Home တၢ်ကစီၣ် ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်ပူၤ ထွံၣ်လၢကစၢ်တအိၣ်တဖၣ် တၢ်ကမၤရှဲပျီအီၤ

၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်ပူၤ ထွံၣ်လၢကစၢ်တအိၣ်တဖၣ် တၢ်ကမၤရှဲပျီအီၤ

258
0

လါမ့ၤ ၂၀သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ကညီကီၢ်စဲၣ်၀့ၢ်ခိၣ် ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်အပူၤ ထွံၣ်လၢအကစၢ်တအိၣ်တဖၣ် တၢ်ကစးထီၣ်မၤရှဲပျီအီၤ ဖဲလါယူၤဒီး လါယူၤလံအတီၢ်ပူၤအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ကရူၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

၀့ၢ်ဖၣ်အၣ် က၀ီၤဒ့(၉)ဘ့ၣ်လၢာ် လၢၦၤအိၣ်ဆိးအါတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ထွံၣ်လၢအကစၢ်တအိၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကမၤရှဲပျီအီၤအဂ့ၢ် ကီၢ်ဆၣ်တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ကရူၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအူစီလ့ထိစံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဘၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ် ဖဲလါမ့ၤ ၂၀သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ပဆိကမိၣ်န့ၢ်၀ဲ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ ထွံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အါထီၣ်အဃိ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်ဒိၣ်လၢ ဖိသၣ်တဖၣ်ဒီး ၦၤလဲၤၦ့ၤအီၣ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤႉ မ့ၢ်ကဲထီၣ်ထွံၣ်ပျုၢ်တၢ်ဆါန့ၣ် နကူစါယါဘျါအီၤမးတန့ၢ်ဘၣ်ႉ ထွံၣ်မ့ၢ်အ့ၣ်တၢ်န့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢခံအိၣ်ဒီဒူၣ်ႇ ပ၀ဲတကပၤတၢ်မၤဒ်အံၤပတအဲၣ်ဒိးမၤသနာ်က့လၢ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ပဘၣ်မၤလီၤႉ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအ၀ဲအံၤ တၢ်ကစးထီၣ်အီၤ ဖဲထွံၣ်ဖိဖးအါကတီၢ်ဖဲတၢ်စူၤလါအံၤဒီး ကမၤအီၤလၢၦၤအိၣ်ဆိးအါတၢ်လီၢ်ဒ်အမ့ၢ် မၠိးမးကျးပူၤႇ က၀ီၤဒ့(၄) ပဒိၣ်အရူဒီး နီၣ်ဂံၢ် ၃ တီၤထီကၠိ တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ် အူစီၣ်လ့ထိတဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်မၤအံၤအပူၤ တၢ်ကဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ က၀ီၤဒ့ၦၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဖၣ် ဒီးထွံၣ်လၢအကစၢ်အိၣ်တဖၣ် ကကွၢ်ထွဲအထွံၣ်တဖၣ် ဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ် ကအိၣ်ဒီးတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလၢတၢ်ကလုၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကမၤရှဲပျီထွံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်အံၤ တၢ်ကသူ၀ဲအကျိၤအကျဲဒ်အမ့ၢ် ကပာ်လီၤန့ၢ်၀ဲတၢ်ညၣ်တဖၣ် ဒီးလၢတၢ်ညၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ကဃါဃုာ်၀ဲဒီး ကသံၣ်လၢအလိၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ကရူၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်ကမၤရှဲပျီ၀ဲထွံၣ်အံၤအဖီခိၣ် စီၤဖိသါလၢအအိၣ်ဖဲ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်အံၤစံး၀ဲ“သးခုဒိၣ်မး မ့တမ့ၢ်ဘၣ်န့ၣ် ကမျၢၢ်တဖၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲကကဲထီၣ်ႉ ပမ့ၢ်နီဆဲးကဲးတဘျီလၢ်လၢ် ထွံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်လၢကျဲပူၤ ခီကျဲမုၢ်လၢ အဲၣ်ဒိးခီ ဒီး သိလ့ၣ်ယီၢ်တဖၣ်လီၤတကျၢၢ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကမၤရှဲပျီထွံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကစးထီၣ်မၤအီၤ ထဲဒၣ် ၀့ၢ်ဖၣ်အၣ်အပူၤဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်လီၢ်လၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်ကမၤအီၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ