Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်မၤထီထီၣ် ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်မၤလိ၀ံၤလံ

တၢ်မၤထီထီၣ် ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်မၤလိ၀ံၤလံ

245
0

လါမ့ၤ ၂၃ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ခံဘျီတဘျီ တၢ်မၤထီထီၣ်ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲး သရၣ်တၢ်သိၣ်လိလၢ တၢ်မၤအီၤဖဲ(KNU/KNLA-PC) ၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ကီၤတရံးကီၢ်ဆၣ်ႇ ထိၣ်ကီးကိသ၀ီ စးထီၣ်လါမ့ၤ၁၃သီတုၤ ၂၃သီအနံၤလၢကတီၢ်ယံာ်၀ဲ၁၀သီအံၤ၀ံၤလံအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ကညီသးစၢ်ကရၢ(KYO)ဒီးကညီသးစၢ်ဘျးစဲ(KYN)တဖၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒၣ်ဒီး ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲတၢ်သိၣ်လိအံၤ မ့ၢ်ဒ်သိးကညီသးစၢ်တဖၣ် လၢကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီတၢ်တိာ်ပာ်ႇ ကလုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးအပူၤ ကနုာ်လီၤမၤစၢၤအီၤဒီး စၢၤသွဲၣ်မူဒါတၢ်မၤတဖၣ်အံၤ ကသးအိၣ်၀ဲအဂီၢ်ဒီးကဟံးန့ၢ်မၤထွဲ၀ဲအဂီၢ် ပညိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်တၢ်သိၣ်လိမူဒါခိၣ်စီၤအဲၣ်ကီၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ပ၀ဲကညီသးစၢ်တဖၣ် လၢကလုာ်တၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိကတုၤဃီၤအဂီၢ် မူဒါလၢလီၤဘၣ်ၦၤန့ၣ် ကနုာ်လီၤမၤထွဲအဂ့ၢ် ပညိၣ်အီၤန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်၀ံၤကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဒီးကလုာ်တၢ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်တဖၣ်ဒီးကဟ့ၣ်ခီနီၤလီၤ၀ဲလၢ ကညီသးစၢ်အဂၤတဖၣ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်သိၣ်လိကတီၢ်ယံာ်၀ဲ ၁၀သီအံၤ အပူၤ (ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်) ကီၢ်ရ့ၣ် (၇)ဘ့ၣ်အပူၤ (KYO)သးစၢ်တဖၣ်ႇ(KYN)ကညီသးစၢ်တဖၣ်လၢတၢ်လီၢ်အါတီၤဒီး တၢ်ဘၣ်ဘျုး ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ် ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် (ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ်), (KNU/KNLA-PC)သးစၢ်တဖၣ်ဒီး(KCSG)ကညီးသးစၢ်တဖၣ်ခဲလၢာ် ၄၇ဂၤဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
တၢ်သိၣ်လိ၀ဲန့ၣ်အပူၤ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲတၢ်သိၣ်လိတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးစဲအ့ၣ်ႇ ကညီကလုာ်တၢ်ဟူးဂဲၤတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤႇ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲဒီး (Nation Building)သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်သိၣ်လိအဂီၢ် (ခ့ၣ်အဲယူၣ်) ထီဘိကမံးတံာ်ပဒိၣ်စီၤသမ့ၣ်ထိ ဒီး တၢ်သိၣ် လိသရၣ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဟ့ၣ်၀ဲတၢ်သိၣ်လိန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်မၤထီထီၣ်ကညီကလုာ်ဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်သိၣ်လိလၢ(Nation Building and Political Empowerment )သရၣ် တၢ်သိၣ်လိအံၤလၢ၂၀၁၉နံၣ်အပူၤတၢ်ကမၤအီၤ ၄ဘျီဒီး တၢ်သိၣ်လိတၢတဘျီန့ၣ် တၢ်မၤအီၤ ဖဲကီၤတရံးကီၢ်ဆၣ်ႇ ကၠးက၀းသ၀ီအပူၤဒီး ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်သိၣ်လၢအိၣ်တ့ၢ် ၂ဘျီအံၤန့ၣ် တၢ်ကဆဲးမၤအီၤဒံးအီၤအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ