Home တၢ်ကစီၣ် (KNU ဒီး NRPC)ထံာ်လိာ်ကဒီးသးလၢတၢ်ထံၣ်သဘျ့၊ ထၢၣ်ပီၣ်သကိးကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်

(KNU ဒီး NRPC)ထံာ်လိာ်ကဒီးသးလၢတၢ်ထံၣ်သဘျ့၊ ထၢၣ်ပီၣ်သကိးကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်

378
0

လါယူၤလံ၉သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ခၢၣ်စးတဖၣ်ဒီး ကလုာ်တၢ်ဃူတၢ်ဖှိးဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး (NRPC)သ့ၣ်တဖၣ် ထံၣ်လိာ်အသးဖဲ လါယူၤ၉သီ အနံၤလၢ၀့ၢ်တကူၣ် (NRPC)အရူ ဒ်တၢ်ထံၣ်လိာ်သးသဘျ့အသီတဘျီကဒီးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထံၣ်လိာ်သးအဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤ နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ(၁)ပဒိၣ်စီၤဆၢၦဲၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီး လၢအပူၤကွံာ်လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၁သီအနံၤန့ၣ်(NRPC ဒီး KNU)ထံၣ်လိာ်အသးလၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သးသဘျ့၀ံၤ ဒ်တၢ်ဘၣ်သးလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်၀ဲအသိး ကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် တၢ်မၤဖျါထီၣ်အမိၢ် လံၤမိၢ်ၦၢ်က န့ၢ်အဂီၢ် က့ၤထံၣ်လိာ်ကဒါက့ၤအသးဒ်အံၤလီၤအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ(၂)ပဒိၣ်စီၤလးထိတဲ၀ဲန့ၣ်လီၤ.

တဲ၀ဲ“တၢ်အခိၣ်သ့ၣ်တခီ တၢ်မၤဖျါထီၣ်ကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ပထံၣ်လိာ်သးလၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သးသဘျ့န့ၣ်လီၤႉ လၢအပူၤကွံာ် တၢ်တဲသကိးတၢ် ကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤတၢ်ဂ့ၢ် ဒီးကီၢ်ပဒိၣ်တအိၣ်နီတဘျီဘၣ်ႇ စးထီၣ်လၢ ဆဲးလီၤ(အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ်)၀ံၤသၢဘျဲၣ်မး ဘၣ်စးထီၣ်တဲသကိး ”အဂ့ၢ်တဲ ဘၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်စံၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထံၣ်လိာ်သးဘျီ၀ဲအံၤ တၢ်ဘၣ်သးလၢဟဲထီၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ် တၢ်မၤခါဆူမဲာ်ညါတဖၣ်တၢ်မၤဖျါထီၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်ကန့ၢ်၀ံၤ လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သးဖိးသဲစးအဂီၢ်သနာ်က့ ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢခံခီခံကပၤဒိးန့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်အဖီခိၣ် လီၤအဂ့ၢ်ပဒိၣ်စီၤလးထိတဲအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

ဒ် အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ် တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်အသိး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ထံၣ်လိာ်သးအဆၢတဖၣ် တန့ၢ်ဒ်ဘၣ်ကတီၢ်ပူၤ တၢ်မၤလၢကဘၣ်မၤအီၤ ကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤအိၣ်၀ဲ ၀ံၤ တၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်မၤဖျါထီၣ်အမိၢ်လံမိၢ်ၦၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်ထံၣ်လိာ်သးဖဲတနံၤအံၤလီၤ.

အဲၣ်စံၣ်အ့ၣ် အဆၢဒိၣ်(၆)အသိး ခါဆူမဲာ်ညါတၢ်မၤအဆၢ(၂၅,က)အသိး ကတီၢ်ဘၢၣ်စၢၤတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤတဖၣ်အပူၤ ကမျၢၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ႇ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ႇ ၦၤဂ့ၢ်၀ီဒီးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ႇ တၢ်ဂုာ်ထီၣ်ပသီထီၣ်ႇ တၢ်ကွၢ်ထွဲခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ႇ ကလုာ်ဒူၣ်ကျိာ်ႇ တၢ်မၤထီထီၣ်လံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤႇ တၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤဒီးႇ တၢ်ဘျၢသဲစးလၢအိၣ်ဒီးတၢ်တြီတၢ်တြၢ်ႇ တၢ်ထီဒါတၢ်မူတၢ်ဘှီးဒီးလီၢ်က၀ီၤတၢ်ဂုာ်ထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီးတၢ်မၤထီထီၣ်ကံၢ်စီတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်ဒီး ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤႇ ထံဂုၤကီၢ်ၦၤမၤစၢၤ တၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်ပၣ်ဃုာ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထံၣ်လိာ်သးသဘျ့၀ဲန့ၣ်အပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤနဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ(၁), လီၢ်ခၢၣ်သးပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်ပဒိၣ်နီၢ်ဒါဒါႇ (လခသ)ဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤပဒိၣ်စီၤအဲၣ် ကလုာ်ရွ့ၣ်အူႇ (လခသ)စံၣ်ၦဲၤသူၣ်ဖျး၀ဲၤကျိၤ ပဒိၣ်စီၤနံၤသဘျ့ႇ (လခသ)သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤခိၣ် ပဒိၣ်မါဘးထိတဖၣ်ဒီး(NRPC)တကပၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ခီမရှၢၣ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်အူလမီၣ်ရွ့ၣ်ႇ ကီၢ်ခိၣ်ရူ ၦၤတဲတၢ်ပၢ အူစီၣ်ထ့ႇ ထံကီၢ်ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်ရူအပူၤ အူမိစီၣ်အူဒီး ကီၢ်ပယီၤ အံၣ်စတံၣ်ကၠူၣ်(MIPS)ၦၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ် ဒီကထၢၣ်မ့စီၣ်အူတဖၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤ.

လၢအပူၤကွံာ်၂၀၁၈နံၣ် လါအီကထိဘၢၣ်အပူၤ ဘၣ်ဃးကီၢ်ပဒိၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်ထံၣ်လိာ်အသးဖဲ န့ၣ်ပၠံၣ်တီၣ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤ မၤ၀ဲတၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤတၢ်အိၣ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်တကပၤထံၣ်၀ဲလၢတၢ်တဲသကိး၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ တလဲၤ၀ဲဒ်တၢ်ထံၣ်လိာ်သးလၢဖိးသဲစးဘၣ်ဒီး မ့ၢ်မ့ၢ်တခီကတၢၣ်ပီၣ်ဃုက့ၤတၢ်အဆၢဒ်တၢ်ထံၣ်လိာ်သးသဘျ့အဂ့ၢ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ၀ံၤ အိၣ်ပတုာ်ဃာ်၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်သးလၢဖိးသဲးစးအိၣ်၀ဲလံ၈လါဘျဲၣ်လံဒီးမၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်သးသဘျ့အိၣ်လံ၀ဲတဆှါန့ၢ်ဒံးယဲၢ်ဘျီလံန့ၣ်လီၤႉ