Home တၢ်ကစီၣ် ကဒီသဒၢသကိး နီၢ်အိလၣ်ဒီးသးစၢ် ၂ ဂၤလၢ ဘၣ်တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်တဖၣ် တက့ၢ်န့ၣ် KNU Concerned Group ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ပာ်သး

ကဒီသဒၢသကိး နီၢ်အိလၣ်ဒီးသးစၢ် ၂ ဂၤလၢ ဘၣ်တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်တဖၣ် တက့ၢ်န့ၣ် KNU Concerned Group ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါတၢ်ပာ်သး

396
0

အီကူာ် ၁၇သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

လၢ၀့ၢ်တကူၣ် ၦၤလၢတီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤလၤပီၤ၀ဲ ကညီမၤထူရၤအမုၢ်နံၤၦဲၤထီၣ် ၆၉ ၀ီတ၀ီလၢအမ့ၢ်ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ KWU အကရၢခိၣ်နီၢ်အိလၣ်ဒီး ကညီသးစၢ်၂ ဂၤသ့ၣ်တဖၣ် ကီၢ်ပယီၤပၢၤကီၢ်ကရူၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်အီၤဒီးကဟံးန့ၢ်၀ဲအရ့အဖီခိၣ် ဒီသဒၢမၤစၢၤဘၣ်လၢ်တက့ၢ်န့ၣ် KNU Concerned Group ထုးထီၣ်၀ဲအတၢ်ပာ်သးဖဲလါအီကူာ် ၁၇သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢ KNU Concerned Group တၢ်ပာ်ဖျါအပူၤဘၣ်ဃးဒီး ကၠီၣ်တတါပၢၤကီၢ်ခိၣ် လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်တၢ် ဒ်အံၤန့ၣ် ထီဒါ၀ဲလ့ၤတုၤလ့ၤတီၤအဂ့ၢ်ႇ တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ် ဒ်အံၤအဃိ မၤဘၣ်ဒိ၀ဲကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိး လၢတၢ်ကသူၣ်ထီၣ် ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ်ဒီး ၦၤလၢဘၣ်တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ကညီဖိလၢကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢ ဃုာ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ် ထံဖိကီၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ကဒီသဒၢမၤစၢၤဘၣ်လၢ်တက့ၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢနီၢ်အိလၣ် ( Face Book)အပူၤ ကွဲးဖျါထီၣ်၀ဲလၢ ကၠီၣ်တတါကီၢ်ဆၣ် အပၢၤကီၢ်ကလၢၤခိၣ် ကိးဃီၤ၀ဲလီတဲဆိဒီး စံး၀ဲလၢ ခီဖျိလၢကညီမၤထူရၤအမုၢ်နံၤ လၢ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် အပဒိၣ်တအဲၣ်မၤလၤကပီၤဘၣ်န့ၣ် မၤလၤကပီၤ၀ဲလၢ မဟၣ်ဘၣ်ဒူ လၣ်ဖီကရၢၢ်အမဲာ်ညါအဃိ ကၠီၣ်တတါကီၢ်ဆၣ် အပၢၤကီၢ်ကလၢၤခိၣ် အိးထီၣ်၀ဲတၢ်မူးတၢ်ရၢ်အဂ့ၢ် ကွဲးတီၣ်ထီၣ်၀ဲဖဲ လါအီကူာ် ၁၅သီ အနံၤန့ၣ်လီၤႉ

KWU ရူၢ်ဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါမံၤတဂၤ စံး၀ဲလၢ“ တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်အီၤလၢ တၢ်ရိဖှိၣ်ထုးဖှိၣ် တၢ်ဘျၢသဲးစးနီၣ်ဂံၢ် ၂၀ န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢတၢ်ကိးလၢအမ့ၢ်မၤထူရၤအဃိန့ၣ်လီၤႉ ဖဲဖီကရၢၢ်အမဲာ်ညါန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲအဃိ ပမၤလၤကပီၤလီၤႉ ၦၤလၢလီၢ်ခံဒီးမဲာ်ညါတဃူန့ၣ်မ့ၢ်ဒၣ်အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲတဲဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအီကူာ် ၁၂သီအနံၤ လၢ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ၀့ၢ်တကူၣ်၀့ၢ်ခိၣ်အဘျီၣ်ဒိၣ်မဲာ်ညါ မဟၣ်ဘၣ်ဒူလၣ်ဖီကရၢၢ်အမဲာ်ညါန့ၣ် ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢ KWU အကရၢခိၣ်နီၢ်အိလၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီးမၤလၤကပီၤ၀ဲ ၆၉ နံၣ်ၦဲၤထီၣ် ကညီမၤထူရၤအမုၢ်နံၤ အဆၢကတီၢ် ကညီသးစၢ်တနီၤပၣ်ဃုာ်ပၣ်ဂီၢ်ဒီး ၦၤကမျၢၢ် ၇၀၀ ဃၣ်ဃၣ်ဟဲထီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ယူးယီၣ်န့ၣ်လီၤႉ