Home တၢ်ကစီၣ် သ၀ီလၢထံဟဲထီၣ်သူတဖၣ် တၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံ အိၣ်အါထီၣ်

သ၀ီလၢထံဟဲထီၣ်သူတဖၣ် တၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံ အိၣ်အါထီၣ်

129
0
Photo-KIC

လါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၁၄ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ်စးထီၣ်လၢလါအီးကထိဘၢၣ်ထီၣ်သီန့ၣ် ဒူသ၀ီတဖၣ်လၢ ထံတဖၣ် စးထီၣ်ဟဲသူထီၣ်၀ဲန့ၣ် ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲ အတၢ်ပိာ်ထွဲအခံတဖၣ် ဟဲအိၣ်အါထီၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤန့ၣ် ထံအလွဲၢ်ဆီတလဲအသးလၢဒူသ၀ီတဖၣ်အကျါလၢအမ့ၢ်၀ဲ မယ့ကိ သ၀ီ လၢဟံၣ်ခိၣ် ၁၇၀ ဖျၢၣ်ႇ ၦၤနီၣ်ဂံၢ်အိၣ် ၁ႇ၀၀၀ဂၤ ဃၣ်ဃၣ်အံၤ ပၣ်ဃုာ်၀ဲ တဖျၢၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢတၢ်သူ၀ဲဒၣ်ထံလၢအလွဲၢ်ဆီတလဲသးအံၤဒီး တၢ်သူၣ်ကိၢ် သးဂီၤ ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် လၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါကဟဲကဲထီၣ်သးတမံၤမံၤအဃိ သ၀ီပူၤ ဟံၣ်ဖိဃီဖိတနီၤ ထုးထီၣ်အဖိလၢကၠိဒီး ဟးဆှဲးအသးလၢသ၀ီအဂၤတဖၣ်အိၣ်ထီၣ်၀ဲလံန့ၣ် မယ့ကိသ၀ီ သ၀ီသီခါဖၠၣ် သီခါ အူ၀ံၣ်ရံၣ်ယၣ် စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

“အခဲအံၤကၠိဖိလၢအမၤလိတၢ်လၢသ၀ီပူၤတဖၣ် ဟးထီၣ်ကၠိအိၣ်၀ဲ အဂၤ ၁၀လံလီၤႉ မိၢ်ပၢ် တဖၣ်တဲ၀ဲလၢ အဖိတဖၣ်တၢ်အိၣ်မူဆူညါအဂီၢ်ဒီး ဟးထီၣ်ဒီးလဲၤအိၣ်၀ဲဒၣ် တစိၢ် တလီၢ်လၢသ၀ီအဂၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲလံလီၤႉ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အူ၀ံၣ်ရံၣ်ယၣ်စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီအိၣ်ထီၣ်၀ဲတကးဘၣ် မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ဒီး တၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူအဂီၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ကီတၢ်ခဲဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအသိး လီၤဆီဒၣ်တၢ် ၦၤမၤညၣ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် ညၣ်ဒီးသဒီၣ်လၢအဟးထီၣ်လၢတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ၦ့ၤအီၣ်၀ဲတအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

သီခါ အူ၀ံၣ်ရံၣ်ယၣ်စံးအါထီၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲလၢ“လၢအပူၤကွံာ်နံၣ်န့ၣ် သ၀ီဖဲအံၤညၣ် တဖၣ်ဟဲ ထီၣ်၀ဲဒၣ်မီၤႉ အသံမ့ၢ်ဂ့ၤ အမူမ့ၢ်ဂ့ၤ ၦၤၦ့ၤခဲလၢာ်လီၤႉ လၢထံဟဲသူထီၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ညၣ်လၢ အသံန့ၣ်ၦၤတၦ့ၤအီၤနီတဂၤလၢၤဘၣ်ႉ အဃိန့ၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တခီန့ၣ် သဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလံန့ၣ် ပတဲသ့၀ဲလီၤ”န့ၣ်စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ၦၤမၤဘူၣ်ထံဖိတဖၣ် ဟဲမၤဘူၣ်လီၤ၀ဲ ထံအီတဖၣ် အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်ကဖီအီၣ်မ့ၤအဂီၢ်ဒီးတၢ်ကသူ၀ဲထံအဂီၢ်န့ၣ် ဘၣ်သူ၀ဲထံလၢ အဟဲထီၣ်သူ လၢသ၀ီပူၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤန့ၣ် သ၀ီဖိတဖၣ်စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

မယ့ကိသ၀ီဖိ နီၢ်အ့ကၠံၣ်စံး၀ဲလၢ“လၢထံအီဒုၦၤဟဲနီၤလီၤအဃိ ပအီဘၣ်၀ဲလီၤႉ လၢကဖီအီၣ်မ့ၤအဂီၢ်ဒီးကအီလုၢ်ထံအဂီၢ်န့ၣ် ပသူအီၤကသ့၀ဲလဲၣ်ႉ ပပာ်ဃာ်လၢပကအီအီၤအဂီၢ်လီၤ” န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါအီးကထိဘၢၣ်ထီၣ်သီန့ၣ် ခီဖျိလၢထံဆီတလဲသးအဃိ ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် နါခ့ၣ်ထွ့မၠ့ၣ်အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီး ဟဲလီၤဃိထံသမံသမိးတၢ်ဒီး မၤကွၢ်ဒံး၀ဲထံလၢအဟဲထီၣ်သူတဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ ထံအလွဲၢ်ဆီတလဲသးဟဲအိၣ်ထီၣ်သးန့ၣ် ခီဖျိလၢ ဂာ်လၢၢ်ကမူၣ်စဲးဖီကဟၣ်လၢအလဲၤတရံးအသးလၢလၢၢ်သွဲၣ်လးအဃိလီၤန့ၣ် လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ် ဆိကမိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်တၢ်လီၢ်တက၀ီၤန့ၣ် ထံအလွဲၢ်တၢ်ဆီတလဲအသးတအိၣ်၀ဲနီတဘျီဘၣ်ဒီး လီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်သး၀ဲလၢ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအဘၣ်ထွဲသ့ၣ်တဖၣ် ကဟဲဘှါဆှဲ၀ဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ အ၀ဲသ့ၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ