Home တၢ်ကစီၣ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကၠိသရၣ်တဖၣ် ဒီး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လဲၤဃုသ့ၣ်ညါကီၢ်ပူၤ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်အိၣ်သး

ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကၠိသရၣ်တဖၣ် ဒီး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်လဲၤဃုသ့ၣ်ညါကီၢ်ပူၤ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်အိၣ်သး

289
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၇ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢမဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤ ကၠိသရၣ်ႇသရၣ်မုၣ် ဒီး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် လဲၤဃုသ့ၣ်ညါ၀ဲ ကီၢ်ပူၤတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်အိၣ်သး အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတခါဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၉ သီတုၤ ၁၁ သီန့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤ ဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်မ့ၢ်က့ၤ၀ဲဒၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲကီၢ်ပယီၤအပူၤန့ၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အဂီၢ် ဒ်သိးအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤထီၣ်သးကသ့အဂီၢ်ႇဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်သိၣ်လိ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အကျိၤအကျဲတၢ်အိၣ်သးအဂီၢ် ဟဲဃုသ့ၣ်ညါတၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲရဲၣ်ကျဲၤတၢ် လၢအမ့ၢ် စီၤခဲလၢာ် စံး၀ဲဒ်အံၤလီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့န့ၣ် လၢကီၢ်ပူၤတကပၤန့ၣ်မ့ၢ်အသိၣ်လိ၀ဲဒ်လဲၣ်ႉဘၣ်ဃး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တကပၤအတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤအိၣ်ဒ်လဲၣ်ႉအလံာ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ်မ့ၢ်ဒ်လဲၣ်ႇဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကၠိဖိတဖၣ် ဒ်သိးအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤထီၣ်အသးကသ့အဂီၢ် ပမ့ၢ်ဘၣ်သးက့ၤအိၣ်လၢပတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲမ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်ဖုးန့ၣ် ပကဘၣ်အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤထီၣ်ပသးဒ်လဲၣ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်အတၢ်ပညိၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

Adventist Development and Relief Agency (ADRA) ရဲၣ်ကျဲၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤ၀ဲ တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါလၢ ၄ သီအတီၢ်ပူၤန့ၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ ကၠိသရၣ် သရၣ်မုၣ် ၁၅ ဂၤႇကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကမံးတံာ် (KRCEE)˜ Save the Children˜ ADRA ဃုာ်ဒီးခၢၣ်စးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် ၂၄ ဂၤလဲၤဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်လဲၤဃုသ့ၣ်ညါအတၢ်လဲၤကျဲအံၤလူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ဒီး ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်အပူၤပဒိၣ်အကၠိတဖၣ်ႇ ကညီကူၣ်သ့ ဆဲးလၤ၀ဲၤကျိၤ KECD တၢ်ပၢဆှၢအဖီလာ်ကၠိတဖၣ်ႇဘၣ်ဃးတၢ်လုၢ်အီၣ်နီၢ်ခိသးသမူကၠိတဖၣ်ႇအမဲာ်ညါကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးသးဒီး ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်အိၣ်သး တဖၣ်န့ၣ်ခံခီယၢ်ပၤ တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲလီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ်ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်လၢအဟဲထီၣ်တၢ်တဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်လဲၤဃုသ့ၣ်ညါတၢ် သရၣ်မုၣ်နီၢ်ဆၣ်ရှံ စံး၀ဲလၢ “ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်သိၣ်လိမၤလိဒီး အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် တၢ်လီၤဆီတအိၣ်ဘၣ်ႉ ဒ်သိးသိးလိာ်အသးလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်အိၣ်တခါလၢပမ့ၢ်သူထဲကညီကျိာ်န့ၣ် ပ၀ဲပၦၤကၠိဖိတဖၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်၀ဲလီၤႉ

ပမ့ၢ်တုၤလၢတၢ်လီၢ််တပူၤဂ့ၤတပူၤဂ့ၤအလီၢ်မ့ၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ်သူကျိာ်တၢ်ကတိၤန့ၣ်ပကဘၣ်သူတုၤအဘၣ်လီၤႉ အဃိန့ၣ်ပယီၤတၢ်ကတိၤန့ၣ် ဒ်သိးကဂ့ၤအဂီၢ် ကဘၣ်က့ၤနဲၣ်ပၠးအ၀ဲသ့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒီး ပဒိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ စးထီၣ်လၢမၤ၀ဲတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိး တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်ကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအပူၤန့ၣ် ထံဂုၤကီၢ်ဂၤလၢအဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်တဖၣ်ခီဖျိလၢလဲၤမၤစၢၤက့ၤတၢ်လၢကီၢ်ပူၤအဃိ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖၣ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီႇ တၢ်ကူၣ််ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီးအဂၤတဖၣ် တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်စှၤလီၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

စးထီၣ်လၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤစှၤလီၤန့ၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤထံကီၢ်ခံဘ့ၣ်အပဒိၣ်တဖၣ် ဒီး လၢဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ၦၤဘၣ်ကီ ဘၣ်ခဲဂ့ၢ်၀ီရူ UNHCR အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဖီခိၣ်ၦၤလၢအအဲၣ်ဒိးက့ၤလၢအကစၢ်အလီၢ်အကျဲအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ စးထီၣ်လၢ ၂၀၁၆ နံၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိတဖၣ်တုၤလၢတနံၣ်အံၤ တၢ်က့ၤဆှၢက့ၤအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်၀ဲ သၢဘျီတဘျီလံ ဒီး ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိ အဂၤ ၁၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ် က့ၤကဒါက့ၤ၀ဲလၢအကစၢ်အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလံအသိး ကီၢ်ပူၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိအကၠိတဖၣ်ဘၣ်တၢ်က့ၤသုးက့ၤအလီၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ