Home တၢ်ကစီၣ်ထီရီၤ အ့ၣ်လူနးနး အ့ၣ်ကတံာ်နးနး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်သး

အ့ၣ်လူနးနး အ့ၣ်ကတံာ်နးနး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်သး

256
0

ဖုကီၢ်လါ ( လါယနူၤအါရံၤ-၂ဝ၁၉နံၣ် )

ကညီတၢ်ကတိၤဒိလၢ တၢ်ကတိၤအီၤ မုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤ အိၣ်ဝဲတဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ်ဝဲ “လဲၤဆူ ထံ ထံၣ် သမၣ်ႇ ထီၣ်ဆူခိထံၣ်ဘီၣ်သိၣ်”န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအံၤ အခီပညီန့ၣ် မ့ၢ် ဝဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲ ဟဲတုၤအိၣ်ၦၤႇ ကဆဲးလဲၤဆူမဲာ်ညါအဂီၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ႇ တၢ်တၤတၢ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲအကလုာ်ကလုာ်ႇ ကဂုာ်က့ၤဆူလီၢ်ခံစ့ၢ်ကီး ၦဲၤဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအဃိန့ၣ် ဘၣ်အိၣ်ဂၢၢ်ဝဲဃိကဒိဒီး ဘၣ်ကနၣ်ထံ တၢ်အိၣ်သးအကပၤကပၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤဒိ တဖျၢၣ်အံၤ လီၤဂာ်အသးဒ် သိးဒီး တကီၢ်ခါ ကီၢ်ပယီၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်အိၣ်သး ႇ လီၤဆီဒၣ် တၢ်ဒ်ကညီဖိအတၢ်ဂဲၤလိာ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး အတၢ်လဲၤကျဲအံၤန့ၣ်လီၤ. တကီၢ်ခါ တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အံၤ ကလဲၤသး ဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်တၢ်ဆှုၣ်တၢ်မဲဒီးတၢ်တၤတၢ်တဖၣ်အိၣ်အါႇ လၢတၢ်အိၣ်သးကလုာ်ကလုာ်အဃိ ကဂုာ်က့ၤလီၢ်ခံစ့ၢ်ကီး တမ့ၢ်တၢ်အညီဘၣ်. အဃိတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤ ဘၣ်အိၣ်ကတာ်ထီအသးဖဲ တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤအံၤန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်ႇ ပမ့ၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ လၢ ကီၢ်ပယီၤ စးထီၣ်သူၣ်ထီၣ်ဒါလီၤဝဲ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် လၢ အူသ့စ့ၣ်ပဒိၣ်အစိၤ ဖဲ၂ဝ၁၁နံၣ် ဒီးတုၤဃီၤလၢ ၂ဝ၁၅နံၣ် ႇ လါအိးကထိဘၢၣ် ၁၅သီ န့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤ ကရူၢ်ကရၢဒီး ထံကီၢ်ပဒိၣ် ဆဲးလီၤသကိးဝဲ တၢ်ဆဲးစုပနီၣ်လၢ ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအ လံာ်ဃံးဃာ် (NCA )အလံာ်မဲာ်ကဘျံးပၤအဖီခိၣ်န့ၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲအံၤ လဲၤအသးဘျ့ဘျ့ဆှီဆှီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆဲးစုပနီၣ် လၢ (NCA )အလံာ်ဃံးဃာ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် လၢကလုာ်ဒူၣ်အဟီၣ်ကဝီၤအပူၤတနီၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤတဖၣ် ဟဲက့ၤဆူၣ်ထီၣ်ႇ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်လၢ အတၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ် ဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အဟံၣ်အဃီဒီး ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟး ဖျိးဝဲဆူ သးသမူတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ် ခီဖျိတၢ်ဒုးတၢ်ယၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်က ရၢလၢအဆဲးလီၤဃာ်(NCA ) တၢ်ဆဲးစုပနီၣ်အဟီၣ်ကဝီၤအပူၤစ့ၢ်ကီး တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ.

ဒီးလၢတၢ်ကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီး တၢ်ကတိၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတကပၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဖီၣ်ဃံးႇ တၢ်ဆီၣ်သနံးတခီတၢၤႇ ပယီၤ အသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤ ဆှၢနုာ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအတပၣ်ဃုာ်လၢ(NCA)တၢ်အၢၣ်လီၤအပူၤအိၣ်ထီၣ်အဃိ တကပၤဒီးတကပၤ အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢတဖၣ် ဟဲပၢၢ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒီး ပမ့ၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ ဖဲတနံၣ်ညါအံၤ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် (၆)သီတုၤ ( ၁ဝ)သီအနံၤ န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ် ကရၢ မၤဝဲ လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိ ကမံးတံာ်မၤဝဲဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် (၆)ဘျီတဘျီဖဲ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ လ့ဝါတၢ်လီၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤ လီၤဝဲဒၣ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်ႇ အတၢ်ပာ်သးလၢ ကဆိကတီၢ်ဃာ်တၢ်ပၣ်ဃုာ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိးသဲစးအပူၤ တစိၢ်တလီၢ်အဂ့ၢ်အဖီခိၣ်န့ၣ်တၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖး ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဆိကတီၢ်ဃာ်တၢ်ပၣ်ဃုာ်လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဖိးသဲစးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ စံးဝဲလၢ တၢ်မၤဖျါထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် ကအိၣ်ဒီးအခီပညီအလၢအၦဲၤ လၢအပၣ်ဃုာ်မၤသကိးအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ ကရၢဒီတကရၢ တၢ်ပၣ်ဃုာ်မၤသကိးဝဲ လၢတၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီ ကန့ၢ်ဝဲအဂီၢ် အလီၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢကအိၣ်ဒီး တၢ်ဆၢကတီၢ်အလၢအၦဲၤအဂီၢ်န့ၣ် လီၤ.

ဖဲ၂ဝ၁၂နံၣ်ႇ လါယနူၤအါရံၤ ၁၂သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤ မၤန့ၢ်ဝဲ ပတြီၤတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ဒီး ဖဲ ၂ဝ၁၅နံၣ် ႇ လါအိးကထိဘၢၣ် ၁၅သီအနံၤ ဆဲးလီၤထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအလံာ်ဃံးဃာ်(NCA )ဒီး ထံကီၢ်ပဒိၣ် လၢအပၣ်ဃုာ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤ ကရူၢ် (၇)ဖု ဖဲကီၢ်ခိၣ်အူသ့စ့ၣ် ပဒိၣ်အစိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲNLD ပဒိၣ်အစိၤအံၤန့ၣ် တလၢၤ(မိၣ်)ဒီး လါဟူး ဆဲးလီၤကဒီးစုပနီၣ်အအဃိ အခဲအံၤ ကလုာ်ဒူၣ်အဆဲးလီၤဃၣ်တၢ်ဆဲးစုပနီၣ်လၢ(NCA )အလံာ်ဃံးဃာ်အပူၤ အိၣ်ဝဲ ၁ဝဖုလံန့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤ မ့ၢ်ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်လၢအဆဲးလီၤ ဝဲ (NCA )တၢ်ဆဲးစုပတီၢ်အကျါ မ့ၢ်ဝဲ ကရၢတဖုလၢအဒိၣ်ကတၢၢ်ဒီး လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တဲသကိးအပူၤ အတီခိၣ်ရိၢ်မဲဝဲ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤ ကရူၢ်ကရၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မၤဝဲ ပတြီၤတၢ်ခးပတုာ်တုၤလၢအ ဆဲးလီၤဝဲ တၢ်ဆဲးစုပနီၣ်လၢ NCA အလံာ်ဃံး ဃာ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မ့ၢ်ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်တဒူၣ်လၢ အရ့လိာ်အသးဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ကတၢၢ်ဒီး ပယီၤအသုးမုၢ်ဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်စ့ၢ်ကီး စံးပတြၢၤထီၣ်ဝဲခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အတၢ်ကရၢကရိလီၤဆီဒၣ်တၢ် ခိၣ်နၢ်လၢအတီခိၣ်ရိၢ်မဲတၢ်တဖၣ် အဘျီဘၣ်အဘျီလၢ အဂုာ်ကျဲးစၢးဃဲၣ်လီၤဘှါလီၤဝဲ ထံကီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ်က့ၤကွၢ်ကဒါက့ၤ လၢအဝဲတခီပၤန့ၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤ တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတတီတလိၤဝဲလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ် တၢ်ခုၣ်အဖီခိၣ်ဘၣ် န့ၣ်ပပဲာ်ထံနီၤဖးအီၤသ့ဝဲန့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် ဖဲတၢ်သူၣ်ထီၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အကတီၢ် လၢ ကလုာ်ဒူၣ် တဖၣ်အဟီၣ်ကဝီၤအပူၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်ဒုးတၢ်ယၤတဖၣ်ႇဒီး လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ပၢအဟီၣ်ကဝီၤတဖၣ်အပူၤ မၤအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါႇ သုးတၢ်ပီးတၢ်လီႇ ဘှီဂ့ၤထီၣ်အသုးကလၢၤဒီး သုးတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒီးတကးဘၣ်အမဲာ်ညါ လၢအဝဲသ့ၣ်ကမၤလဲၣ်ထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲ ဟီၣ်ကဝီၤတၢ်ဒိၣ်စိအဂီၢ် ဂုာ်ကျဲးစၢး ခူၣ်ဖျိဝဲကျဲမုၢ်ကျဲဘိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် လီၤ.ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤ အတၢ်ပာ်သးလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဖီခိၣ်အံၤ အအိၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်န့ၣ် အိၣ်ဖျါဝဲၡဲၡဲပျီပျီဖိန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ ၂ဝ၁၈နံၣ်ႇ လါမးၡး ထီၣ်သီန့ၣ် ခီဖျိ ပဒိၣ်အသုး ဂုာ်ကျဲးစၢးဝဲလၢ အခူၣ်ဝဲ ခ့ပူၤ-လၢၢ်မုၢ်ပျီကျဲမုၢ်အဃိ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်နီၣ်ဂံၢ်(၅) အၦၤတဖၣ်အဃိ လီၢ်ကဝီၤဖိ နီၣ်ဂံၢ်(၂၃ဝဝ)ဂၤဘျဲၣ် ဘၣ်ပာ်တီၢ်ကွံာ်အဟံၣ်အဃီ ဒီး ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုအသးလၢ ၦၢ်မုၢ်ၦၢ်ကျါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ် ပယီၤပဒိၣ်အသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤ အတၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲဝဲ NCA တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအိၣ်ပာ်အသိး တအိၣ်ဘၣ်အမဲာ်ညါ တပာ်ကဲစ့ၢ်ကီးဝဲ(NCA )အလံာ်ဃံးဃာ်ဘၣ်ဒီး သူအီၣ်ဝဲ (NCA )အလံာ်ဃံးဃာ် လၢ အဝဲသ့ၣ်တၢ်ပညိၣ်ကလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကတာ်ထီ

ဒီးတကးဘၣ်အမဲာ်ညါ ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်အံၤ တမ့ၢ်ထဲ အဟူးဂဲၤဝဲဒၣ်ထဲ သုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ဒိၣ်စိတခါဧိၤ ဘၣ် ႇ လၢ တၢ်တဲသကိး ထံရူၢ် ကီၢ် သဲး တကပၤစ့ၢ်ကီး အဝဲသ့ၣ် ဆှၢနုာ်အါထီၣ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ အတပၣ်ဃုာ်ဖဲ NCA တၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ် လိာ်အကိပူၤဘၣ် အဃိ ကဲထီၣ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢကဆဲးတဲသကိးဝဲ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ခါဆူညါအဂီၢ် ဒီး တၢ်ကတာ်ထီသးတဖၣ် ဟဲပၢၢ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပယီၤအသုးမုၢ်ဒိၣ် အတၢ်ဆှၢနုာ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ အကဲထီၣ်တၢ်ကတာ်ထီသးလၢတၢ် ကတိသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်တဖၣ်မ့ၢ်ဝဲ သုတဘၣ်ထုးဖးသးဒီး သုးမုၢ်ဒိၣ် ကဘၣ်အိၣ် တခါဃီတၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်တဖၣ် မ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲဒၣ် တၢ်ဂ့ၢ် (၂)ထံၣ်အံၤမၣ် ဒီးကဆဲးကတိၤဝဲ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ႇ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအဂ့ၢ်ကသ့ဝဲအဂ့ၢ် န့ၣ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤ တဲဖျါဝဲအဖီခိၣ် ဆူညါ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲဘၣ်အိၣ်ကတာ်ထီသး အံၤ ဘၣ်ဟဲအိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိး ကခါပတာ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ကတာ်ထီသးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤကန့ၢ်ဝဲအဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ် နၢ်ဒိၣ်ထီ လၢအဆဲး လီၤ ဃာ်(္ဒဃ )တၢ်ဆဲးစုပနီၣ်တဖၣ် ဃ့ထံၣ်လိာ်အသးဒီး ထံကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်ဒီၤအီၤဆါစူၣ်ကၠံၤဒီး တၢ်ဒီသဒၢဝဲၤကျိၤခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိၤရိၤ မ့အီၤလဲၤန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဃ့ထီၣ်အဝဲန့ၣ်အဖီခိၣ် ဖဲ(NCA ) တၢ်ဆဲးစုပနီၣ် (၃)နံၣ်ၦဲၤထီၣ်အမူးလၢအဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ န့ၢ်ပၠံၢ်ဒီၢ်ႇလၢအမ့ၢ်ကီၢ်ပယီၤအဝ့ၢ်ခိၣ်အံၤန့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ် နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ်ဒီး ထံကီၢ်ပဒိၣ်ႇ သုးမုၢ်ဒိၣ် ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်သးကဲထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်လိာ်သး အတၢ်ပညိၣ်တခီ မ့ၢ်ဝဲဒ်သိး တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအဟဲအိၣ်ထီၣ်တဖၣ် ကဃုသကိးကျဲႇ ကဘှါၡဲသကိးအီၤကန့ၢ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ် ဒ်ကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ် မုၢ်လၢ်တ့ၢ်ပာ်ဝဲအသိး တလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်ဘၣ်အမဲာ်ညါ ပမ့ၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤလၢ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိရိၤ မ့အီၤလဲၤ အတၢ်စံးတၢ်ကတိၤအဖီခိၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ်က့ၤ တၢ်သူၣ်ဟးဂီၤသးဂီၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ်အဂီၢ်ဒီး တၢ်မုၢ်လၢ်တဖၣ် စ့ၢ်ကီး အခီၣ်တပျာ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ … ဖဲတၢ်ထံၣ်လိာ် မူးအပူၤ သုးခိၣ်ကျၢၢ်မ့အီၤလဲၤစံးဝဲ လၢတၢ်တဘၣ်ထုးဖးသး တၢ်အၢၣ်လီၤ တူၢ်လိာ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်ထၢနုာ်ႇ တထၢနုာ်န့ၣ် အလီၢ်တအိၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်တဲအါလိာ်သးဘၣ်. ္ဒဃ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးသနူအပူၤ ဒီး ဒ် ၂ဝဝ၈ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်အပူၤ အိၣ်ပာ်ဝဲအသိးန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကဘၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်တခါအံၤန့ၣ် အဲၣ်ဒိးစံးယဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် တဲဖျါထီၣ်ဝဲအတၢ်ပာ်သးတဲာ်တဲာ်ဖျူဖျူန့ၣ်လီၤ.

သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိရိၤမ့အီၤလဲၤအတၢ်စံးကတိၤအဝဲအံၤပပလၢၢ်ဘၣ်အီၤသ့လၢ သုးခိၣ်ကျၢၢ်မ့အီၤလဲၤအံၤ အတအိၣ်ဒီး တၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးလၢ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ႇ တနၢ်ပၢၢ်ထွဲ စ့ၢ်ကီးဝဲကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်လၢအနံၣ်နံၣ်အလါလါတဖၣ်ဘၣ် အမဲာ်ညါ တၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲလၢ ကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဖၣ် စ့ၢ်ကီး တအိၣ်လ့ၤတက့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

NCA (၃)နံၣ်ၦဲၤထီၣ် ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ အယံာ်ဝဲ (၂)သီအတီၢ်ပူၤအံၤ မၤန့ၢ်ဝဲ တၢ်သးလီၤပလိာ် တနီၤဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအကါဒိၣ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ကဃဲၣ်လီၤဘှါလီၤသကိး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် တၢ်လဲၤကျဲလၢ အအိၣ်ကတာ် ထီသးတဖၣ်န့ၣ် မၤန့ၢ်တၢ်အစၢလၢ အလီၤတံၢ်လီၤမံတအိၣ်ဝဲ နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဝံၤတဘျီဃီ ဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ် (၁၇)သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤမူးတူစ့ဖိဆှၢထီၣ် လံာ်ဆူ (National Reconciliation and Peace Centre-NRPC) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ဒီၤအီၤဆါစူၣ်ကၠံၣ်အအိၣ်ဒီး စံးဝဲ လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကဆိကတီၢ်ဃာ်သးလၢ တၢ်ပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ် လၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိးသဲစးန့ၣ်လီၤ. တကတီၢ်ဃီ အဝဲန့ၣ် ဖဲလါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် (၆)သီတုၤ (၁ဝ)သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထီဘိကမံးတံာ်တဖၣ် ကိးက့ၤဝဲ ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ဆၢတဲာ်ကဒီးဝဲလၢ ကဆိကတီၢ်ဃာ်သးလၢ တၢ်ပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိးသဲစးအံၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢအကတာ်ထီသးတဖၣ် တၢ်ကဃုသကိးအစၢလၢ တၢ်ထံၣ်လိာ်သဘျ့အပူၤအဂ့ၢ်န့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဆၢတဲာ်လီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ၦၢ်လၢ အကဲထီၣ်ဝဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ကီ လၢအမ့ၢ် တၢ်တဘၣ်ထုးဖး သး(ခွဲမထွက်ရ)ဒီးသုးမုၢ်ဒိၣ်တခါဃီ (တစ်ခုထဲသော်တပ်မတော်) တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၤဒိၣ်မူစံးဝဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ဘၣ်တဲတီတီန့ၢ်က လုာ်ဒူၣ်တၢ်ထံၣ် လၢ(ခွဲမထွက်ရ)အဖီခိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ထံၣ်တခါဃီလီၤ. စံးတၢ် န့ၣ်လၢ(NCA ) ပူၤခီ တပၣ်ဘၣ်(NCA)အပူၤခီၤန့ၣ်နကဘၣ်တဲသကိးဝဲ ဖဲၣ်ဒရဲၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဒီး နကဘၣ်တဲသကိးဝဲဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ဒ်လဲၣ်တကလုာ်လဲၣ်လီၤ.တၢခံသၢအ ဝဲဟဲနုာ်လီၤလၢနကျါဒီးဟဲကးတံာ်ဝဲနကျဲဒီးအဃိန့ၣ်ကလုာ်ဒူၣ်ခဲလၢာ်တၢ်ပာ်သးဒု တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲတၢ်ကဘၣ်တဲသကိးအီၤ န့ၣ်အိၣ်လၢ(NCA ) အပူၤဒီးကဘၣ်တဲသကိး ဝဲဒ်န့ၣ်အဃိ န့ၣ် ၦၤခဲလၢာ်ဘၣ်သးလၢ ထုးထီၣ်ကွံာ်တၢ် တခါန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်ဖဲ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ်ထီၣ်သီန့ၣ်လီၤ.

ဒီး ပဒိၣ်စီၤတၤဒိၣ်မူ စံးအါထီၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲ သနာ်က့ၤပယီၤတကပၤခီဒီး အဝဲဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီဝဲဒၣ်လၢ ဆၢထၢၣ်ဝံၤဒီး သုကဟးထီၣ်က ဟးထီၣ်ဒ်လဲၣ်. ပထံၣ်ဝဲဒၣ်လၢ(ခွဲမထွက်ရ) တၢ်ဂ့ၢ်လၢဟဲပၢၢ် ထီၣ်ဝဲန့ၣ်အဲၣ်ဒိး မၤလီၤစှၤဝဲလၢပဖဲၣ်ဒရဲၣ် အပတီၢ်အဃိန့ၣ်ဧါန့ၣ် တၢ်ထံၣ်တၢ်ဆိမိၣ်အိၣ်ဒ် န့ၣ်မီၤ. အဃိလၢပ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ပဆၢထၢၣ် လိၤလိၤ. (ခွဲမထွက်ရ) န့ၣ်(NCA )ပူၤ တပၣ်ဘၣ်အဃိနၣ်ဝံၤသးစူၤ က့ၤထုးထီၣ်ကဒါက့ၤႇ (NCA ) သိး ပကဆဲးတဲသကိး အဂ့ၢ် ပဒိၣ်စီၤတၤဒိၣ်မူပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အတၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်က့ၤသမံသမိးဒီး ပဲာ်ထံနီၤဖးက့ၤဝဲ ပဒိၣ်စီၤတၤဒိၣ်မူ အတၢ်တဲဖျါထီၣ်အံၤအဖီခိၣ်န့ၣ် NCA အတၢ်လဲၤကျဲအံၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ပၢၢ်ထီၣ် ဖးဒိၣ်ညါလံန့ၣ် ပစံးအီၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်နၢ်ပၢၢ် (NCA ) တဒ်သိးလိာ်အသး

ဒ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ထီဘိကမံးတံာ် ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် တၢ်ပာ်ဖျါစံးဝဲ အသိးန့ၣ် ၦၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပၣ်ဃုာ်ဝဲဒၣ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤအပူၤသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်( NCA ) တဒ်သိးလိာ်အသးဘၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တၢ်တကျဲၤဘၣ်လိာ်အီၤဘၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ဟးဆှဲးဝဲဒီး ဒီးမၤဖျါထီၣ်ဝဲ ဒ်အတၢ်နၢ်ပၢၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်အသိးအဃိ တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ဝဲ တပတီၢ်ဝံၤတပတီၢ်န့ၣ်လီၤ.
မ့မ့ၢ်လၢ ကလုာ်ဒူၣ်လၢအဆဲးလီၤဃာ် တၢ်ဆဲးစုပနီၣ်လၢ ္ဒဃ တဖၣ် နၢ်ပၢၢ်ဝဲလၢ NCA အံၤမ့ၢ်ဝဲဒၣ် တၢ်ကမၤကတၢၢ်ကွံာ် ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤႇတၢ်ဘၣ်ဂံာ်ဂူာ်တဖၣ် ႇ တၢ်ကဘှါၡဲ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီႇ ကသူၣ်ထီၣ်ဖဲၣ် ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်လၢအအိၣ်ဒီးခွဲးယာ်တၢ်တုၤသိးထဲသိးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်ပဒိၣ်တခီန့ၣ် (NCA )အံၤ ကဒုးအိၣ်ထီၣ် ကလုာ် တၢ်က့ၤဘၣ်ဂီၢ်ဖိးဒ့ဒီး ကဒဲကဒဲအပူၤ ကသူၣ်ထီၣ်တၢ်နာ်အီၣ်လိာ်အသးဝံၤ ကဆီတလဲကွံာ်ထံကီၢ်တၢ်ပၢတၢ်ဆှၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်လၢ ကီၢ်ပယီၤအသုးမုၢ်ဒိၣ်အတၢ်ပာ်သးတခီန့ၣ် (NCA)အလံာ်ဃံးဃာ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တခါလၢ ကမၤလီၤမၢ်ကွံာ် ဝဲ ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် အစုကဝဲၤဒီး ကသွီနုာ်လီၤ ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် ဆူ (၂ဝဝ၈)တၢ်ဘျၢအပူၤဝံၤ ကသူၣ်ထီၣ်ဝဲ အဝဲသ့ၣ် အတၢ်စိတၢ်ကမီၤဒီး အတၢ်ဒိၣ်စိလၢအယူာ်အကၢတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ သုးမုၢ်ဒိၣ် အံၤ လၢတၢ်တဲသကိး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤ န့ၣ် ဖီၣ်သံဃာ်စ့ၢ်ကီး သုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ပာ်သး (၆)ထံၣ်(တပ်မတော် မူ ၆ရပ်) ႇ ၂ဝဝ၈ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်ႇ ဒီး ထံကီၢ်တၢ်ဘျၢသဲးစးလၢအမူ ဒံး(တည်ဆဲဥပဒေ) သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဖျါလၢ ဆူညါတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤန့ၣ် အိၣ်ဒၣ် ထဲလၢ သုးပဒိၣ်အစုပူၤဒီး သုးမုၢ်ဒိၣ် မ့ၢ်တဲသံန့ၣ်သံႇ မူဒီးမူန့ၣ်လီၤ.

ခါဆူညါ KNUတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်လဲၤကျဲ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤ လၢကညီဖိတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးခွဲးယာ်ႇ ကလုာ်တၢ်ထဲသိးတုၤအဂီၢ် ဒီးဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်လၢအမ့ၢ်အတီကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ် မ့ၢ်ဝဲ ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်တဖုလၢ အဒုးခီၣ်ဆၢဝဲ ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်အစိၤဘၣ်အစိၤ တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မၤဝဲ (NCA )တၢ်ဆဲးစုပနီၣ် ၦဲၤထီၣ် (၃)နံၣ်လံဘၣ်ဆၣ်ႇ ကညီဖိ အတၢ်မိၢ်န့ၣ်သးလီသ့ၣ်တဖၣ် တဒိးန့ၢ်နီတမံၤဘၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ကတိၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤ စ့ၢ်ကီး ကလဲၤဆူညါကီကီႇ ကဂုာ်က့ၤလီၢ်ခံကီကီဒီး ဘၣ်အိၣ်ကတာ်ထီအသးဖဲ တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤအံၤန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်က့ၤကွၢ်ကဒါက့ၤ ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အ တၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်အသိးန့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ကလဲၤဝဲဒ်(NCA )တၢ်လဲၤကျဲအသိးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အအိၣ်ကတာ်ထီသးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ကဆဲးဃဲၣ်လီၤဘှါလီၤႇ ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးအီၤဒ် ( NCA ) တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအိၣ်ပာ်ဝဲတဖၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

“(NCA )တၢ်လဲၤကျဲအံၤလၢ(KNU)အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲကျဲတဘိလၢအကြၢးအဘၣ်ဒီးကဘၣ်လဲၤ အီၤကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်( NCA ) ကျဲ လၢပလဲၤအီၤအံၤ ဒ်သိးကမ့ၢ်ဝဲကျဲတဘိ လၢအအိၣ် ဒီးတၢ်တုၤသိးထဲသိး အဂီၢ်ပကဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးလီၤ.”အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အနဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၤဒိၣ်မူ စံး လီၤ ဝဲ ဒၣ် ဖဲ လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ်(၁၇)သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ခီမံၡၢၣ်(PC)ထံၣ်လိာ်အသးလၢအ သဘျ့လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ႇ ဝ့ၢ်ကံၢ်မဲအကတီၢ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤအဝဲအံၤ ပနၢ်ပၢၢ်သ့ဝဲမ့မ့ၢ်လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တခီန့ၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲၤအံၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ကဃုတၢ်အစၢ လၢကျဲအဘိဘိဒီး ကဆဲးဂဲၤလိာ်ဝဲ ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်တုၤကညီမိၢ်ဖိတဖၣ် အတၢ်မိၢ်န့ၢ်သးလီ ကလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်တစုန့ၣ်လီၤ. သံဂ့ၤမူဂ့ၤ ကဆဲးဆီၣ်ဖျိးဝဲတုၤအဖျိလီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ ကျဲအဂၤတဘိလၢအမ့ၢ် ကဂုာ်ကဒါက့ၤ ဆူအလီၢ်ခံအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး အိၣ်ၦဲၤထဲ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် စးထီၣ်လၢ ၂ဝ၁၂နံၣ် ႇခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်မၤန့ၣ်ဝဲ ပတြီၤတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဒီး ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်ႇ တၢ်ခူၣ်ဖျိဝဲ ကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်( အ့ၡၢၣ်ကျဲမုၢ်)ႇ ရ့လိာ်အသးဘူးတူးတံၢ်တံၢ်ဒီး ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဝံၤ နုာ်လီၤမၤမုၢ်ကျိၤဝဲကွာ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤ တဖၣ်ႇ ဒုးအိၣ်ထီၣ် ခီပနံၣ် အဖျၢၣ်ဘၣ်အဖျၢၣ်ႇ ခူၣ်သကိး ထူပူၤႇလွဲပူၤတဖၣ်ႇ ခူၣ်သကိး လၢၢ်ဧိၤလ့ဧိၤတဖၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒီးအဂၤတခါ လၢခ့ၣ် အဲၣ်ယူၣ်အတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကူၣ်သ့ႇ ဆူၣ်ချ့ ပၢပြးဂ့ၢ်ဝီသ့ၣ်တဖၣ် စ့ၢ်ကီးပယီၤပဒိၣ် တၢ်ပၢတၢ်ပြးတဖၣ် နုာ်လီၤဟံးဆူၣ်ဒီးနုာ်လီၤမၤကျဲၣ်ကျီဘျၢလီၤသး အါထီၣ်ဝဲႇ လၢ သုးဂ့ၢ်ဝီတကပၤစ့ၢ်ကီး ပယီၤသုးနုာ်လီၤကတီၤထီၣ်အသးအလၢအၦဲၤန့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လၢကီၢ်ပယီၤပဒိၣ် ထူးသံကွံာ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်လၢ သဲစးနီၣ်ဂံၢ်(၁၇/၁) လၢအမ့ၢ် တၢ်ကရၢကရိလၢတဖိးမံသဲစးဒီး တၢ်ကရၢကရိလၢအမၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်သဲစးအံၤ ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ကရၢကရိအံၤ ကဲထီၣ်ဝဲတၢ်ကရၢ ကရိတဖုလၢ အဖိးသဲစးလံအဖီခိၣ် က ညီဖိလၢကီၢ်ဒွဲပူၤ တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဟဲဖီၣ်လိာ်စု မၤသကိးတၢ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တၢ်ကရၢကရိအံၤ ဟဲအိၣ်အါထီၣ် ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးတၢ်ယၤမ့ၢ်အိၣ်ထီၣ်ကဒီး လၢအသီတဘျီန့ၣ် လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ လၢ ၦၤထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ႇလၢထံကီၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤတမ့ၢ်ဝဲ တၢ်အညီဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်န့ၢ်အဃိတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤ ကလဲၤဆူညါအဂီၢ်ကီကီႇ ကဂုာ်က့ၤလီၢ်ခံ အဂီၢ် ဘၣ်ဆိကမိၣ်က့ၤယၢ်ပၤယၢ်ပၤႇ အဃိအခဲအံၤဘၣ်အိၣ်ကတာ်ထီဃာ်အသးဖဲ တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤလီၤ. လၢတၢ်န့ၢ်အဃိတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤ မၤအသးဒ် တၢ်ကတိၤဒိတဖျၢၣ်လၢအမ့ၢ် “အ့ၣ်လူနးနးႇ အ့ၣ်ကတံာ်နးနး”န့ၣ်လီၤ.

အလီၢ်ခံကတၢၢ် လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤအံၤ တၢ်နိးတၢ်ဘျးလၢ အကဲထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်တၢ် မ့ၢ်တထုးထီၣ်ကွံာ် မ့ၢ်တထူးသံကွံာ်ဘၣ်ဒီး မ့ၢ်လဲၤအသးဒ်အံၤ ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်သပျၢၤန့ၣ် လီၤတုၤလၢ ဖိစိၤလံၤစိ အဃၣ်ဃၣ်ဒၣ်လဲာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် လၢအမ့ၢ်အတီ အိၣ်ထီၣ်တသ့တညီဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ၦဲၤဒီး တၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲအါ
လၢဖုကီၢ်လါ