Home တၢ်ကစီၣ် ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ကညီတၢ်ကရၢကရိ ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢ ကီၢ်ပဒိၣ်အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ကပတုာ်ကွံာ်တၢ်ထီၣ်ဒုးလၢ ရခၢၣ်ကီၢ်

ထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ကညီတၢ်ကရၢကရိ ဃ့ထီၣ်၀ဲလၢ ကီၢ်ပဒိၣ်အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ကပတုာ်ကွံာ်တၢ်ထီၣ်ဒုးလၢ ရခၢၣ်ကီၢ်

203
0

လါမးရှး ၂၇ သီ,၂၀၁၉ နံၣ်, စအဲၣ်ဆူ

ထံကီၢ်ပဒိၣ်ဒီး ကီၢ်ပယီၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ကွၢ်တၢ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်န့ၣ် အသုးမုၢ်လၢအဆှၢပာ်၀ဲလၢရခၢၣ် ကီၢ်စဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ကက့ၤထုးကွံာ်၀ဲ၀ံၤ လၢရခၢၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်-AA သ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ် တၢ်ထီၣ်ဒုးသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ကပတုာ်ကွံာ်တဘျီဃီအဂီၢ် ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကညီတၢ်ကရၢကရိ -IKO ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအတၢ်ဃ့ထီၣ်ဖဲ လါမးရှး ၂၆သီ အနံၤန့ၣ်လီၤႉ
လၢကီၢ်ပဒိၣ်သုးအတၢ်ထီၣ်ဒုး၀ဲ(AA)သုးမုၢ်ဒိၣ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ပညိၣ်လိၤလိၤ လၢရခၢၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိသ့ၣ် တဖၣ်အဖီခိၣ် ဒီးခး၀ဲဒၣ်အဃိ (IKO)ပဲာ်အၢပဲာ်သီ၀ဲအဂ့ၢ် IKO ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ စီၤနံးကံၣ် စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ
အ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ ဒ်ကီၢ်ပဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်လၢ ပ၀ဲကလုာ်ဒူၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်အလီၢ်န့ၣ် လ့ၤတက့ၤပတူၢ်လိာ်တသ့ဘၣ်ႉ တၢ်အ၀ဲန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်မၤကမၣ်၀ဲ ၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ်န့ၣ်လီၤႉ အဃိ ကီၢ်ပဒိၣ်သုး အတၢ်ထီၣ်ဒုးဒီးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤသ့ၣ်တဖၣ် ပ၀ဲ (IKO) ပထီဒါ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ကီၢ်ပယီၤပူၤ ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီလီၤအဃိ မ့ၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်လိာ်သး လၢထံရူၢ် ကီၢ်သဲးအကျဲသနူန့ၣ် ကမ့ၢ်ကျဲလၢအဘၣ်ကတၢၢ်အဂ့ၢ် (IKO)နဲၣ်န့ၢ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ် အသုးတ ကပၤႇ လၢကဘှါရှဲ၀ဲကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂီၢ် ပာ်ဒိၣ်ပာ်ကဲ၀ဲလၢတၢ်ထီၣ်ဒုးအဃိ တၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ် တဘၣ် လိာ်ဖိးဒ့ဘၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်ဘံဘူကၠၢၤသၢဟဲအါထီၣ်၀ဲဒီး ဒိၣ်ထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ် (IKO)ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်ပဲာ်ထံနီၤဖး လၢ အလံာ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ
ခီဖျိလၢကီၢ်ပဒိၣ်သုးဒီး( AA) အဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဒုးတၢ်ယာ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢ ၦၤမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒီး ဟံၣ်ဃီလၢၦၤကညီအိၣ်ဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ ဒ်အမ့ၢ် ဃိၣ် သ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဒိဟးဂီၤကွံာ်၀ဲအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် လၢတဒူၣ်ဒီးတဒူၣ် အဘၢၣ်စၢၤ (ပဒိၣ်သုးဒီး AA) တၢ်တဲဆါႇ တၢ်တဲနၢၤလိာ်သးတခီတၢၤသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ တကီၢ်ခါလၢရခၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤတၢ်ဒုးတၢ်ယၤသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒံးအဖၢမုၢ်အဃိ ပယီၤသုးသ့ၣ်တ ဖၣ်ဖီၣ်န့ၢ်၀ဲ ၦၤလီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးစံး၀ဲလၢ ဘၣ်ထွဲဘၣ်ဃးဆဲးကျိးဆဲးကျၢဒီး(AA)အိၣ်၀ဲအသိး ၦၤလၢဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးလၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိအိၣ်၀ဲ ခံကလးဘျဲၣ်လံအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ရခၢၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဖဲ၂၀၁၅ နံၣ်အဆၢကတီၢ် ကီၢ်ပဒိၣ်ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်အသုးသ့ၣ်တဖၣ် မၤ၀ဲတၢ်ဆဲးလီၤစုပနီၣ်ထံကီၢ်ဒီ ဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ် တၢ်ခးအလံာ်ဃံးဃာ်(NCA)ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ဖိတနီၤအဆၢကတီၢ် မ့မ့ၢ်လၢ(MNDAA)၊ တၣ်အီပလီၣ်(TNLA)၊ ဒီးရခၢၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်(AA)သ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ် ရ့လိာ်ကွၢ်တလီၤ၀ဲအဃိ အခဲအံၤထံ လီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲအံၤ အလဲၤတၢ်တတုၤနီတလိၣ်ဒီး လၢခါဆူမဲာ်ညါတၢ်လဲၤအကျဲအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ကဘၣ်သဂၢၢ်၀ဲဒီး တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် တၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤနးထီၣ်သ့၀ဲအဂ့ၢ်(IKO) စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ကီၢ်ပဒိၣ်ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်အသုးသ့ၣ်တဖၣ် အသုတရ့လိာ်ကွၢ်တလီၤ၀ဲ ကလုာ်ဒူၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်တဂ့ၤအဂီၢ်ဒီး လၢတၢ်တၢၣ်ပီၣ်၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် အဆၢကတီၢ် စ့ၢ်ကီးကနုာ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲလၢတၢ်တုၤသိးထဲသိးကန့ၢ်အဂီၢ်ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢကကတိၤ၀ဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဒီး( ULA/AA) လၢအဆိအချ့အဂီၢ်(IKO)ဃ့ထီၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကညီတၢ်ကရၢကရိ(IKO)အံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ကရၢကရိထီၣ်အီၤလၢ ကညီၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိအဖု(၃၀)ဘျဲၣ် လၢအအိၣ်လၢ အ့ရှၢၣ်-ပစံၣ်ဖ့ၣ်၊ ယူရပၤ၊ ကလံၤစိးအမဲရံၤကၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ