Home တၢ်ကစီၣ် ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ် သုးဖိ ၄၀ ဘျဲၣ် က့ၤပာ်ဖှိၣ်အသးဒီး(BGF)

ဒံၣ်ခ့ၣ်ဘံၣ်အ့ၣ် သုးဖိ ၄၀ ဘျဲၣ် က့ၤပာ်ဖှိၣ်အသးဒီး(BGF)

291
0

လါယူၤ ၂၂ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ဘူးဒးတၢ်ဘါ တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် (DKBA -ထုးဖးသးကရူၢ်)အၦၤသုးဖိ ၄၀ ဂၤဘျဲၣ် လၢအအိၣ်ဖဲ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် မဲးကၠံၣ်ကစၢၢ်ခိၣ်တဖၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်၀ဲလၢကက့ၤပာ်ဖှိၣ်လိာ်အသးဒီးသုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF)ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်သုးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါယူၤ ၂၂ သီအနံၤ မဲးကၠံၣ်ကစၢၢ်ဃိၣ် သီခါအူစၤဒၤ၀ရၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤသုးႇ (BGF)ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်လိာ်သးဒီး မၤန့ၢ်၀ဲ တၢ်သးလီၤပလိာ်လၢ ကက့ၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီး ္ဘွၠဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒီး ဖဲလါယူၤ ၂၃ သီအနံၤန့ၣ် (DKBA) သုးဖိ ၄၅ဂၤႇ ကျိ ၂၉ခိၣ်ဃုာ်ဒီး ကျိခံပှာ်သၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်မၤန့ၢ်၀ဲ တၢ်ပာ်လီၤတၢ်စုက၀ဲၤအမူးတခါဖဲ ခီတီၣ်ႇ (BGF)သုးနီၣ်ဂံၢ်(၁၀၁၁)တၢ်လီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ (DKBA) သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ် စီၤကၠီၣ်သဲးတခီစံး၀ဲလၢ “လၢတဟါန့ၣ် ဘိၣ်ဘံၣ်ဒီး အၦၤတဖၣ် ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢတၢ်လီၢ်၀ဲန့ၣ်လံႉ တၢ်ခးလိာ်သးတအိၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ အူစၤဒၤ၀ရၣ်အၦၤလီၤႉ လၢထုးဖးသး လၢ(ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်)ကတီၢ် ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်တဂၤန့ၣ် ၦၤပာ်လီၤန့ၢ်အီၤသုးကရူၢ်တဖုလီၤႉ လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်ၦၤအိၣ်တ့ၢ်တကရူၢ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်-ကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မဲးကၠံၣ်ကစၢၢ်ဟီၣ်က၀ီၤန့ၣ် စးထီၣ်ဖဲ လါယူၤ ၂၁သီႇ ဂီၤခီ ၈နၣ်ရံၣ်ကတီၢ် ကီၢ်ပယီၤသုးပာ်ဖှိၣ်ဒီး(BGF)တဖၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒီး (DKBA)တဖၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ အ၀ဲသ့ၣ် ခံခီယၢ်ပၤ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် မၤ၀ဲထံၣ်လိာ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးဒီး တၢ်ဘၣ်သး ဟဲကဲထီၣ်၀ဲ လၢကက့ၤပာ်ဖှိၣ်လိာ်သးဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိ တၢ်ခးလိာ်သးဒ်န့ၣ်အဃိ သ၀ီဖိလၢ အဟးဃ့ၢ်အိၣ်ကဒုအသးတဖၣ် တုၤအခဲအံၤ က့ၤကဒါက့ၤ အသ၀ီတဘူၣ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

မဲၢ်ကၠံၣ်ကစၢၢ်အံၤ လၢကီၢ်ပဒိၣ်တၢ်ပၢအပူၤ အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤဒီး မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး၀ဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်(သုးက့-၁‚ သုးရ့ၣ်-၁)ဟီၣ်က၀ီၤအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

DKBA ထုးဖးသးကရူၢ်အံၤ အပူၤကွံာ်မ့ၢ်၀ဲ သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤလၢၦဲၤ(ကိး)ဘိၣ်နခါမွ့အၦၤတဖၣ်လီၤႉ သုးခိၣ်နခါမွ့ ထုးထီၣ် ကွံာ်လၢတၢ်ကရၢကရိအပူၤဒီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤ(DKBA)ကရူၢ်အံၤဒီး အခဲအံၤ အသုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ်မ့ၢ်၀ဲ သုးခိၣ်ကျၢၢ် စီၤကၠီၣ် သဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ