Home တၢ်ကစီၣ် ခီဖျိ ပၢၤကီၢ်ကရူၢ် နီၢ်ဂံၢ်စှၤအဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢ ကဖီၣ်ကသံၣ်မူၤဘှီးအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲ

ခီဖျိ ပၢၤကီၢ်ကရူၢ် နီၢ်ဂံၢ်စှၤအဃိ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢ ကဖီၣ်ကသံၣ်မူၤဘှီးအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်စံး၀ဲ

175
0

လါစဲးပထ့့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤမၠးအူသၣ်ႉ

ခီဖျိပၢၤကီၢ် ဂံၢ်ဘါစှၤအဃိ လၢတၢ်ကဖီၣ်၀ဲ တၢ်ဆါကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ် ၀ဲၤကျိၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ကီၢ်ဆၣ်ကမံးတံာ် ပဒိၣ်မါဆၣ်တူၢ်ဂီၤ တဲလီၤ၀ဲဖဲ တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ် အိၣ်သကိးဒီး ကမျၢၢ်ဖဲ ချၢၣ်သ၀ီ ကၠၤအ့ဆ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

“သူၣ်ပံၤထူၣ်(ဘိန်းစာရွက်)လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကျိၣ်စ့အလီၢ်န့ၣ်သူၣ်သကိးဘၣ်လၢတၢ်ဒိးတၢ်လၣ် တဖၣ်မီၤႉ သူကသံၣ်မူၤဘှီး၀ံၤ မၤသံလီၤနီၢ်ကစၢ်သး က့ၤမၤကီခဲက့ၤ ဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဒိလၢာ်ဃုာ် စၢၤသွဲၣ်သီတဖၣ်လီၤႉ တၢ်ဆါကသံၣ်ကသ့ၣ်ဒီး တၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ် ပဖီၣ်မးတဘူၣ်ဘၣ်ႉ ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ပၢၤကီၢ်အိၣ် ၂၈ ဂၤလီၤႉ တၢ်မ့ၢ်ဆှၢအါထီၣ် နီၢ်ဂံၢ်တခီ ပကဖီၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် ပဒိၣ်မါဆၣ်တူၢ်ဂီၤ တဲ၀ဲလီၤႉ

လၢဟီၣ်က၀ီၤ၀ဲန့ၣ်အပူၤ ကသံၣ်မူၤဘှီးဒီး တၢ်တၤကျိၣ်တၤစ့လီၢ်တဖၣ် က့ၤဘၣ်ဒိ၀ဲ စၢၤသွဲၣ်သီတဖၣ်အဃိ ကဘၣ်ဒီသဒၢစိအီၤဒီး ကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤအဂ့ၢ် ပဒိၣ်မါဆၣ်တူၢ်ဂီၤ တဲလီၤ၀ဲဖဲ တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ပူၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးမူးအပူၤ ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ဘျၢသဲစးအသိး ကွီၢ်ထံ(တရားမမှု),တၢ်မၤကမၣ်ကွီၢ်မ့ၣ်သဲစးတဖၣ် တၢ်တဲရှဲလဲအီၤ၀ံၤ ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဘၣ်ထွဲ ၦၤမၤကၤဒီးသူ ကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ်ႇ တၢ်ကမၣ်လၢ တၢ်ကဟံးန့ၢ်အရ့ႇ တၢ်တၤကျိာ်တၤစ့ ဒီးခီကီၢ်ၦၤဟဲအိၣ်ကဒုတဖၣ် တၢ်ဘျၢလၢ ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲတဖၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတကပၤ ဖးဖျါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်က့ၤသူၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤ ၦၤသူကသံၣ်မူၤဘှီးတဖၣ် တၢ်အိၣ်မူသးစၢ်ကရူၢ် လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤမၠဲးသူၣ်တဲ၀ဲ“ ထုးထီၣ်၀ဲလံာ်ထီဒါကသံၣ်မူၤဘှီး ခဲအံၤခဲအံၤ ထီဘိလီၤႉ လၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်မၤကၤအီၤအိၣ်ဒံး ပပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ကမျၢၢ်စှၤဒံးႇနဖီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ကမၣ် ၦၤဆါတၢ်ထဲတခါဧိၤ တန့ၢ်ဘၣ်ႉ ကဘၣ်ဟ့ၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လီၤႉ နဖီၣ်၀ံၤ က့ၤသူကဒီး၀ဲလီၤ ကဲထီၣ်အသးဒ်အံၤလီၤႉ သနူလၢတၢ်ပာ်လီၤ ဂ့ၤသနာ်က့ တၢ်လူၤပိာ်မၤထွဲအီၤစှၤ အဂ့ၢ်ပထံၣ်ဘၣ်လီၤႉ အဃိ လၢတၢ်မၤသကိးတကပၤ မ့ၢ်တၢ်တၤတၢ်တခါလီၤ”အဂ့ၢ်တဲဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

တၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ်အပူၤ ကမျၢၢ်ဟဲထီၣ် ၃၀၀ ဘျဲၣ်ဒီး ၦၤလၢဟဲထီၣ်တဖၣ် တဲသကိးစ့ၢ်ကီး၀ဲ ကျဲႇ တိၤဒီး တၢ်ဘုၣ်အီၣ်ဘုၣ်အီ တၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒီးလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ၀ီၢ်ရီကီၢ်ဆၣ် တကပၤ ဖဲ၂၀၁၆ နံၣ် လါယူၤလံကတီၢ် နုာ်လီၤဖီၣ် အါထီၣ်၀ဲ ၦၤဆါကသံၣ်မူၤဘှီးဒီး ၦၤသူကသံၣ်မူၤဘှီးအဃိ ဖီၣ်န့ၢ်၀ဲ ၦၤသူကသံၣ်မူၤဘှီး ၃၀၀ ဃၣ်ဃၣ်ဒီး ကသံၣ်မူၤ ဘှီးအဖျၢၣ် တကလီၢ်ဘျဲၣ် ဒီးဒွဲၣ်အူထီၣ်၀ဲ ကသံၣ်မူၤဘှီးလၢ ၦၤကမျၢၢ်မဲာ်ညါ အိၣ်လံ၀ဲ ၄ ဘျီးလံအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ