၤပၣ်ဃုာ်အါထီၣ်၀ဲအဂီၢ် လိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ကရူၢ် KHRG ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၀ သီလၢအလီၤဘၣ်၀ဲ...

ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဘုဟးဂီၤအါအါဂီၢ်ဂီၢ်

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၀ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် (သုးက့ ၁ ဟီၣ်က၀ီၤ)အပူၤန့ၣ် ခီဖျိလၢတနံၣ်အံၤထံၣ်ဘၣ်၀ဲလၢဘုတဖၣ်ဟးဂီၤ၀ဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဒီး ဘုသၣ်ဟးထီၣ်စှၤလီၤ၀ဲ...

တၢ်ကျီဒီးဃဲာ်အဃိ KNU သုးပၢၤကီၢ်သံ၀ဲတဂၤဒီးဘၣ်ဒိတဂၤ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၈ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဘျံးဒ၀ဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်က၀ီၤႇလ့ၤညၤဘိၣ်ပၠ့ကီၢ်ဆၣ်ဟီၣ်က၀ီၤလီၤဆီအပူၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ပၢအဖီလာ်ကညီဒီကလုာ်ပၢၤကီၢ်သုး KNPF လၢအလီၤဘၣ်မူဒါတဂၤ ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၇ သီအနံၤန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ကျီအီၤ...

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်အံၤ ဒ်သိးကျဲကအိးထီၣ်သးအဂီၢ် ကဘၣ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ် အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လံၤ မါကၠီၣ်နံၣ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်၀ဲ

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၆ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ ကီၢ်ပယီၤတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်လၢအမုာ်အခုၣ်အံၤ ဒ်သိးအကျဲကအိးထီၣ်သးအဂီၢ် ကဂုာ်ကျဲးစၢးမၤအီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ်လီၢ်လံၤ မါကၠီၣ်နံၣ် ဆီၣ်တခူထီၣ်ကညီသးစၢ်တဖၣ် ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၆...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး