Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကၠိဖိမုၣ် (၂) ဂၤလီၤအုးသံလၢ ၦဲၤလိာ်ကျိပူၤ

ကညီကၠိဖိမုၣ် (၂) ဂၤလီၤအုးသံလၢ ၦဲၤလိာ်ကျိပူၤ

391
0

လါမးရှး ၂၆သီႇ ၂၀၁၉ႇ စးအဲၣ်ဆူ

KNU မုၢ်တြီၢ် ကီၢ်ရ့ၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် သူၣ်ထီၣ်၀ဲကၠိလၢအမ့ၢ် Mutraw Junior Collage-MTJC ကၠိႇ အကၠိဖိမုၣ် (၂) ဂၤလီၤအုးသံ၀ဲလၢ ၦဲၤလိာ်ကျိအပူၤ ဖဲတလါအံၤ ၂၂ နံၤအဂ့ၢ် ကညီကူၣ်သ့ဆဲး လၤ၀ဲၤကျိၤ KED ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ် ဖဲလါမးရှး၂၆ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ
လၢတၢ်ကဲထီၣ်သးဘျီ၀ဲအံၤန့ၣ် ကၠိဖိမုၣ်လၢအလီၤအုးသံလၢၦဲၤလိာ်ကျိပူၤ (၂) ဂၤန့ၣ် ဖဲအသိၣ်လိလိာ်သးလၢတၢ်ပီၢ်ထံအဖၢအခါ လဲၤဘၣ်၀ဲလၢထံလီၤသ၀ံးအပူၤအဃိ လီၤအုးသံ၀ဲခံဂၤလၢာ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အံဒံၣ်, ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤ၀ဲၤကျိၤ လီၢ်ခၢၣ်သး၀ဲၤဒၢးခိၣ် စံးဘၣ်၀ဲ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ
အ၀ဲစံးလၢ“ၦၤကၠိဖိခံဂၤအံၤ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လီၣ်ဂ့ၤ အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ကၠိမ့ၢ်၀ဲန့ၣ် ကမ့ၢ်ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်ကဘၣ်ဘျုးလၢအၦၤတ၀ၢအဂီၢ်လီၤႉ အမိအပါသ့ၣ်တဖၣ်သနာ်က့ ပညိၣ်ဃာ်တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်ဖးထီဒီး စးထီၣ်လၢနီၢ်ဆံးခါဒီးတုၤလၢကတီၢ်ခဲအံၤ ဒုးအိၣ်၀ဲကၠိလီၤႉ အဃိန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲတၢ်လီၤမၢ်ဖးဒိၣ်တခါလီၤမီၤႉ”အဂ့ၢ်အ၀ဲစံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ကၠိဖိမုၣ်လၢအလီၤအုးသံ (၂) ဂၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် နီၢ်ခုၣ်ခုၣ်ရှံ (၁၉)နံၣ် အိၣ်လၢလူၤသီကီၢ်ဆၣ် ထံစွဲၤနံၤသ၀ီဒီး နီၢ်သီတူၢ်ဖီ (၂၀)နံၣ် တ့မူၤဒဲသ၀ီ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်လီၤအုးအဆၢကတီၢ် ၦၤကၠိဖိအဂၤလၢအလဲၤပီၢ်ထံဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤစၢၤအီၤအ၀ဲသ့ၣ်ဒ်ကထုးထီၣ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်တံာ်တာ်၀ဲ ၁ နၣ်ရှံၣ်အတီၢ်ပူၤအလီၢ်ခံ တၢ်ထုးထီၣ်က့ၤန့ၢ်က့ၤထဲအစိၣ်န့ၣ်လီၤႉ
MTJC ကၠိအံၤ ဖဲမဟိကၢာ် ၂၀၁၈ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် ဒ် IHE- Institute Higher Education အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသိးဒီး ကၠူၤနံၣ်ယၢၣ်ခီလ့ၣ် ကၠိအံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ အိၣ်ဒၣ်တနံၣ်ဘျဲၣ်ဒံးလီၤႉ လၢ ၂၀၁၈=၂၀၁၉ တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အဂီၢ် ၦၤကၠိဖိခဲလၢအိၣ်၀ဲ(၆၄)ဂၤႇ မုၣ် (၄၁)ဂၤႇ ခွါ (၂၃)ဂၤ အဂ့ၢ်, KEDစံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ
တနံၣ်ညါအံၤအတီၢ်ပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ်တလါ လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ၂၃ သီအနံၤႇ လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်၊ တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ်၊ ထၣ်ဆီၤယါကီၢ်ဆၣ် ကီၢ်သဘျ့အကၠိႇ ကၠိဖိမုၣ်လၢအမ့ၢ် နီၢ်မုၣ်ပံၤ စ့ၢ်ကီးလီၤအုးသံ၀ဲဒၣ်လၢသူမှဲကျိအပူၤန့ၣ်လီၤႉ