Home တၢ်ကစီၣ် ရွှ့ၣ်မၠၣ်စဲၣ်ဒံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအပူၤ ဃုာ်ဒီး နီၢ်အိလး ခဲလၢာ် ၅ဂၤ တၢ်ဖီၣ်ဟံးန့ၢ်အရ့

ရွှ့ၣ်မၠၣ်စဲၣ်ဒံၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအပူၤ ဃုာ်ဒီး နီၢ်အိလး ခဲလၢာ် ၅ဂၤ တၢ်ဖီၣ်ဟံးန့ၢ်အရ့

374
0

လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၃ သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ်

နီၢ်အိလးလၢ ၦၤဟူးဂဲၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအံၤ ဒီး ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် ၄ ဂၤလၢ အထီဒါပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး ဘၣ်ဃးရွှ့ၣ်မၠၣ် စဲၣ်ဒံၣ် ဟံၣ်လီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂သီအနံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ရၤမတံ၀့ၢ်ပၢၤကီၢ် ဖီၣ်အ၀ဲသ့ၣ် လၢတၢ်ဘျၢနီၣ်ဂံၢ် ၁၉/၂၀အဂ့ၢ် ဒံၣ်မိၣ်ကရံၣ်စံၣ်ဒီးတၢ်မုၣ်တၢ်ခုၣ်ပိာ်မုၣ်ကရူၢ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဖဲမဟါကၢာ်အနံၤ ရွှ့ၣ်မၠးစဲၣ်ဒံၣ် ဟံၣ်လီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤအံၤ ဒ်သိးတၢ်ကပာ်ပတုာ်ကွံာ်အီၤအဂီၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးအပူၤ နီၢ်အိးလး လဲၤပာ်ဃုာ်၀ဲဒီး ဖဲအ၀ဲက့ၤ လၢ၀့ၢ်တကူၣ်ကတီၢ် ရၤမတံပၢၤကီၢ်လဲၤဖီၣ်အီၤအဂ့ၢ် ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ် ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် ပိာ်မုၣ်ကရူၢ်အကရၢဖိ မၣ်စၣ်ခၠံၣ်လ့ စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“လီၢ်က၀ီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ဘၣ်သးလၢ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲလီၤႉ လၢအ၀ဲသ့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဘၣ်သး ကတီၢ်ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ အမိကဟဲကွၢ်ထွဲကဟုကယာ် စၢၤအ၀ဲသ့ၣ်ဒီးလဲၤပာ်ဃုာ်၀ဲလီၤႉ လၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဘၣ်သးန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် မၤ၀ဲလၢအနီၢ်ကစၢ်အသိးလီၤႉ လၢတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဘၣ်သးကတီၢ်ပၢၤ ကီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲဘှါဆှဲ၀ဲ တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ဒီး ဖဲအမိဟဲက့ၤလၢ၀့ၢ်တကူၣ်ကတီၢ် ဘၣ်ဖဲ၀့ၢ်ရၤမတံအသးကံၢ်ပူၤန့ၣ် ပၢ(ပၢၤ) ကီၢ်ဂံၢ်ဘါ ၂၀ ဃၣ်ဃၣ် ဟဲကိးလီၤ၀ဲ၀ံၤ တဲ၀ဲလၢတၢ်သံကွၢ်အိၣ်လၢ ည့စူးစံၤ(ငြိမ်းစုစီ) အဃိ က့ၤကိး၀ဲလီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်လၢ ရွှ့ၣ်မၠၣ်စဲၣ်ဒံၣ်ဟံၣ်လီၢ်အပူၤတဖၣ် တၢ်မၤဟးဂီၤကံွာ် ဟံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ် ကပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သး လၢရၤမတံ၀့ၢ်အပူၤအဂီၢ် တၢ်လဲၤခီဖျိတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ဒီး ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢနီၢ်အိလးဒီး နီၢ်အိလးတီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲလံာ် လၢ ကပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဘၣ်သးလၢမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်အပူၤဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဖီၣ်လိာ်ကွီၢ်အီၤလၢ တၢ်ဘျၢကွီၢ်မ့ၣ်(၁၉/၂၀)အသိးဒီးကတီၣ်၀ဲဆူ ကွီၢ်ဘျီၣ်အဂ့ၢ် မၣ်စၣ်ခၠံၣ်လ့တဲအါထီၣ်၀ဲလီၤ.

နီၢ်အလးဒီး ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်လၢအမ့ၢ် အူမီၣ်အူႇ အူငဲၣ် (ခ)အူစဲလဲၣ်ႇ ဒီၣ်စၣ်ဒၣ်မၠ့ၣ်ႇ ဒီၣ်နါခ့ၣ်သ့ (၅)ဂၤအံၤရၤမတံကီၢ်ဆၣ်ပၢၤကီၢ်ခိၣ် ကၠီၣ်သူၣ်ယံၤအံၤ ဖီၣ်အီၤလၢတၢ်ဘျၢကွီၢ်မ့ၣ် (၁၉/၂၀)အဂ့ၢ် ဒီးတၢ်ကဟံးအရ့အဂ့ၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ရၤမတံ၀့ၢ်ပၢၤကီၢ်ခိၣ်(၂) နဲၣ်၀့စံး၀ဲ “တၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤတၢ်လိာ်ကွီၢ်ဃာ်လၢ ည့စူးစံၤ(ငြိမ်းစုစီ)န့ၣ်လီၤႉ နီၢ်အိလးအံၤ လံာ်ဟ့ၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါ တအိၣ်ဘၣ်ႉ ကလဲၤဒ်တၢ်မူးတၢ်ရၢ်အသိးလီၤႉ မ့ၢ်၀ံၤကတီၣ်ထီၣ်ဆူ ကွီၢ်ဘျီၣ်အပူၤ ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤ ၦၤလိာ်ကွီၢ် တၢ်တခီမ့ၢ်၀ဲ ကီၢ်ဆၣ်ပၢၤ)ကီၢ်ကရူၢ်အခိၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မ့မ့ၢ်လၢ ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရူၢ် ကရၢဖိ မၣ်စၣ်ခၠံၣ်လ့တခီစံး၀ဲ နီၢ်အိလးအံၤ မ့ၢ်ဒၣ်လဲၤကွၢ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲ ကမျၢၢ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ဘၣ်သးဒီး တမ့ၢ်လဲၤမၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်ဘၣ်အဖီခိၣ် လၢတၢ်လိာ်ကွီၢ်၀ဲ နီၢ်အိလးအံၤန့ၣ် တၢ်အုၣ်ကီၤန့ၢ်ႇတန့ၢ်အဖီခိၣ် တၢ်ကခိးကွၢ်အီၤဒီး တၢ်အုၣ်ကီၤမ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်တခီ တၢ်ကဆဲးမၤအီၤဒ်တၢ်မၤအိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤႉ

ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ် သုးခိၣ်ညံၣ်ညံၣ်တဂၤအံၤ စံး၀ဲလၢရွှ့ၣ်မၠၣ်စဲၣ်ဒံၣ် ဟံၣ်လီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ၀ံၤ ပာ်လီၤ၀ဲဟံၣ်လီၢ်တဖၣ်ဒီးဆါအီၣ်၀ဲ အဖီခိၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဃ့ထီၣ်၀ဲ လၢတၢ်ကဘှါဆှဲ တၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤအဃိ ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ဒီး ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်ကရၢတဖၣ်တဲသကိးဆၢတဲာ်လီၤအသိး ဖဲလါဘြူၤအါရံၤ ၂၂သီအနံၤ တၢ်လဲၤမၤပျီရှဲကွံာ်၀ဲ ဟံၣ်လီၢ်လၢ ၦၤတအိၣ်ဘၣ်တဖၣ် ဖဲ မဲၢ်ကနဲသ၀ီကပၤႇရၤမတံကီၢ်ဆၣ်ႇကညီကီၢ်စဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဟံၣ်လီၢ် တၢ်တိာ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ် တဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့ဒီးတၢ်ဘျၢဘၣ်ဒီး တၢ်ကပာ်ပတုာ်ဟံးအရ့အဂီၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ်ရၤမတံ ၀ဲၤကျိၤဘၣ် ထွဲတဖၣ်ဒီး ကီၢ်ဆၣ်ၦၤပၢဆှၢတၢ်အခိၣ်တဖၣ် တၢ်နဲၣ်လီၤဃာ်အိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၄သီအနံၤ သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်တၢ် ကလုၢ်လၢ ၦၤလၢအအိၣ်ဖဲဟံၣ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ် ကဘၣ်သုးကွံာ်အသးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တၢ်သးမံတအိၣ်ဘၣ်အဃိ ဖဲလါအ့ဖြ့ၣ် ၂၂သီအနံၤ ၦၤလၢအဟဲၦ့ၤအိၣ်တၢ်လီၢ်တဖၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ဘၣ်သး ဖဲ၀့ၢ်ရၤမတံန့ၣ်လီၤႉ