Home တၢ်ကစီၣ် နိၣ်တကီ ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ တၢ်လိာ်ကဲတွဖၣ် ဟဲစှၤလီၤ

နိၣ်တကီ ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ တၢ်လိာ်ကဲတွဖၣ် ဟဲစှၤလီၤ

259
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၄ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ နိၣ်တကီ(ကၠၤအ့ၣ်ဆ့ၣ်ကၠံ) ကီၢ်ဆၣ် တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ လီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကိးအီၤလၢ(our day)တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ တၢ်လိာ်ကွဲတဖၣ်န့ၣ် စးထီၣ်လၢ၂၀၁၉ နံၣ်အံၤ ဟဲစှၤလီၤ၀ဲကယီကယီဒီး ကတီၢ်အံၤ တုၤလၢတအိၣ်လၢၤ ဘၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်တဲအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တချုး၂၀၁၉ နံၣ်ကတီၢ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် သ၀ီသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ လၢတၢ်မၤ၀ဲတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အပူၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲ အခိၣ်တီလၢတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီး မၤ၀ဲတၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့တၢ်လိာ်ကွဲလီၢ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး စီၤကပီၤထူစံး၀ဲ“ဒ်သိးသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘှီလီၤတၢ်သကဲးပ၀းကန့ၢ်အဂီၢ် ကီၢ်ပဒိၣ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ကရူၢ်ကရၢသ့ၣ်တဖၣ် ဒုးနဲၣ်၀ဲကျဲလၢအဂ့ၤအဃိ လၢ၂ လါ ၃ လါကတီၢ် ဟးမၢ်ထီၣ်ဖးအါညါႇ တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့တဖၣ်အဃိ ဟံၣ်ဃီပူၤ နးထီၣ်ဖးဒိၣ်ညါႇ တၢ်သကဲပ၀းတဖၣ်ဟးဂီၤႉ ဟးဟုၣ် ၦၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဟဲကဲထီၣ်အသး လီၤဆီလၢတၢ်ဘှီက့ၤသကဲးပ၀းလီၤ” အဂ့ၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဖဲအပူၤကွံာ်န့ၣ် တၢ်မၤအီၤဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် လၢလီၢ်က၀ီၤဖိတနီၤႇ ဖီၣ်စုက၀ဲၤအဟံၣ်ဖိဃီတနီၤ လၢအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်ကဲဘျုးအဂီၢ် မၤ၀ဲတၢ်နၢ်ပၢၢ်ဒီးၦၤဖီၣ်စုက၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် တဆီဘၣ်တဆီ၀ံၤ အိးထီၣ်၀ဲ တၢ်တၤကျိၣ်တၢ်စ့ တၢ်လိာ်ကွဲအလီၢ်တဖၣ်အံၤ အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

၀ီၢ်ရ့ၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိ စီၤထိၣ်ဒ့ၣ်ဒံၣ် စံး၀ဲ“လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်တဖၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤ ၦၤအါဂၤအဂီၢ်လီၤႉ လိာ်ကွဲမ့ၢ်တနၢၤဘၣ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ထုးထီၣ်တၢ်ကူၣ်လီၤႉ အဟးဟုၣ် တၢ်လၢနီၢ်ကစၢ်ဟံၣ် မ့တမ့ၢ် လၢၦၤအိၣ်တဖၣ်ဧါႉ မ့တမ့ၢ်မၤတၢထီၣ်တၢလီၤ သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲလီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် တၢ်လီၢ်တဖၣ်အပူၤ တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့ဟဲစှၤလီၤတုၤလၢတအိၣ်လၢၤဘၣ်သနာ်က့ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်တၢ်လီၢ်တနီၤသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ကတီၢ်အံၤတၢ်တၤကျိၣ် တၤစ့လီၢ်အိၣ်ဒံး၀ဲအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ