Home လုၢ်ဖိထါဖိ ကညီဒူၣ်ထၢတၢ်လီၤစၢၤ

ကညီဒူၣ်ထၢတၢ်လီၤစၢၤ

1095
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ်ႇစီၤကီၢ်ဖျါစ့(တီနီၢ်ဖီ)

၁.ကညီဖိခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိႇ ကစၢၢ်ယုၤသုလၢထါဖိ
မိၢ်ထံးပၢ်ထံးအိၣ်ထီၣ်ဝဲႇ ဒ်ထါစံးပ၁်အဂ့ၢ်ဟဲ
မိၢ်မ့ၢ်ဃိၣ်ဒီးပၢ်မ့ၢ်ယွၤႇဆၢက့ၤတုၤထံဆဲးမဲးယွၤ
ကွဲၢ်ကဘီဒီးနီၢ်ဘုၣ်ဘီႇ ဒ့ပီၤလီၢ်ကျဲမ့ၢ်ကညီ
၂.ကညီဒူၣ်ထၢအခီၣ်ထံးႇအတၢ်တဲစိၤအိၣ်ဒ်အံၤ
ဖါစဂီၤ ဒီး နီၢ်ပအိၣ်ႇ မ့ၢ်ကညီမိၢ်ဒိၣ်ပၢ်ဒိၣ်
နီၢ်ပအိၣ် ဒီး ဖါစဂီၤႇ ကဲထီၣ်က့ၤဝဲ ပှိၢ် ဒီး စှီၤ
ဖိမုၣ်ဖိခွါအိၣ်နွံဂၤႇ မုၣ်သၢဂၤဒီး ခွါလွံၢ်ဂၤ

၃.မိၢ်ဒီးပၢ်ခံဂၤလီၤဖးႇ ဖိမုၣ်ဖိခွါဘၣ်အိၣ်ဖး
ဖိမုၣ်သၢဂၤပိ၁်မိၢ်ခံႇဖိခွါသၢဂၤပိ၁်ပၢ်ခံ
အိၣ်သကုၤလၢ ယူၣ်ကီၢ်ခံႇ ပၢၢ်ဖျိတုၤထံနၢ်ထံခံ
ကီၢ်လါႇ ကီၢ်သူလ့ၤ အိၣ်ဆိးႇ အိၣ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢပစိၤ

၄.ဖိခွါလွံၢ်ဂၤကတဲနၤႇ စီၤပကူ ဒီး မီၤန့ၢ်ၦၤ
နမ့ၢ်လဲၤတုၤ ဝ့ၢ်တီအူႇ ကထံၣ်ဘၣ်နဲ စှီၤပကူ
စီၤဝ့ၤဝီၤ အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲႇ သိၣ်ထီၣ်ဘှဲၣ်ကဝီၤမ့ၢ်ဝဲ
ထံထၣ်စွ့ အဟီၣ်ကဝီၤႇ စှီၤဝ့ၤဝီၤ ခူဝ့ၢ်သူၣ်လီၤ

၅.ရၢၣ်ခၢၣ်ကစၢၢ်တူၢ်လဲၤကျိၤႇ စီၤခၠဲၣ် ဖိလံၤလဲၤအိၣ်ဆိး
စီၤခၠဲၣ် (ခၠီ)ပံၤယီၤကိးခၠ့(ချင်း), မ့ၢ်ဝဲ စှီၤ စၢၤပတဲသ့
ပကိရိမးကစၢၢ်ဒီႇ ခၠီ ဖိလံၤဖံးအီၣ်မၤအီ
ထီရီၤကိးလီၤသး စဂီၤႇ စှူၤ ဒ်ပစံးသိး မ့ၢ်ဒၣ် စှီၤ

၆.မိၢ်ထံးလီၤစၢၤ ပှိၢ် ကလု၁်ႇ နီၤဖးသးမုၢ်ထီၣ်မုၢ်နု၁်
နီၢ်ဘီကျီၣ် ဒီးနီၢ်ပဒဲးႇ ပျူၢ်သဝီ ပကၣ် မ့ၢ်ဝဲ (ပုဂံမြို့)
ပှိၢ်သဝီတဆံခွံဖျၢၣ်ႇ ကဲက့ၤ ဝ့ၢ်ပကၣ် တဖျၢၣ်
နီၢ်ပအၣ်တအီၣ်သူၣ်ညၣ်ႇ လီၤစၢၤမိၢ်ကီၤပထံၣ်ဘၣ်

၇.မိၢ်ထံးႇ ပှိၢ်စၢၤလီၤအါထၢႇ ခီဖျိလၢနံၣ်ယံ၁်လါထၢ
နီၢ်မိၢ်ၦၤ ဒီး နီၢ်ထိၣ်ကံၢ်ႇ ကူသိးဝဲဆ့ကံၣ်နံၣ်ကံၣ်
နီယဲၢ်စကီၤ အိၣ် ကံၢ်မဲႇ ခဲအံၤမ့ၢ်ဝဲ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်
ထီၣ်ဖိန့ၢ်လံၤအိၣ်အါခီႇ လၢသီမ့ၢ်ဆီတထၢဃီ

၈.နီၢ်မဲ၁်ငီ ကိး ပှိၢ်လ့ခိၣ်ႇ အိၣ်လၢ ကစၢၢ်နူး ဒီခိၣ်
နီၢ်ခမူးအိၣ်လၢတီကၠံ(ကၠဲတူၣ်),ကညီဝါအိၣ်သ့ၣ်နီၣ်ဒံး
နီၢ်လိၤလိၤ ဖိလၢလီၤမံၤႇ အိၣ်လၢပီၣ်လဲၣ် ငပလံၣ်
နီၢ်ပလီၣ် ပကိးလၢ ဝးႇ ယူၢ်တရၣ်ႇ ကလံၤစိးသး

၉.မိၢ်ထံးပၢ်ထံး ပှိၢ်ဒီးစှီၤႇ သ့ၣ်နီၣ်နထူထံးဒံးနီၤ
မိၢ်တူၢ်လၢပျၢၤလီၤနွံခီႇ ပၢ်ကီၤလၢပျၢၤလီၤနွံခီ
လီၤလၢပှိၢ်လၢစှီၤတနီၤႇ လီၤလၢပှိၢ်လၢစှီၤတနီၤ
ထိၣ်ဃူဘၣ်က့ၤပၢၤဟၢခီႇ နွံဒူၣ်နွံခီတမံၤဃီ

လံ၁်ဒိးသန့ၤ
ထါအံၤဘၣ်တၢ်စၢၢ်ဟံးန့ၢ်အီၤလၢလံ၁်
ခ. န ၂ဝဝဝ တၢ်တိ၁်ကျဲၤ ကညီတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ အလံ၁်ဟံးဃ၁်အပူၤ
ၦၤကွဲးလံ၁် -သရၣ်မုၣ်အဲလ်ထၣ်လၤဘၣ် (ပသံၣ်မၠီမၠး)
လၢတၢ်အဲၣ်ကလးကလီၢ်
စီၤကီၢ်ဖျါစ့ (တီနီၢ်ဖိ)
၈.၁၁.၂ဝ၁၈