Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်တတူၢ်လိာ်ဒံးတၢ်လီၤဆီလိာ်သးဘၣ်အဃိ တၢ်စုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူ)ကရၢခိၣ်စံး

တၢ်တတူၢ်လိာ်ဒံးတၢ်လီၤဆီလိာ်သးဘၣ်အဃိ တၢ်စုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကအိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ် (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူ)ကရၢခိၣ်စံး

736
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၂၃ သီ၊ ၂၀၁၈နံၣ်။ စအဲၣ်ဆူ

ခီဖျိတၢ်တတူၢ်လိာ်၀ဲတၢ်လီၤဆီလိာ်သးတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်ဘၣ်အဃိ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်စုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ် ကအိၣ်ထီၣ်၀ဲ အဂ့ၢ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမူးတူစ့ဖိကတိၤလီၤ၀ဲ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်၂၁သီ လၢတၢ်မၤ၀ဲကလုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကအိၣ်ဖျါထီၣ်မူး တၢ်အိးထီၣ်မူးအပူၤ ဖဲ၀့ၢ်န့ၢ်ပၠံၢ်တီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“လၢပထံကီၢ်အပူၤ တုၤကတီၢ်အံၤစုက၀ဲၤတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်တပာ်လုၢ်ပာ်ၦ့ၤပာ်ကဲ၀ဲ တၢ်တဒ်သိးလိာ်သးတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကလုာ်တၢ်စူၣ်တၢ်နာ်၊ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ၊ တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးတၢ်လီၤဆီ လိာ်သးလၢအသဘျ့၊တၢ်တုၤသိးထဲသိးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိသ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်သူအီၤစှၤအဃိလီၤ” အဂ့ၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိစီၤမူးတူစ့ဖိစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါကတီၢ်အံၤစုက၀ဲၤတၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်အံၤတၢ်ကဃုအစၢလၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတခါလၢတၢ်ကရူၢ်ကရၢသ့ၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤတၢ်လဲၤခီဖျိ၊ ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါလၢနီၢ်ကစၢ်လီၢ်ကျဲ၊ တၢ်ကတဲသကိးလၢ တၢ်ထံၣ်စိအဖီခိၣ်တခါအဃိ ကိးဂၤကိးဖုဒဲးတူၢ်လိာ်ကန့ၢ်အဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အဂ့ၢ်(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကရၢခိၣ်တဲဃုာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်အံၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲလၢအအိၣ်ကတာ်ထီအသးအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တခီ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ အတၢ်ပာ်သးဒီး စံး၀ဲလၢ တၢ်ကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဆူညါန့ၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်ကတိၤတၢ်လၢအဖိးသဲစးအလီၢ်န့ၣ် ကထံၣ်လိာ်တဲသကိးတၢ်လၢအသဘျ့အါထီၣ်အဂ့ၢ်တဲဖျါထီၣ်ပာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်ဒီး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ခီမံရှၢၣ် (ဖံၣ်စံၣ်) ခၢၣ်းစးတဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ မၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်သကိးလၢအသဘျ့ဖဲ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်၀့ၢ်ကံၣ်မဲအပူၤ အလီၢ်ခံ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) တကပၤကလဲၤ၀ဲဒ်ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး(အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)ကျဲလၢအဘၣ်ဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်တုၤသိးထဲသိးအဂ့ၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲၤလၢတလဲၤဆူမဲာ်ညါ၊ တဂုၤက့ၤလီၢ်ခံတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အံၤဒီး လၢကီၢ်ပယီၤကလံၤစိးတကပၤန့ၣ် တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တဖၣ် ဆဲးကဲထီၣ်အသးဒံးအဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲဒီး ဘၣ်ဟးအိၣ်ကဒုအသးသ့ၣ်တဖၣ် ဆဲးအိၣ်ထီၣ်ဒံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

(Religions For Peace)ကရူၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီးကီၢ်ပယီၤအပူၤကလုာ်တၢ်ဃူးတၢ်ဖိးကက့ၤအိၣ်ဖျါက့ၤဒီး ကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤ ၀ဲတၢ် ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးအံၤ စးထီၣ်ဖဲ လါနိၣ်၀့ဘၢၣ်၂၁သီတုၤ ၂၂သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ ဆူမူးဘျီ၀ဲန့ၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိစီၤမူးတူစ့ဖိဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤခိၣ်နၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လဲၤထီၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ