Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤလိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူဖိ စီၤကျၢၤဟဲ ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကလိာ်ကွဲ၀ဲလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် မ့တမ့ၢ် ကီၢ်ပယီၤ(ဃူကဘ)တဖုဖု

ၦၤလိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူဖိ စီၤကျၢၤဟဲ ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကလိာ်ကွဲ၀ဲလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် မ့တမ့ၢ် ကီၢ်ပယီၤ(ဃူကဘ)တဖုဖု

239
0

လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၉ သီႇ ၂၀၁၉ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ကညီသးစၢ်ၦၤလိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူဖိ စီၤကျၢၤဟဲမ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢ အလိာ်ကွဲ၀ဲဖျၢၣ်ထူလၢအဲကလံးထံကီၢ် သၢပတီၢ်တပတီၢ် ဖျၢၣ်ထူ ကရၢ(ဃူကဘ )အပူၤအံၤန့ၣ် ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲဒီးအဲၣ်ဒိးဟဲက့ၤလိာ်ကွဲက့ၤလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် မ့တမ့ၢ် ကီၢ်ပယီၤ ဃူကဘ တဖုဖု အဂ့ၢ်န့ၣ်စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

စီၤကျၢၤဟဲအံၤ အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတၢ်လီၢ်တတီၤဒီး လဲၤသုးက့ၤအသးလၢကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်ဖဲအနီၢ်ဆံးဒံးအခါန့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢအတၢ််ဂုာ်ကျဲးစၢးအဃိ အ၀ဲလိာ်ကွဲဘၣ်လၢ အဲကလံးထံကီၢ် သၢပတီၢ်တပတီၢ် ဖျၢၣ်ထူကရၢပူၤ ဒီး ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကရၢတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါစီၤကျၢၤဟဲ ဟဲက့ၤတုၤ၀ဲလၢကီၢ်ပယီၤပူၤလံဒီး စံး၀ဲလၢ “အခဲအံၤဒုယဟဲက့ၤဟးလိာ်ကွဲလီၤႉ ၀ံၤအလီၢ်ခံဖျၢၣ်ထူအကရူၢ်ကရၢအခိၣ်တဖၣ် အဲၣ်ဒိးထံၣ်ယၤလီၤႉ ယကကတိၤကွၢ်တၢ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ႇ ပကထံၣ်လိာ်သးဒီးကတဲသကိးတၢ်မီၤႉ ကအိၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ဘၣ်ခိးကွၢ်တၢ်အိၣ်သးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၣၣ် ၂၈ သီအနံၤန့ၣ် စီၤကျၢၤဟဲ ဟဲက့ၤတုၤ၀ဲလၢကီၢ်ပယီၤဒီး ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၃ သီ ဖၣ်အၣ်၀့ၢ် အီၣ်သၣ်လွ့ၣ်တၢ်လိာ်ကွဲပျီပူၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ခိးသဂၢၢ်အခိၣ်ဒီးဘၣ်တၢ်မၤ၀ဲတၢ်လိာ်ကွဲတြပၢဖျၢၣ်ထူန့ၣ်လီၤႉ

စီၤကျၢၤဟဲအံၤ စးထီၣ်ဖဲအသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ ၁၄ နံၣ်အခါန့ၣ် စးထီၣ်မၤလိ၀ဲဖျၢၣ်ထူတၢ်လိာ်ကဲွ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢရှဲၣ်ဖံယူၣ်နဲၣ်တဲၣ် ဖျၢၣ်ထူကရၢအပူၤဒီး ဖဲအသးနံၣ်အိၣ် ၁၄ နံၣ်န့ၣ်စးထီၣ်လိာ်ကွဲ၀ဲလၢ ပရိၣ်ဖဲၣ်ရှၢၣ်နၢၣ် (Professional) အပတီၢ်လီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

စီၤကျၢၤဟဲအံၤ လိာ်ကွဲ၀ဲဒၣ်လၢရှဲၣ်ဖံယူၣ်နဲၣ်တဲၣ်ကရၢပူၤ ၅ နံၣ် ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဂဲၤလိာ်ကွဲ၀ဲလၢ စကီၣ်တလဲၤဒီး လ့ၣ်သူၣ်ယ့နံၣ်ယါထံကီၢ် အကရၢတဖၣ်အပူၤ ဖဲ ၂၀၁၈ နံၣ်ႇ လိာ်ကွဲ၀ဲတုၤလၢနံၣ်တ၀ာ်ညါဒီး ခီဖျိလၢအဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံးအဃိ အိၣ်ဘှံး၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

စီၤကျၢၤဟဲအံၤမ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢ အအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဖဲ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ အူပၠၣ်ဒဲက၀ီၤပူၤႇ ဖဲ ၂၀၀၆ နံၣ် အသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ ၁၀ နံၣ်အခါန့ၣ် အ၀ဲသုးလီၢ်သုးကျဲဒီးလဲၤအိၣ်ဆိး၀ဲလၢအ့ၣ်ကလၣ်ထံကီၢ် ရှဲဖံ၀့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ

ကတီၢ်အံၤ စီၤကျၢၤဟဲအဲၣ်ဒိးလိာ်ကွဲ၀ဲလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ထံကီၢ် (မ့တမ့ၢ်) ကီၢ်ပယီၤအထံကီၢ်ခၢၣ်စး အံၤ ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိလၢအ၀ဲမ့ၢ်အဲကလံး ထံဖိကီၢ်ဖိိအဃိ လၢကလိာ်ကွဲ၀ဲလၢထံကီၢ်ခံဘ့ၣ်ခၢၣ်စးအဂီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤကျၢၤဟဲစံး၀ဲလီၤႉ စီၤကျၢၤဟဲအံၤ လၢကညီကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်အကျါန့ၣ် မ့ၢ်ၦၤလိာ်ကွဲအဆိကတၢၢ်တဂၤ လၢမၤအီၣ်လါလဲလၢတၢ်လိာ်ကွဲ ဒီး ဟးလိာ်ကွဲ၀ဲဒၣ်လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ