Home တၢ်ကစီၣ် မဲၢ်လးကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤ မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အဃိ ဟံၣ် ၅ ဖျၢၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်

မဲၢ်လးကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤပူၤ မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အဃိ ဟံၣ် ၅ ဖျၢၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်

301
0

လါမးရှး ၆ သီႇ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် တးခ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ထၣ်စီၤယါကီၢ်ဆၣ် မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤ က၀ီၤဒိၣ်(C-3A)အပူၤ ဖဲမဟါကၢာ် လါမးရှး ၅သီႇ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁၂ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်အဃိ ဟံၣ် (၅)ဖျၢၣ် ဒီး ဟံၣ်ပူၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ်ခဲလၢာ် မ့ၣ်အူအီၣ်ကံွာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤမ့ၣ်အူအီၣ်ကံွာ်အကျါတဂၤ လၢအမ့ၢ် နီၢ်လ့လိၤဖီ စံး၀ဲလၢ“မ့ၣ်အူအီၣ်ဟံၣ်ခဲလၢာ် ၅ ဖျၢၣ် ဒီး တၢ်ဖိတၢ်လံၤတအိၣ်တ့ၢ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်ႉ ထဲၦၤကညီမး ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်နးနးကလဲာ်လီၤႉ မ့ၣ်အူစးထီၣ်အူအီၣ်န့ၣ်လၢၦၤဟံၣ်အဂၤတဖျၢၣ်လီၤႉ ဟံၣ်အ၀ဲန့ၣ်ၦၤသးၦၢ်တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်ႉ ဖိသၣ်န့ၣ်အိၣ်တ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢဟံၣ် ၃ ဂၤလီၤႉ ၦၤဟဲတဲလၢဟံၣ်ကပၤမ့ၣ်အူအီၣ်လံမး ကိးထီၣ်ယဖိဒီးဃ့ၢ်ထီၣ်ကွံာ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဖဲမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်န့ၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်ပတုာ်က့ၤ၀ဲဒီးႇ ဟံၣ် ၅ ဖျၢၣ် ဒီးဟံၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတဖၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်ကွံာ်၀ဲခဲလၢာ်ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအိၣ်ဟံၣ်ပူၤတဖၣ်ခဲလၢာ် ခီဖျိပၣ်၀ဲလၢမ့ၣ်အူကျါအဃိ တၢ်အိၣ်သးခဲအံၤန့ၣ်လၢကဖီအီၣ်ဖီအီတၢ်အဂီၢ်ဒီး တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်အဂီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် နီၢ်လ့လိၤဖီ ဆဲးစံး၀ဲလီၤႉ

မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤ ဟံၣ်လၢမ့ၣ်အူစးထီၣ်အူအီၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ်အပူၤ ဖိသၣ်တဖၣ်ဂဲၤလိာ်ကွဲမ့ၣ်အူဒီး မ့ၣ်အူန့ၣ်စးထီၣ်အူအီၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤတဲ၀ဲဘၣ်ဆၣ်ႇ တၢ်အိၣ်သးခဲအံၤန့ၣ် ဒဲက၀ီၤကမံးတံာ်တဖၣ်ႇ ဒဲက၀ီၤဘံၣ်ဘၢၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ႇ ဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် မ့ၣ်အူအီၣ်ကဲထီၣ်အသးအံၤ ဃုသ့ၣ်ညါဒံး၀ဲအဖၢမုၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်=ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဒီတကျိၤ ကီၢ်ပယီၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအိၣ်၀ဲ ၉ ဘ့ၣ် အကျါႇ မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤအံၤ မ့ၢ်၀ဲအဒိၣ်ကတၢၢ်တဖျၢၣ်ဒီး ၦၤနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ(၄၀ႇ၀၀၀)ဃၣ်ဃၣ် အိၣ်ကဒု၀ဲအသးဒီး ကိးနံၣ်ဒဲးဃၣ်ဃၣ်မ့ၣ်အူအီၣ်ကဲထီၣ်အသးအိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ