Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဃုထၢလၢကဟဲအံၤန့ၣ် ကမၤသကိးတၢ်ဒီး UNA သိၣ်မှံၤပၣ်တံၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNP စံး၀ဲ

တၢ်ဃုထၢလၢကဟဲအံၤန့ၣ် ကမၤသကိးတၢ်ဒီး UNA သိၣ်မှံၤပၣ်တံၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNP စံး၀ဲ

345
0
Photo-KIC

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၈ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့

နံၣ်လၢကဟဲ ၂၀၂၀ နံၣ် ကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ဃုန့ၣ် ဒ်သိးကမၤနၢၤတၢ်ဃုထၢအဂီၢ် ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ဃူဖိးက လုာ်ဒူၣ်သိၣ်မှံၤ (UNA) သိၣ်မှံၤပၣ်တံၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် မါကၠီၤည့ စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ် (KNP) နံၣ်ကတၢၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်ဖဲ လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၇ သီ ဖဲပသံၣ်၀့ၢ်ႇ ကရူၣ်နၤစဲတၢၣ်ဒီး လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဘၣ်တၢ်ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲဒ်န့ၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပၣ်တံၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲဒၣ် န့ၣ်လီၤႉ

“ပ၀ဲ KNP န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ် UNA အကရၢဖိပၣ်တံၣ်တဖၣ်လီၤႉ နံၣ်လၢကဟဲ တၢ်ဃုထၢန့ၣ် UNA ကလုာ်ဒူၣ်ပၣ် တံၣ်ကရၢဖိကဒဲဒဲႇ ၀ံၤဒီး UNA ဒီးသိၣ်မှံၤပၣ်တံၣ်လၢအမ့ၢ် ၦၤတ၀ၢသီဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်ပၣ်တံၣ်ႇ ၉၀ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးလၢအဒုးအိၣ်ထီၣ်ပၣ်တံၣ်တဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤအဂီၢ် ကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် မါကၠီၤည့ စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၇ သီ အနံၤန့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲဘၣ်ဃး တၢ်အိးထီၣ် ပၣ်တံၣ်ရူ ဖဲကယါ ကီၢ်စဲၣ်ႇ ဖါစီကီၢ်စၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ႇ ဒီး ၀့ၢ်တကူၣ်ႇ အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်အပူၤ တၢ်အိးထီၣ် ပၣ်တံၣ်ရူတၢ်ဂ့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်တဲသကိးအီၤန့ၣ်လီၤႉ နံၣ်လၢကဟဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအဂီၢ် ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးလၢ ကနုာ်လီၤဒိးဃု ထၢအသးလၢတၢ်ဃုထၢတဖၣ် တၢ်ကမၤလီၤတံၢ်ဒီးပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအီၤတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်တဲသကိးအီၤဒီး ဘၣ်သး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ပၣ်တံၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘျီ၀ဲအံၤ ပၣ်တံၣ်လီၢ်ခၢၣ်သး ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ႇ အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ် ကီၢ်ခီဒိၣ် ပါတနီၤႇ မၠီမၠၣ်ႇ ဘိၣ်ကလ့ႇ ပသံၣ်ႇ ကၠီကိႇ ကၤကၠံထီၣ်ႇ ငပုၣ်တီႇ ညီၣ်တိ ပၣ်တံၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ႇ ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ထါတပ့ၤႇ ကီၣ်မူ ဃုာ်ဒီးကီၢ်ဆၣ်လၢ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်ႇ ပကိကီၢ်ခီဒိၣ် ပၣ်တံၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ကယါကီၢ်စဲၣ် (ကရ့ၣ် နံၣ်ကီၢ်) ဖါစီကီၢ်ဆၣ် ပၣ်တံၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် ၆၀ဂၤ ဟဲထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNP ဖါစီကီၢ်ဆၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် စီၤထီန့ၢ်မူစံး၀ဲလၢ “ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် လၢဖါစီကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် ကညီနီၣ်ဂံၢ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ၈၀ မျးကယၤညါလီၤႉ လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် အဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ၀ဲဒၣ်လၢ ပၦၤကညီပၣ်တံၣ် န့ၣ်လီၤႉ ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ် ကီၢ်ဆၣ်အပတီၢ် တၢ်ရိဖှိၣ်ကရၢတၢ်ကမံးတံာ်န့ၣ် ပဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ၀ံၤ၀ဲလံ ဘၣ်ဆၣ်ဒီး လၢတၢ်ကထီထီၣ်၀ဲ (ဆိုင်းဘုတ်) အဂီၢ်န့ၣ် ပတမၤဘၣ်ဒံးဘၣ်ႉ တယံာ်ဘၣ်ပကမၤလီၤ ဃုာ်ဒီးပၣ်တံၣ်လီၢ်ခၢၣ်သး ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လီၤႉ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ်န့ၣ် ဖဲ ၂၀၁၄ နံၣ် လါအီးကထိဘၢၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢအဖိးမံဒီးသဲစးန့ၣ်လီၤႉ ဖဲ ၂၀၁၅ တၢ်ဃုထၢန့ၣ် နုာ်လီၤဒိးဃုထၢအသးလၢတၢ်လီၢ်အါတီၤ ဘၣ်ဆၣ် တမၤနၢၤတၢ်ဖးဘၣ်ဒီး နံၣ်လၢကဟဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢန့ၣ် ဒ်သိးကမၤနၢၤတၢ်ဃုထၢအဂီၢ် ပၣ်တံၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကဂုာ်ကျဲးစၢးဟ့ၣ်လီၤသးႇထဲးဂံၢ်ထဲးဘါအါထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပၣ်တံၣ်လီၢ်ခၢၣ်သး တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ