Home တၢ်ကစီၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ DKBA သုးဖိ ၁၃ ဂၤ ဒီးက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤ

သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ DKBA သုးဖိ ၁၃ ဂၤ ဒီးက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤ

560
0
Photo: Nay Naw

လါမးရှး ၁၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ န့ၣ်နီၣ်

ဘူးဒးတၢ်ဘါတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ်(DKBA ထုးဖးအသးကရူၢ်) သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤ တီခိၣ်ရိၣ် မဲ၀ဲသုးဖိ ၁၃ ဂၤအံၤ ဖဲလါမးရှး ၁၂ သီန့ၣ် ဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤဆူပယီၤသုးအအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဖဲလါမးရှး ၁၂သီ မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂ နၣ်ရံၣ် ၂၀ မံးနံးအဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်မၤ၀ဲ DKBA ထုးဖးအသးကရူၢ်လၢအမ့ၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲဒီး သုးဖိပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် (၁၃)ဂၤ ဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ မၠၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ စူၣ်ကလံၣ်၀့ၢ်ႇ စိၣ်ဆံမၠဲၣ်သ၀ီ (DKBA) သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်ႇ စိၣ်နၣ်သၣ်မၠဲၣ် သီခါဖၠၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီ၀ဲအံၤ မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံး ကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ကီၢ်ခီဒိၣ်အခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ် မၠိမိအီၣ်ႇ ၀ီၤလ့ၤမၠဲၣ် ဒုးယၤခိၣ် တစိၢ်တလီၢ်ဒုးယၤခိၣ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ်လ့ခဲၣ်ႇ တၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်ကညီသုးမုၢ်ဒိၣ် (DKBA) သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဟံၣ်ဒိၣ် ဒီးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤ ကီၢ်ခီဒိၣ်အခိၣ် အိးထီၣ်ကတိၤလီၤတၢ်၀ံၤအလီၢ် DKBA ထုးဖးအသး သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤဒီးအၦၤသုးဖိတဖၣ် ဘၣ်မနုၤဃိဘၣ်ဟဲက့ၤပာ်လီၤစုက၀ဲၤအဂ့ၢ်အကျိၤဒီး မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံး ကီၢ်ခီသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကတိၤလီၤစံးဘျုးစံးဖှိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Photo: Nay Naw

ဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤ ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲကီၢ်ခီဒိၣ်အခိၣ်လၢ ၆၀ မမ ကျိ(၁)ခိၣ်ႇ မ့ၣ်ပိၢ်ဖျၢၣ် (၃)ဖျၢၣ်ႇ ဃုာ်ဒီးကျိဖိ ၁၇ ခိၣ် ဒီး ဘျါအ့ၣ်တဖၣ်၀ံၤႇ ကီၢ်ပဒိၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲ စီၤဆါအီၤဒီးၦၤလၢအဟဲက့ၤပာ်စုက၀ဲၤတဖၣ်လၢ ဘုသး ၁၀ ထၢၣ်ႇ ယၣ်ႇ ပ့ၢ်ပီၤႇ တၢ်ကူတၢ်သိးဒီး တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအဂၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံႇ ကီၢ်ခီဒိၣ်အခိၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်ဒီး DKBA ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ႇ စီၤဆါအီၤဒီးအၦၤသုးဖိတဖၣ် ဒိဖှိၣ်သကိး၀ဲတၢ်ဂီၤဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ၀ံၤ၀ဲ (ဖဲမုၢ်ဟါလီၤ ၂ နၣ်ရံၣ် ၄၅ မံးနံး)အဆၢကတီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၅ နံၣ် လါအီးကထိဘၢၣ် (၁၅)သီအနံၤန့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ် (၈)ဒူၣ် ဆဲးလီၤ၀ဲဒၣ် ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအလံာ်ဃံးဃာ် NCA) လၢအဆိကတၢၢ်တဘျီ၀ံၤအလီၢ် ခံ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤဆါအီၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲအၦၤသုးဖိတဖၣ်ဒီး ထုးဖးထီၣ်အသးလၢတၢ်ဘၣ်ဘျုးဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်ကညီ သုးမုၢ်ဒိၣ် (DKBA) ကရူၢ်လၢအဆဲးလီၤ၀ဲ (NCA) တဖၣ်အပူၤလီၤႉ

ဖဲ ၂၀၁၆ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်န့ၣ် (DKBA) ထုးဖးသးကရူၢ် ဒီး ပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးက့ၤကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲ မၠၣ်၀တံၣ်=ကီးတရံး အ့ရှၢၣ်ကျဲမုၢ်ဖီခိၣ် ဒီး မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်လီၢ်က၀ီၤႇ မဲၢ်သ၀ီဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ