Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် ဒီကထၢၣ်တ့ၣ်၀့ကၠီၣ် ဟးထီၣ်ကံွာ်လၢတၢ်မၤ

ကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် ဒီကထၢၣ်တ့ၣ်၀့ကၠီၣ် ဟးထီၣ်ကံွာ်လၢတၢ်မၤ

198
0

လါမ့ၤ ၁၇သီ ႇ၂၀၁၉နံၣ် ႇခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် ဒီကထၢၣ်တ့ၣ်၀့ကၠီၣ်လၢအမ့ၢ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ်အံၤ ဃ့ဟးထီၣ်အသးလၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်သးအဖီခိၣ်ဖဲ ၂၀၁၉နံၣ် လၢ လါယနူၤအါ&ံၤကတီၢ်အဂ့ၢ် ထံကီၢ် အကီၢ်ခိၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ ဖဲလါမ့ၤ၁၆သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.
ကီၢ်ခိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢ ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် ဒီကထၢၣ်တ့ၣ်၀့ကၠီၣ်အံၤ မ့ၢ်၀ဲ (္ဒူီ)ပဒိၣ်ပၢတၢ်ကတီၢ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ မ့ၢ်ၦၤဃ့ဟးထီၣ်သး လၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်သးအဆိကတၢၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ.
“အ၀ဲအိၣ်တဆူၣ်ဘၣ်ဖးယံာ်လံႉ ဘၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ်အ၀ဲအဟၢဖၢန့ၣ် ဘၣ်ဖှဲးဃာ်အသး ႇ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဃိ ထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လါတဘျုးဘ့ၣ်လံႉ အဃိမၤ၀ဲတကဲလၢၤဘၣ်အဃိ ဃ့ဟးထီၣ်အသးလီၤႉ တမ့ၢ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်အဂၤဘၣ်ႉ” အဂ့ၢ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
ဒီကထၢၣ်တ့၀့ကၠီၣ်အံၤ လၢအပူၤကွံာ်၂၀၁၅တၢ်ဃုထၢအပူၤ မ့ၢ်၀ဲၦၤလၢ အမၤနၢၤဃာ်တၢ်ဖးလၢ ကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်က&့ၣ်စံၣ်က&ၢစိ(္ဒူီ)ပာ်တံၣ်ခၢၣ်စး ဖဲလူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ နီၣ်ဂံၢ်(၁)တဂၤန့ၣ်လီၤႉ