တၢ်ကစီၣ်

မဲၢ်ဆီးဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်လိၤကိၢ်တၢ်ဆါ(Chikungunya)ဟဲအါထီၣ်၊ ဘၣ်၀ဲဖိသၣ်၀ဲအါ.

လါယူၤလံ၁၇သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ ဆးအဲၣ်စူ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ မဲၢ်ဆီးဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ (Chikungunya)တၢ်လိၤကိၢ်တၢ်ဆါအံၤဟဲအါထီၣ်၀ံၤ ဘၣ်အါ၀ဲဖိသၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ် မဲၢ်တီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်လၢ ကွၢ်ထွဲ၀ဲကီၢ်ပယီၤခီကီၢ်ၦၤမၤကီၢ်ဖိတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ. နံၣ်လၢအပူၤကွံာ်တဖၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်ထဲတၢ်လိၤကိၢ်တၢ်ဆါဒီး တၢ်လိၤကိၢ်သွံၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါတဖၣ်သနာ်က့ လၢတနံၣ်အံၤ(Chikungunya)...

ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ဒ်သိးတၢ်လဲၤမၤ၀ဲ၂၀၂၀တၢ်ဃုထၢကန့ၢ်အဂီၢ် (KNDP)ဆွီၣ်ထွဲ

လါယူၤလံ၁၅သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤရှါ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤပူၤတဖၣ်ဒီး တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ လၢတၢ်ကမၤ၀ဲ(၂၀၂၀)နံၣ်တၢ်ဃုထၢတုၤလၢအန့ၢ်အဂ့ၢ် ကညီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲးတ့ၣ်ပာ်တံၣ်(KNDP)ဆီၣ်သခူထီၣ်၀ဲ ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဃုထၢခီမရှၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလါယူၤလံ၁၃သီတုၤ၁၄အနံၤ လၢ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်(Breeze Hotel)အပူၤ ကညီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲးတ့ၣ်ပၣ်တံၣ်မၤ၀ဲ လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံတံး ခံဘျီတဘျီအ၀ံၤ ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါန့ၣ်လီၤ. ...

လၢတၢ်မၤဖျါထီၣ် အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ် အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်ကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးအဂီၢ် ကညီဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိအတၢ်ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်လိၣ်၀ဲအဂ့ၢ် (JMC-U)နဲၣ်ရွဲၣ်ဆီၣ်သခူ

လါယူၤလံ၁၃သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စးဖါရှီ လၢတၢ်မၤဖျါထီၣ်၀ဲထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလံာ်ဃံးဃာ် အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ် အမိၢ်လံမိၢ်ၦၢ်ကတီၢ် ဒ်သိးကမ့ၢ်တၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုၣ်တၢ်အလီၢ်လၢတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးကန့ၢ်အဂီၢ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိအသနၢၣ် တၢ်ပၣ်ဃုာ်လိၣ်၀ဲအဃိ ကမၤသကိးတၢ်အဂ့ၢ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပတီၢ် တၢ်ကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး ကမံးတံာ်(JMC-U)နဲၣ်ရွဲၣ်=၁ ဒီကထၢၣ်ရွ့ၣ်ခါ ဆီၣ်သခူထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ. လါယူၤလံ၁၂သီတုၤ၁၃သီအနံၤ...

(KNLA)လီၢ်ခၢၣ်သး ပ့ၢ်ဆှါခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စီၤဘးခဲးလဲၤပူၤကွံာ် တၢ်ပာ်လီၤက့ၤအီၤ၀ံၤ

လါယူၤလံ၁၃သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စးအဲၣ်စူ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲဖီလာ် ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA)လီၢ်ခၢၣ်သးပ့ၢ်ဆှါခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စီၤဘခဲးအံၤ စူးကွံာ်အသးဖဲလါယူၤလံ၁၁အနံၤဒီး တၢ်ပာ်လီၤက့ၤအ၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲလါယူၤလံ၁၃သီ(KNLA) သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘ့ၣ်ထၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤဘးခဲးလၢအသးနံၣ်အိၣ်၆၇နံၣ်အံၤ ဟ့ၣ်၀ဲတၢ်သိၣ်လိလၢသုးက့(၅)ဘၣ်ဃးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ၀ံၤႇ ဖဲအ၀ဲက့ၤမံအိၣ်ဘှံး ဟါလီၤ(၃)နၣ်ရံၣ်ကတီၢ် စူးကွံာ်အသးခီဖျိသွံၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါအဂ့ၢ်ၦၤလၢအဘူးဒီးအီၤတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ. ...

ရၤမတံ က၀ီၤဒ့သီအဃိ ဟံၣ်လၢတၢ်မၤဟးဂီၤတဖၣ် ဒ်သိးတၢ်ဘၣ်ဒိသုတအိၣ်ဘၣ်အဂီၢ် ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကမၤစၢၤ၀ဲ

လါယူၤလံ ၃ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ် ၀့ၢ်ရၤမတံႇတၢ်မၤအါထီၣ်က၀ီၤဒ့အသီအဃိန့ၣ် ၦၤလၢတၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အဟံၣ်အဃီတဖၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးသုတအိၣ်အဂီၢ် တၢ်ကရဲၣ်ကျဲၤဘှါရှဲန့ၢ်အီၤအဂ့ၢ် ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်( ၄)ဖု ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တဲလီၤ၀ဲဖဲ တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်သးဒီး ကမျၢၢ်လၢတၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အဟံၣ်တဖၣ်...

မံၣ်ကယ့ၣ် ကစၢၢ်တၢ်ကထုးထီၣ်လၢၢ်အဂီၢ် တၢ်ပတံထီၣ်လံာ်တၢ်ပျဲအဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိဆီၣ်လီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ဒီးကထီဒါ၀ဲ

လါယူၤလံ၁၂သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် မံၣ်ကယ့ၣ်သ၀ီကရူၢ်အပူၤ တၢ်မၤကစၢ်တဂၤ ဃ့တၢ်ပျဲလၢကထုးထီၣ်ထူၣ်လၢၢ်လၢ မံၣ်ကယ့ၣ်ကစၢၢ်လၢအအ့ကၢၣ်အိၣ်၀ဲ ၁၈၉ႉ၀၀ အံၤအဖီခိၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ကထီဒါ၀ဲအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲ မံၣ်ကယ့ၣ်ကစၢၢ်အဂီၢ် ဟီၣ်ခိၣ်သဘျ့ ဟီၣ်ခိၣ်မံၤလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်ဃာ်တၢ်ပျဲလၢတၢ်ကမၤအီၤန့ၣ်...

စီၤကၠီၣ်ကီမၠဲးအံၤ တၢ်လူၤပိာ်ထွဲ၀ဲကွီာ်ဘျီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်အဃိ တၢ်ဖီၣ်အီၤလၢၦၤဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးသးလၢတၢ်ကမၣ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တဲ

လါယူၤလံ ၁၁သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤမၠးအူသၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကၠိၣ်တိကီၢ်ဆၣ် တၢ်ကရၢကရိကမံတံးၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလီၢ်လံၤ တလၢၤကီၢ်စဲၣ် ကၠဲးမယီကီၢ်ဆၣ် ကၠိတိသ၀ီအပူၤ စီၤကၠီၣ်ကီမၠဲးအံၤ ခီဖျိတလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲဒ်ကွီၢ်ဘျီၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်အဃိ တၢ်ဖီၣ်အီၤဒ်ၦၤဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးတၢ်ကမၣ်အဂ့ၢ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ စီၤကၠီၣ်ကီမၠဲးအံၤ...

(KNU ဒီး NRPC)ထံာ်လိာ်ကဒီးသးလၢတၢ်ထံၣ်သဘျ့၊ ထၢၣ်ပီၣ်သကိးကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်

လါယူၤလံ၉သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ခၢၣ်စးတဖၣ်ဒီး ကလုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖှိးဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး (NRPC)သ့ၣ်တဖၣ် ထံၣ်လိာ်အသးဖဲ လါယူၤ၉သီ အနံၤလၢ၀့ၢ်တကူၣ် (NRPC)အရူ ဒ်တၢ်ထံၣ်လိာ်သးသဘျ့အသီတဘျီကဒီးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်လိာ်သးအဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤ...

တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲကညီကလုာ်ဒူၣ်ဖိကရူၢ်(KNTA)လၢကမၤတၢ်လၢ ကညီကလုာ်ဒူၣ်ဖိ(၇)ဒူၣ်ဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ်

လါယူၤလံ၉သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စးဖါရှီ ကညီကလုာ်ဒူၣ်ဖိ(၇)ဒူၣ် လုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤတဖၣ်ဒီးႇ ကျိာ်တၢ်ကတိၤလံာ်လဲၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် လၢတၢ်ကပၢၤဃာ်ဒီးကမၤထီၣ်ထီအဂီၢ် ကညီကလုာ် ဒူၣ်ဖိကရူၢ်(KNTA)အံၤတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် လါယူၤလံ၆သီအနံၤန့ၣ်လီၤ. (Karen National Tribal Association-KNTA)အံၤ မၤစၢၤတၢ်လၢကညီ...

လၢၦၤတူၢ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ် ကမၤစၢၤ၀ဲလၢတလၢၤဘူၣ်လၢၤစ့ၤဘၣ်ဂ့ၢ် ကညီပီၢ်ရီၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကရူၢ်စံး၀ဲ

လါယူၤလံ၈သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤထိလ့ ကညီပီၢ်ရီၦၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ် ဒ်သိးကမ့ၢ်၀ဲကရူၢ်လၢအမၤစၢၤ၀ဲၦၤဂ့ၢ်၀ီတဖၣ်အဂီၢ် လၢဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဘျၢသဲစးၦၤလၢအတူၢ်ဘၣ်တၢ် လၢအကျိၣ်အစ့တအိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ကလူၤမၤစၢၤခီလီန့ၢ်၀ဲအဂ့ၢ် ကရူၢ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤစီၤတၢ်ကပီၤတဲလီၤ၀ဲဖဲ လါယူၤလံ၆သီလၢ အ့စ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်၊၀့ၢ်သီ က၀ီၤဒ့(က,ခ), ကျဲ(က,၄)ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိသရိာ်ပူၤဖဲတၢ်မၤ၀ဲတၢ်အီးထီၣ်၀ဲရူသီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ။ တဲ၀ဲ“ကညီကလုာ်တဖၣ်လၢဒူသ၀ီအပူၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်လီၤႉ အဒိဒ်သိးတၢ်ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်အဟီၣ်ခိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ႉ ဖှီၣ်ယာ်အနီၢ်ကီၢ်လီၤႉ...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ

တၢ်သံကွၢ်သံဒိး