Home တၢ်ကစီၣ် ကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ် လၢတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤတဖၣ် KNU ဒွဲၣ်အူမၤဟးဂီၤ

ကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ် လၢတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်အီၤတဖၣ် KNU ဒွဲၣ်အူမၤဟးဂီၤ

167
0

လါမးရှး၂၈ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်, စီၤရှါ

(KNU) ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇKNPF ကညီပၢၤကီၢ်လၢအတြီဆၢကသံၣ်မူၤဘှီးတဖုအံၤ ပံၤလၣ်ဒီး ကသံၣ်မူၤဘှီးလၢ အဖီန့ၢ်၀ဲတဖၣ်န့ၣ် ဖဲလါမးရှး ၂၂သီအနံၤန့ၣ် ဒွဲၣ်အူမၤဟးဂီၤကွံာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ကၠၣ်အ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်ႇလါမးရှးအပူၤ တၢ်ဖီၣ်န့ၢ်၀ဲပံၤလၣ်(၄ႇ၆၀၀) ဘျဲၣ် (လၢအၦၤ့အိၣ်၀ဲ ၅ ကလီၢ်ဘျဲၣ် ) ဒီးကသံၣ်ကသ့ၣ်အဖျၢၣ် ၂၈၀ဘျဲၣ်အံၤဒွဲၣ်အူမၤ ဟးဂီၤကွံာ်၀ဲအဂ့ၢ် (KNPF)ပၢၤကီၢ်ခိၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်လီၤႉ
အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“လၢပ၀ဲ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ပမၤ၀ဲတၢ်ထီဒါကသံၣ်မူၤဘှီးအံၤအိၣ်လီၤႉ ပံၤလၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲတၢ်မူၤတၢ်ဘှီးအဃိ ပတူၢ်လိာ်တန့ၢ်ဘၣ်ႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ပဟ့ၣ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်လၢကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ႇ မၤဟးဂီၤပံၤလၣ်ကျီးတဖၣ်ႇ မ့ၢ်၀ံၤပဟ့ၣ်တၢ်ကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ၦၤလၢအဆါဒီးအသူကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်၀ံၤ တၢ်ဟံးအရ့ဒ်တၢ်ဘျၢအသိးဒီး သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိး သုတကဲထီၣ်၀ဲကသံၣ်မူၤဘှီးအကုၢ်ဘၣ်ဒီးလၢကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီႇ မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ တၢ်သးစဲကဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်ဒီး ကဟးဆှဲးတၢ်မူၤတၢ်ဘှီး အဂီၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဆီၣ်ထွဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ပံၤလၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ လီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်သူအီၤ ဒ်ကသံၣ်ကသီအသိး ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဟၢဖၢဆါႇ တၢ်ဟၢဖၢလူႇ တၢ်တကံပ၀ံအဂီၢ် ပာ်ဃာ်၀ဲလၢအဟံၣ်အိၣ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်သူၣ်အီၤလၢဟံၣ်ကရၢၢ်ဒ်တၢ်ကသူ၀ဲကသံၣ်ကသီအဂီၢ် အိၣ်၀ဲ တဆံးတက့ၢ် အဂ့ၢ်(KNPF) ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ကမျၢၢ်လၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါမံၤတဂၤစံး၀ဲလၢ“ၦၤလၢအဲၣ်ဒိးထီဒါတမူၤတၢ်ဘှီးဒု အိၣ်တနီၤ ဘၣ်ဆၣ် အါဒၣ်တက့ၢ်အိၣ်အါလၢ တအဲၣ်ဒိးထီဒါဘၣ်လီၤႉ ခိၣ်နၢ်တနီၤဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ သ့ၣ်ၦၢ်ႇကသံၣ်ကသီဒီးကဲဒိၣ်ထီၣ်လီၤႉ အ၀ဲအံၤယတၢ်ထံၣ်မီၤႉ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ
လၢတၢ်ဒွဲၣ်အူဟးဂီၤကသံၣ်မူၤဘှီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤမီၣ်ရွှ့ၣ် ၊ လီၢ်က၀ီၤ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သ့ၣ် တဖၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်ဒွဲၣ်အူ မၤဟးဂီၤ ကသံၣ်မူၤဘှီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒ်သိးအံၤ ၦဲၤထီၣ် (၄)ဘျီလံန့ၣ်လီၤႉ