Home တၢ်ကစီၣ် ကမၤနၢၤတၢ်လၢ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအဂီၢ်ကဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲအဂ့ၢ် (KNDP) အၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤစံး၀ဲ

ကမၤနၢၤတၢ်လၢ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအဂီၢ်ကဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲအဂ့ၢ် (KNDP) အၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤစံး၀ဲ

121
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ႇ ၁၀သီႇ ၂၀၁၉ႉ န့ၣ်နီၣ်

နံၣ်လၢကဟဲ၂၀၂၀တၢ်ဃုထၢအဂီၢ် ကညီဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ်(KNDP) လၢ အအိၣ်သူၣ်လီၤသးလၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်အံၤန့ၣ် လၢကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်အပတီၢ် ကမၤနၢၤတၢ်အဂီၢ် ကဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲအဂ့ၢ် ပၣ်တံၣ်အၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မါအီၣ်ပၠံၣ်စိစံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤ မါအီၣ်ပၠံၣ်စိ စံးလီၤ၀ဲဖဲ တၢ်မၤတၢ်အိးထီၣ်(KNDP) ပၣ်တံၣ်ကီၢ်ဆၣ်အရူ မူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ရၤမတံ၀့ၢ်က၀ီၤဒ့ ၅ အီၣ်စ့ၣ်ယၣ်ကျဲ ဖါစံၤမိၤထဲလ်အပူၤဖဲ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၉ သီဂီၤခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ

“လၢဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤန့ၣ် ဘျီၣ်ဒိၣ်အိၣ်၀ဲ ခံခါလၢအမ့ၢ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ဒီး ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်န့ၣ်လီၤႉ ( KNDP)ပၣ်တံၣ်အံၤ အိၣ်သူၣ်လီၤ၀ဲအသးလၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤအဃိ လၢကမၤနၢၤ၀ဲ ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်အဂီၢ် ကဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲလၢ တၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါ အပူၤန့ၣ်လီၤႉ ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခံခါဒ်အမ့ၢ် ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ဒီး ကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ်သနာ်က့ လၢကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်လီၢ်အဂီၢ် တသ့ဖဲအသ့ ကနုာ်ပြၢ၀ဲစ့ၢ်ကီးလီၤႉ ပမ့ၢ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်လီၢ်လၢ ကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ပတီၢ်န့ၣ် ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ပၣ်တံၣ်အဂၤ သ့ၣ်တဖၣ် တကးဒံးဘၣ် ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးစ့ၢ်ကီးတၢ်ဒီး ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်ပၣ်တံၣ်လၢ အဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်(KNDP) အၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ တဲလီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢန့ၢ်အမဲာ်ညါ (KNDP)ပၣ်တံၣ်အံၤ ဟံး၀ဲခီၣ်တဃာ်လၢ ကညီကလုာ်အဃိ လၢကမၤတၢ်လၢ ကညီဖိဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ် ကဘၣ်နၢ်ပၢၢ်၀ဲသနာ်က့ ထံကီၢ်လၢကလုာ်ဒူၣ် ပာ်ဖှိၣ်အိၣ်ဆိး၀ဲတဘ့ၣ်အံၤ လၢကလုာ်ဒူၣ်အဂၤ ဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး လၢကအိၣ်ဒီး တၢ်တုၤသိးထဲသိးအဂီၢ် တသ့ဖဲအသ့ ကမၤ၀ဲအဂ့ၢ် မါအီၣ်ပၠံၣ်စိ တဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဒ်ဆၢကတီၢ် တၢ်အိၣ်သးခဲအံၤအသိးန့ၣ် တၢ်တုၤသိးႇ တၢ်ထဲသိးႇ ကလုာ်ဒူၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အကစၢ်ဒၣ်၀ဲ တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤ နီၢ်ကစၢ်သးသ့ၣ်တဖၣ် န့ၢ်လံဧါန့ၣ် ပဘၣ်ဃုသမံသမိးကွၢ်က့ၤႉ တကီၢ်ခါခဲအံၤ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်ဒံးဘၣ်အဃိန့ၣ် ပ၀ဲပပၣ်တံၣ်အံၤလၢ ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ် ဖဲၣ်ဒရၢၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ် ကန့ၢ်အဂီၢ် ပကမၤလၢကျိၤကျဲလိၤလိၤဘျၢဘျၢလီၤႉ” အဂ့ၢ်(KNDP) တဲမၤၦဲၤအါထီၣ် ကဒီး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်မၤ၀ဲရၤမတံ ကီၢ်ဆၣ်တၢ်အိးထီၣ်ပၣ်တံၣ်ရူး အမူးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ (KNDP)ပၣ်တံၣ်အၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မါအီၣ်ပၠံၣ်စိႇ ရၤမတံကီၢ်ရ့ၣ်(KNDP) အၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤအ့မၠဲၤဒီး ပၣ်တံၣ်ကရၢဖိတဖၣ် (KNU) သုးက့ ၇ သုးခိၣ်ဒိၣ်စီၤဖီဒိၣ်ႇ သိၣ်မှံၤပၣ်တံၣ်ကရၢဖိတဖၣ်ဃုာ်ဒီး ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢက&ိသ့ၣ်တဖၣ် ၦၤကညီနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢာ် ၁၀၀ ဘျဲၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်အိးထီၣ်ရူအဂီၢ် တၢ်ဂာ်တဲာ်၀ဲဖီပျံၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်လၢ ပၣ်တံၣ်အၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မါအီၣ်ပၠံၣ်စိဃုာ်ဒီး တၢ်တဲဖျါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ခါဆူညါပၣ်တံၣ် တၢ်မၤကျိၤအကျဲ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကညီဒီကလုာ် ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် (Karen National Democratic Party-KNDP)အံၤ မ့ၢ်၀ဲပၣ်တံၣ်လၢ အိၣ်သူၣ်လီၤသးလၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်ဒီး တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ပၣ်တံၣ်(KSDDP), ကညီဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တဲၣ်(KDP), ကညီတၢ်ဃူတၢ်ဖိးပၣ်တံၣ်(PSDP), ကညီပၣ်တံၣ် ၃ ဖုဒီး ပျိၤ-စှီၤဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် အခိၣ်အနၢ်သ့ၣ်တဖၣ် သ့ၣ်တဖၣ်ပၣ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီးကဲထီၣ်၀ဲ(KNDP)န့ၣ်လီၤႉ

အခဲအံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်ကီၢ်ဆၣ်(၇)ဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ် ကီၢ်ဆၣ် ၅ဘ့ၣ်ႇ ကီၢ်ဆၣ်နီၤဖး (၂)ဘ့ၣ်ဃုာ်ဒီး ဒူသ၀ီပၣ်တံၣ်ရူသ့ၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ် အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲရူခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲအဖျၢၣ်၁၀ဒီး မ့မ့ၢ်လၢလီၢ်ခၢၣ် သးရူတခီဘၣ်တၢ်သူၣ်လီၤအီၤလၢအကညီကီၢ်စဲၣ်၀့ၢ်ခိၣ်ဖၣ်အၣ်၀့ၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤႉ