Home တၢ်ကစီၣ် ယိၤဒိၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ် တၢ်တဲပျံၤအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂ့ၢ် ယိၤဒိၣ်ၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ်တဲ၀ဲ

ယိၤဒိၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ် တၢ်တဲပျံၤအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်လၢ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂ့ၢ် ယိၤဒိၣ်ၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယာ်တဲ၀ဲ

196
0

လါမ့ၤ၂၄သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇစးအဲၣ်စူ

ယိၤဒိၣ် ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်စၢၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်လၢတၢ်ပတုာ်ကွံာ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီယံာ်၀ဲတနံၣ်ဘျဲၣ်လၢအနီၢ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ ၆ႇ၀၀၀ဘျဲၣ် အံၤန့ၣ် ကတီၢ်အံၤကီၢ်ပဒိၣ်ဒီး (၀း)သုးမုၢ်ဒိၣ်(UWSA)တဖၣ် တၢ်မၤလဲၢ်ထီၣ်ဟီၣ်က၀ီၤအဃိ တၢ်တဲပျံၤတဲဖုးလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအိၣ်အဂ့ၢ် ယိၤဒိၣ်ၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်ဒီး ယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်ကမံးတံာ်(TB)သ့ၣ်တဖၣ်ထုးပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဖဲ လါမ့ၤ၁၃သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ် ဟဲမၤလဲၢ်၀ဲဟီၣ်က၀ီၤဖဲ ယိၤဒိၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ(၅)ခါအပူၤႇ တ့ထီၣ်ကျဲသီႇ ပျၢ်ထီၣ်၀ဲ( Drone )ကဘီယူၤဒိတၢ်ဂီၤအမဲာ်ညါ ဖဲတနံၣ်အံၤ လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤအတီၢ်ပူၤ ခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်လၢ ဒဲက၀ီၤခံဘ့ၣ်အပူၤဒီး (UWSA)စ့ၢ်ကီး ဟဲမၤလဲၢ်ဆှၢအါထီၣ်သုးတဖၣ်လၢ ယိၤဒိၣ် ကလံၤစိးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖၣ်အပူၤအဂ့ၢ် ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲလၢလံာ်တၢ်ပာ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါတဘ့ၣ်အံၤ ၦၤကတိၤတၢ်ပၢလၢအမ့ၢ် စဲယွဲးလွ့ၣ်စံး၀ဲ“ဆၢကတီၢ်အံၤ တၢ်အီၣ်တၢ်အီန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်ကတၢၢ်လီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဲၣ်ဒိးဃ့လၢကမၤစၢၤလီၤႉ လၢအဂၤတခါန့ၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤလီၤႉ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မ့ၢ်အိၣ်မး ကီၢ်ပယီၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်က့ၤလၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်လီၢ်ကန့ၢ်ႇ တၢ်အရ့ဒိၣ်န့ၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤ ကြၢးတဲသကိး၀ဲ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤတဖၣ်လၢအဆိအချ့”အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ယိၤဒိၣ်ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ လၢအပူၤကွံာ် (UN)ဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤၦၤဟ့ၣ်မၤဘူၣ်တၢ်တဖၣ်ႇ(INGO)တဖၣ် မၤစၢၤအ၀ဲသ့ၣ် ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၇နံၣ်အပူၤ တၢ်ပာ်ပတုာ်ကွံာ်၀ဲတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဒီး ကတီၢ်အံၤ ယိၤဒိၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်ဘၣ်အိၣ်ဆၢထၢၣ်၀ဲလၢ ကီၢ်ပူၤႇကီၢ်ချၢၦၤဟ့ၣ်မၤဘူၣ်တၢ်တဖၣ် တစိၢ်တလီၢ်တၢ်မၤစၢၤအပူၤလီၤအဂ့ၢ် စဲယွဲးလွ့ၣ်တဲအါထီၣ်၀ဲလီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ ဖဲအပူၤကွံာ် လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤအပူၤန့ၣ် (၀း)သုးမုၢ်ဒိၣ်(UWSA)အံၤ မၤကမၣ်၀ဲတၢ်အၢၣ်လီၤလၢ ဟီၣ်က၀ီၤ အဆၢတဖၣ် လၢအအၢၣ်လီၤဃာ်၀ဲဒီးတၢ်က့ၤသူၣ်ထီၣ်က့ၤယိၤဒိၣ်ကီၢ် ကီၣ်စံၣ်ႇယိၤဒိၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်(RCSS/SSA)၀ံၤ ဟဲဟံးန့ၢ်၀ဲ ဒဲက၀ီၤလွဲၣ်ကီၣ်၀ါ ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိသ့ၣ်တဖၣ် အဃုးလီၢ်တဖၣ်အဃိ ၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိ တဖၣ် ဃုအီၣ်က့ၤတၢ်ကီ၀ဲအဂ့ၢ်ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိး ကီၢ်ပဒိၣ် အသုးသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဟံးန့ၢ်၀ဲၦၤလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် အတၢ်သူၣ်အီၣ်လီၢ်တဖၣ်၀ံၤ က့ၤသူၣ်ကဒါက့ၤ၀ဲ လၢရီဘၢၣ်(ကီၣ်) ထူၣ်တဖၣ်၀ံၤ ဆှၢ၀ဲဆူ တရူးကီၢ်အဂ့ၢ်ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ