Home တၢ်ကစီၣ် ကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဃုထၢအံၤ ကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ်မၤနၢၤတၢ်အဃိ ဆူညါတၢ်အိၣ်သးဂ့ၤ၀ဲအဂ့ၢ် ကညီပၣ်တံၣ်တဲ

ကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဃုထၢအံၤ ကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ်မၤနၢၤတၢ်အဃိ ဆူညါတၢ်အိၣ်သးဂ့ၤ၀ဲအဂ့ၢ် ကညီပၣ်တံၣ်တဲ

850
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၈ သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်။ စီၤထိလ့

ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်သၢသီအနံၤ တၢ်မၤ၀ဲ ၂၀၁၈ကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဃုထၢအံၤ လၢကလုာ်ဒူၣ်တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အပူၤ ကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ် သ့ၣ်တဖၣ်ကမၤတၢ်ဖးအဃိဆူညါအဂီၢ်တၢ်အိၣ်သးဂ့ၤ၀ဲအဂ့ၢ် ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် (KPP)ဒီး ကညီဒီကလုာ်ပၣ်တံၣ် (KNP)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ(၂)စီၤစ့၀ါတဲ၀ဲလၢ“ပၣ်တံၣ်ဖးဒိၣ်ခံဖုအံၤကမျၢၢ်တၢ်နာ်စှၤလီၤလံႉ ကလုာ်ဒူၣ်သ့ၣ်တဖၣ် နာ်က့ကဘၣ်ဟံးန့ၢ်၀ဲအခွဲးအယာ်လီၤႉ ကဟံးန့ၢ်အဂီၢ်တၢ်သ့ၣ်ညါ တဖၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်လံကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်အိၣ်သးလၢအဂ့ၤလီၤ” အဂ့ၢ်တဲ၀ဲခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်၅သီ အနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ်သ့ၣ်တဖၣ် လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ဆီတလဲအဂ့ၢ်၊ ဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ဖးလၢပၣ်တံၣ်အဒိၣ် ၂ဖုလၢ တၢ်သးအိၣ်အပူၤဒီးမ့ၢ်က့ၤကွၢ်ထံက့ၤန့ၣ်ထံၣ်ဘၣ် လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဆီ တလဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်စီၤစ့၀ါတဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ်၃သီအနံၤကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဖးလၢၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးအလီၢ်(၁၃)တီၤအပူၤန့ၣ် ကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ကရၢစိပၣ် တံၣ်(အဲၣ်အဲလ်ဒံၣ်) အံၤမၤန့ၢ်၀ဲတၢ်ဖးလၢအမ့ၢ်မၠ့ခၠဲၣ်ဒီးတၣ်မွ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်၊ ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ခီဒိၣ်ကိတိာ်အဂီၢ်အိၣ်တွ့(၁)၊ မ့ဘူ(၂)၊ သပ့ၣ်ကၠီ(၁)၊ မ့တလ့ကီၢ်ခီဒိၣ်ယိၤဒိၣ် ကလုာ်တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤအဂ့ၢ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဃုထၢခီၣ်မ့ရှၢၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ
လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤဒီးတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်ပၣ်တံၣ် တခီမၤနၢၤ၀ဲတၢ်ဖးလၢကခၠ့ၣ်ကီၢ်စဲၣ်(၂) လၢဒီကလုာ်ကိတိာ် အဂီၢ်မၤနၢၤ၀ဲဒီး၊ ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ခီဒိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်အဂီၢ်ဆ့ကါ(၂)၊တမူ(၂)သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်၊ လဲခၠါကီၢ်ဆၣ်ကမျၢၢ်ကိတိာ်အဂီၢ်ယိၤဒိၣ်ကလုာ်ဒူၣ်ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ကရူၢ်၊ ခၠ့ကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်မတူၣ် ပံၣ်(၁)အဂီၢ် ခၠ့ကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ဒီးရခၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်ကိာ်တိာ် ရသ့ၣ်တီၣ်(၂)အူတ့ၣ်မီၣ်၀့သ့ၣ်တဖၣ်မၤနၢၤ၀ဲတၢ်ဖးန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ အဲၣ်အဲလ်ဒံၣ်ပဒိၣ်အစိၤ အံၤ မၤ၀ဲကတီၢ်တၢ်ဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဖး၀ံၤလံ၀ဲခံဘျီလံဒီး တၢတဘျီတၢ်ဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဖးလီၢ်က၀ီၤ ၁၉တီၤအပူၤ မၤနၢၤ၀ဲ(၉)တီၤဒီး ယိၤဒိၣ်ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ ်ကရူၢ်(၆)တီၤ၊ ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤဒီး တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ်(၂)တီၤ၊ ရခၢၣ်ကလုာ်ပၣ်တံၣ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ်ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ပၣ်တံၣ်(ကယါ)သ့ၣ်တဖၣ်မၤနၢၤ၀ဲတခါစုာ်စုာ်န့ၣ်လီၤႉ