Home တၢ်ကစီၣ် လၢ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢကမၤနၢၤတၢ်အဂီၢ် ကညီပၣ်တံၣ် ၄ ဖု ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိး ကမံးတံာ်

လၢ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢကမၤနၢၤတၢ်အဂီၢ် ကညီပၣ်တံၣ် ၄ ဖု ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိး ကမံးတံာ်

557
0

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၉ သီ၊ ၂၀၁၈။ စီၤထိလ့

ခါလၢကဟဲ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢန့ၣ် ကညီပၣ်တံၣ်တဖၣ်ကမၤနၢၤတၢ်အဂီၢ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးတၢ်၊ တၢ်မၤသကိးတၢ်ကမံးတံာ်တဖု ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၅သီတုၤ ၆ သီအနံၤ ဖဲကညီပၣ်တံၣ် ၄ ဖု မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲကၠဲၣ်ထိၣ်ကီၢ်ဆၣ်၊ စ့ၣ်လဲၣ်ရံၣ်စီးအံၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် အၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဲဘၣ်၀ဲ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘျီ၀ဲအံၤန့ၣ် ဒ်ကညီပၣ်တံၣ် ၄ ဖု အံၤပာ်ဖှိၣ်ကမၤသကိးတၢ် လၢကတီၢ်ယံာ်တၢ်မၤအဂီၢ် အသိးလၢကတီၢ်ဖုၣ်တၢ်မၤဒ်အမ့ၢ် ၂၀၂၀နံၣ် တၢ်ဃုထၢကမၤနၢၤတၢ်အဂီၢ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ ကမံးတံာ်အံၤ အဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ကညီကမျၢၢ်ပၣ်တံၣ် (KPP) ကအၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ(၂) စီၤစ့၀ါတဲ၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကညီဒီကလုာ်ပၣ်တံၣ် (KNP) အနဲၣ်ရွဲၣ် မါကၠီၣ်ည့စ့ၢ်ကီးစံး၀ဲလၢ“မဟါတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်ပတဲပာ်လၢ ကညီပၣ်တံၣ်ကဒဲကဒဲကထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးလိာ်သးအဂီၢ် ပကဒုးအိၣ်ထီၣ်ကမံးတံာ်တခါႉ လၢတနံၤအံၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တခီပၣ်တံၣ်တဖုစုာ်စုာ်ခၢၣ်စးတဖၣ်ဘၣ်သးတူၢ်လိာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်၀ဲ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢကမံးတံာ်၀ဲအံၤအပူၤန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢကညီပၣ်တံၣ်လွံၢ်ဖုအကျါပၣ်တံၣ်တဖုခၢၣ်စး ၃ ဂၤ ခဲလၢာ်ပာ်ဖှိၣ် ၁၂ ဂၤဒီး ကညီဒီကလုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကမံးတံာ်(KUPC) တခီအခၢၣ်စးပၣ်၀ဲ ၇ ဂၤ ဒီးပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ ၁၉ ဂၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢကညီပၣ်တံၣ် (၄)ဖု တၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘျီ၀ဲအံၤန့ၣ် ပၣ်တံၣ်တခါစုာ်စုာ် အခၢၣ်စးပၣ်၀ဲ ၇ ဂၤစုာ်စုာ်ဒီးပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် ၂၈ဂၤဟဲထီၣ်၀ဲဒီး လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘျီ၀ဲအံၤန့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်န့ၣ်၀ဲ တၢ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးကမံးတံာ်တကးဘၣ်ဒီးဘၣ်သးတူၢ်လိာ်သကိး၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်(၃) ထံၣ်ဒီးလၢတၢ်ဂ့ၢ်(၃) ထံၣ်န့ၣ်တယံာ်တမီၢ်ကထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတနီၤတဲ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ