Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ကလုာ်ဒူၣ်ဂ့ၢ်၀ီအံၤ တၢ်ကြၢးဃုအစၢလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ပူၤအဂ့ၢ် ပဒိၣ်စီၤသမ့ၣ်ထိစံး၀ဲ

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ကလုာ်ဒူၣ်ဂ့ၢ်၀ီအံၤ တၢ်ကြၢးဃုအစၢလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ပူၤအဂ့ၢ် ပဒိၣ်စီၤသမ့ၣ်ထိစံး၀ဲ

221
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၃ သီႇ ၂၀၁၉နံၣ်ႇ စီၤရှါႉ

ကီၢ်ပယီၤပူၤ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ် ဂ့ၢ်၀ီအဂီၢ် ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤ ကြၢးမၤထွဲ၀ဲလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကျိၤကျဲၤလီၤအဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သး ထီဘိကမံးတံာ် တဂၤလၢအမ့ၢ် ပဒိၣ်စီၤသမ့ၣ်ထိ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကလံၤစိးတကပၤ သၣ်တီၣ်၀့ၢ်သီအပူၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီအနံၤ တၢ်မၤလၤကပီၤ၀ဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မုၢ်နံၤ တၢ်ကတိၤအိးထီၣ်အခါ ပဒိၣ်စီၤသမ့ၣ်ထိ စံးလီၤ၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ကီၢ်ပဒိၣ်တကပၤ လၢကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်ဒီး ကီၢ်ပူၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ် ကြၢးဟူးဂဲၤမၤအီၤလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤ လၢတပၣ်ဃုာ်ဒီး ကျိချံမျီာ်သၣ်ဘၣ်န့ၣ် လိၣ်၀ဲလီၤႉ တၢ်န့ၣ်မး လၢကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ် ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ် ကဘၣ်မၤန့ၢ်၀ဲ မတၤလဲၣ်န့ၣ် အစၢကဟဲဖျါထီၣ်ႉ တဂၤဒီးတဂၤ ကအိၣ်ထီၣ်ဒီး တၢ်နၢ်ပၢၢ်လိာ်သးလီၤႉ ကတီၢ်အံၤ လဲၤအသးလၢ ကပၤကပၤဒ်အံၤန့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်အဂီၢ် လိၣ်ဖးအါဒံးန့ၣ်လီၤ”အဂ့ၢ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီဂံၢ်ခီၣ်ထံး တၢ်ကရၢကရိ ခံဖုလၢအမ့ၢ် ဆၣ်မုၢ်ထီၣ်ဒီး ဆၣ်တူၢ်ဂီၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤ၀ဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ သၣ်တီၣ်၀့ၢ်သီႇ ပသံၣ်ခၠိဘျီၣ်အပူၤ အဆိကတၢၢ်တဘျီအံၤ ကွဲမုာ်၀ဲ ကီၢ်ပဒိၣ် ၀ဲၤကျိၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဘၣ်ဆၣ် ကီၢ်ပဒိၣ်၀ဲၤကျိၤတနီၤ တြီ၀ဲလၢ ကလဲၤ၀ဲဆူ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မုၢ်နံၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ် ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် တဲဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဃးတၢ်အိၣ်သး၀ဲန့ၣ် တၢ်တြီ၀ဲ တၢ်မၤလၤကပီၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်မုၢ်နံၤ အိၣ်၀ဲအမဲာ်ညါ တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီကလုာ် မုၢ်နံၤဒိၣ်ထီတဖၣ် စ့ၢ်ကီး တၢ်လိာ်ကွီၢ်၀ဲ ၦၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲ မၤလၤကပီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် အိၣ်၀ဲဒီး မ့ၢ်၀ဲတၢ်မၤဟးဂီၤ၀ဲ တၢ်နၢ်ပၢၢ်အဂ့ၢ် ပဒိၣ်စီၤသမ့ၣ်ထိ စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီအနံၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်မုၢ်နံၤလၢ တၢ်မၤ၀ဲဖဲ သၣ်တီၣ်အပူၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး ထီဘိကမံးတံာ် ပဒိၣ်စီၤသမ့ၣ်ထိႇ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် နဲၣ်ရွဲၣ် -၂ ပဒိၣ်စီၤလးထိႇ တီအူကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤအဲၣ်၀ါႇ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးႇ ကီၢ်စဲၣ် ပဒိၣ်ကရူၢ် ၀ဲၤကျိၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ႇ ဖၣ်အၣ်-ကြုၢ်တု ကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ကညီသးစၢ် ခၢၣ်စးတဖၣ် ဒီးလီၢ်က၀ီၤဖိ ခဲလၢာ် ၃၀၀ ဘျဲၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ