Home တၢ်ကစီၣ် ၀့ၢ်ရၤမတံအပူၤ တရူးထံဖိကီၢ်ဖိလၢ ဟဲအိၣ်ဆိး တဒုးသ့ၣ်ညါ တၢ်ကွၢ်ထွဲ (လႉ၀ႉက)အဃိ တၢ်အိးထီၣ်ဃာ်တၢ်မူးတၢ်ရၢ်ႉ

၀့ၢ်ရၤမတံအပူၤ တရူးထံဖိကီၢ်ဖိလၢ ဟဲအိၣ်ဆိး တဒုးသ့ၣ်ညါ တၢ်ကွၢ်ထွဲ (လႉ၀ႉက)အဃိ တၢ်အိးထီၣ်ဃာ်တၢ်မူးတၢ်ရၢ်ႉ

157
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၅ သီႇ၂၀၁၉နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်ႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ရၤမတံကီၢ်ဆၣ် က၀ီၤဒ့နီၢ်ဂံၢ် ၅ႇ တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးက၀ီၤဒိၣ် (စိၣ်) ဟံၣ်လၢၦၤအိၣ်တဖၣ်အပူၤ တရူးထံဖိကီၢ်ဖိ အိၣ်ဆိးဖဲန့ၣ်တဂၤ လံာ်အုၣ်ကီၤသးတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အဃိ ဒ်တၢ်ကွၢ်ထွဲထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ၦၤနုာ်လီၤဟးထီၣ်ဂ့ၢ်၀ီဒီးထံဖိကီၢ်ဖိဂံၢ်ဘါ၀ဲၤကျိၤ (လႉ၀ႉက)တၢ်ဘျၢသဲစးအိၣ်၀ဲအသိး တၢ်ကဟံးအရ့အဂ့ၢ် ကီၢ်ရ့ၣ်ပတီၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဲ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကဲထီၣ်သးန့ၣ် က၀ီၤဒ့အပူၤ ၦၤကီၢ်ချၢဖိတဖၣ် အိၣ်ဆိးအိၣ်တအိၣ်န့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ပၢၤကီၢ်ခိၣ်ႇ ပၢၤကီၢ်ခိၣ် ၂ သဲၣ်လ့တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲကရူၢ် ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး က၀ီၤဒ့ၦၤပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ်ကရူၢ် နုာ်လီၤသမံသမိး၀ဲ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၄ သီအနံၤ မုၢ်နၤခီ ၁၁ နၣ်ရံၣ်ကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်လဲၤလီၤသမံသမိး တၢ်ကတီၢ် ဖဲဒီၣ်မၠိမၠိအ့ အိၣ်ဟံၣ်အပူၤ တရူးထံဖိကီၢ်ဖိဒီး ၃ ဂၤဒီး ပယီၤပိာ်မုၣ်တဂၤႇ လၢအူအီၣ်အီၣ်အဟံၣ်ပူၤ တရူးထံဖိကီၢ်ဖိ ၄ ဂၤသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤ၀ံၤ တၢ်က့ၤကိးဃီၤအ၀ဲသ့ၣ်ဆူ ရၤမတံပၢၤကီၢ်ရူ၀ံၤ ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ၦှၤနုာ်လီၤဟးထီၣ် ဘၣ်မူဘၣ်ဒါ အူအီၣ်တိဒီးကရူၢ်တဖၣ် သမံသမိးအဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တရူးထံဖိကီၢ်ဖိ ၇ ဂၤန့ၣ်အကျါ (Guo Daicheng) ၂၇ နံၣ်အံၤ အိၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ၀့ၢ်မဲၢ်ဆီး ဒီးဟဲခီဃီၤ၀ဲဆူ ရၤမတံ ဖဲ သူမှဲကျိ တၢ်ခီတဲာ်တၢ်လီၢ် တြဲၤနီၣ်ဂံၢ် ၉၉၉ ၀ံၤ တအိၣ်ဒီး လံာ်အုၣ်သး ဖိးသဲစးဘၣ်အဃိ တၢ်ကွၢ်ထွဲထံဂုၤကီၢ်ဂၤ ၦၤနုာ်လီၤဟးထီၣ် တၢ်ဘျၢသဲစးအသိး တၢ်ဟံးအရ့ဒီး တရူးထံဖိကီၢ်ဖိ လၢအဂၤ ၆ ဂၤတခီ လံာ်အုၣ်သးခီထံကီၢ် အိၣ်အဃိ တၢ်ဟံးန့ၢ်အရ့တအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်အံၤ ဖဲ၀့ၢ်ရၤမတံ ဟံၣ်တဖၣ်အပူၤ တရူးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဟ့ၣ်ဟံၣ်လဲ၀ံၤ အိၣ်ဆိး၀ဲဒီး အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲ တရူးတၢ်အီၣ်ကျးတဖၣ် လၢတရူးအလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်အဃိ ခါဆူမဲာ်ညါန့ၣ် တရူးထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ကဟဲအါထီၣ်ဒီး တရူးအတၢ်ဆဲးတၢ်လၤတဖၣ် ကလုၢ်ဘၢကွံာ်တၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်အဂ့ၢ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် တဲဖျါထီၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ