Home တၢ်ကစီၣ် မံၣ်ကယ့ၣ် ကစၢၢ်တၢ်ကထုးထီၣ်လၢၢ်အဂီၢ် တၢ်ပတံထီၣ်လံာ်တၢ်ပျဲအဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိဆီၣ်လီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ဒီးကထီဒါ၀ဲ

မံၣ်ကယ့ၣ် ကစၢၢ်တၢ်ကထုးထီၣ်လၢၢ်အဂီၢ် တၢ်ပတံထီၣ်လံာ်တၢ်ပျဲအဖီခိၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိဆီၣ်လီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ဒီးကထီဒါ၀ဲ

213
0

လါယူၤလံ၁၂သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် မံၣ်ကယ့ၣ်သ၀ီကရူၢ်အပူၤ တၢ်မၤကစၢ်တဂၤ ဃ့တၢ်ပျဲလၢကထုးထီၣ်ထူၣ်လၢၢ်လၢ မံၣ်ကယ့ၣ်ကစၢၢ်လၢအအ့ကၢၣ်အိၣ်၀ဲ ၁၈၉ႉ၀၀ အံၤအဖီခိၣ်လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ကထီဒါ၀ဲအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲ မံၣ်ကယ့ၣ်ကစၢၢ်အဂီၢ် ဟီၣ်ခိၣ်သဘျ့ ဟီၣ်ခိၣ်မံၤလၢတၢ်ဃ့ထီၣ်ဃာ်တၢ်ပျဲလၢတၢ်ကမၤအီၤန့ၣ် သ၀ီလၢအဘူးဖဲန့ၣ် ၆ ဖျၢၣ်အံၤ ကဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ထီဒါသကိး၀ဲဒီး လၢတၢ်ထီဒါ၀ဲဒ်န့ၣ်အဖီခိၣ် ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်တဂၤ လၢအမ့ၢ် စီၤကၠီၣ်လးတဲ၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

တဲ၀ဲ“ကစၢၢ်အံၤမ့ၢ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ပာ်ဒိၣ်ပာ်ကဲအီၤလီၤႇ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်သူၣ်ထီၣ်သနာ်က့အိၣ်ႇ ကစၢၢ်အံၤအိၣ်အဃိ ပတသဂၢၢ်ဘၣ်န့ဆၢတၢ်ဘၣ် ဒိဘၣ်ထံးဒ်အမ့ၢ် ကၢၢ်လီၤလာ်ႇ ကလံၤမုၢ်လီၤတဖၣ်ဘၣ် ဒီသဒၢန့ၢ်ၦၤလီၤႉ ဟီၣ်က၀ီၤလၢတၢ်ကဟဲထုးထီၣ်လၢၢ်အံၤ ဘူးဒီးဒီလးနိၣ်လီၤႉ တၢ်မ့ၢ်ထုးထီၣ် လၢၢ်န့ၣ်နိၣ်၀ဲအံၤသနာ်က့ကဟးဂီၤလီၤ အဃိပထီဒါ”အဂ့ၢ် တဲဘၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ် န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်မၤ၀ဲတၢ်ထီဒါဒ်အသိးအံၤ မံၣ်ကယ့ၣ်ကစၢၢ်အခိၣ်အဃၢၤလၢ အအိၣ်လၢဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဒ်အမ့ၢ် မံၣ်ကယ့ၣ်ႇ မူးကဒံးႇ ကၠိၣ်ပဲၣ်ႇ ခဲတီၣ်ႇ ကဲကၠံႇ ကဲကလ့သ၀ီတဖၣ်ကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ထီဒါအပူၤန့ၣ်ဒီး တၢ်ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢလံာ်ထီဒါအပူၤအံၤန့ၣ် တၢ်ကထၢအီၤတုၤအ၀ံၤတလါအံၤ လါယူၤလံ၁၈အနံၤဒီး တချုးတုၤလါအီကူး၄သီအနံၤ တၢ်ကဆှၢဃီၤ၀ဲလံာ်ထီဒါတဖၣ်န့ၣ်ဆူ ကီၢ်စဲၣ်စံာ်ၦဲၤသူၣ်ဖျးအအိၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“အနီၢ်ကီၢ်န့ၣ် လၢပကညီဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဟီၣ်ခိၣ်သဘျ့ႇ ဟီၣ်ခိၣ်မံၤတအိၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်မနုၤဃိလဲၣ်န့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်အ၀ဲန့ၣ်ပသူအီၤဒ်ၦၤကိးဂၤဒဲးပၢအီၤအသိးလီၤႉ ဘၣ်တဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်သဘျ့ႇ ဟီၣ်ခိၣ်မံၤသဲစးတၢ်ဘျၢအံၤဟဲစိာ်၀ဲတၢ်အၢတၢ်သီလီၤမီၤႉ ဟီၣ်ခိၣ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးသ၀ီ ဟံၣ်တဖၣ် တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးလီၢ်တဖၣ် ဒီးတၢ်ပပာ်နီၣ်အီၤဒ်ၦၤပၢအီၤကိးဂၤဒ်ဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်အိၣ်လီၤႉ လၢၦၤဃ့ထီၣ်တၢ်အဂၤအဂီၢ်ဒုဃ့ထီၣ်၀ဲဒ်တၢ်ဘျၢသဲစးအကျိၤအကျဲဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢသဲစးတၢ်ဘျၢ၀ဲအံၤအဃိကဲထီၣ်၀ဲ တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်အဂီၢ်သ့၀ဲ”အဂ့ၢ် တၢ်ကွၢ်ထွဲထံကျိထံကွၢ်ကရူၢ်(KRW)ၦၤနဲၣ်တၢ်စီၤသးဘိတဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဒ်(OSS)တၢ်လဲၤထိၣ်၀ဲဟီၣ်ခိၣ်သဘျ့ႇ ဟီၣ်ခိၣ်မံၤလၢ မံၣ်ကယ့ၣ်သ၀ီကရူၢ်အပူၤအံၤ အအ့ရံၣ်ယၣ်အိၣ်၀ဲ(၁၈၉ႉ၀၀)အ့ကၢၣ်ဒီးလၢဟီၣ်ခိၣ်၀ဲန့ၣ်အဖီခိၣ် တၢ်မၤကစၢ်တဂၤ ပတံထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ကထုးထီၣ်၀ဲ ထူၣ်လၢၢ်လၢတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်အဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.

လၢတၢ်တီၣ်ထီၣ်၀ဲလံာ်ဃ့တၢ်ပျဲအံၤအဖီခိၣ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် စံၣ်ၦဲၤသူၣ်ဖျးဒီးတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲၤကျိၤ တကပၤဖဲလါယူၤလံ၅သီအနံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဒီးလံာ်တၢ်ပာ်ဖျါလၢ တချုးတုၤလါအီကူး ၄သီအနံၤ ၦၤလၢအဲၣ်ဒိးထီဒါန့ၣ်ထီဒါသ့အဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်ကထီဒါအဂီၢ်မၤ၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤ.