Home တၢ်ကစီၣ် ၦၤဂဲၤဒိတၢ်လီၤနံၤဖိ ဃုန့ၢ်စ့မၤဘူၣ် လၢမုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အဂီၢ်

ၦၤဂဲၤဒိတၢ်လီၤနံၤဖိ ဃုန့ၢ်စ့မၤဘူၣ် လၢမုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤလီၢ်အိၣ်ကမှံဖိတဖၣ်အဂီၢ်

365
0

လါမးရှး ၃သီႇ ၂၀၂၀နံၣ်ႇခ့ၣ်အဲးစံၣ်ႉ

ပညိၣ်ပာ်၀ဲ ဒ်သိးကမၤစၢၤၦၤလၢအဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးခီဖျိတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဒီး ဖဲ လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၂၆ သီအနံၤန့ၣ် စီၤဆၣ်ကပီၤ၀ါလၢအမ့ၢ် ၦၤဂဲၤဒိတၢ်လီၤနံၤဒီး မၤသူၣ်ဖှံသးညီၦၤအသး ဒီး အသကိးတဂၤပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် သးဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ် ဃုစ့ပာ်ကီၤအလံာ်ကအဘျံးပၤ တခါလၢလီမဲာ် သၣ်လိၤ (facebook) တခါန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထဲွဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤအ၀ဲစံး၀ဲလၢ“ယၤဒီးယသကိးပကက့ၤလီၤမၤစၢၤတၢ်မီၤႉ က့ၤလီၤမၤစၢၤ တၢ်ဘျီဒု ယသကိးလၢယူၣ်အဲၣ်စ်အ့ၣ်တဂၤန့ၣ်အ၀ဲထံၣ်၀ဲဘျီဒု အ၀ဲတဲ၀ဲဒၣ်ႇ ခွါယကဃုမၤထီၣ် (Fund -raising Page) ယကသူလၢနမံၤဘျီပကမၤသကိးခံဂၤနီၤႉ ဘျီယတဲအီၤသ့လီၤမီၣ်ႉ တမ့ၢ်ပစးထီၣ်ခါန့ၣ်တမ့ၢ်ပအိးထီၣ်လၢ တၢ်ကရၢကရိအမံၤဘၣ်ႉ ပအိးထီၣ်လၢ နီၢ်တဂၤတၢ်သးအိၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢပက့ၤမၤစၢၤက့ၤတၢ်အဂီၢ်လီၤႉ နာ်က့ခီဖျိလၢ ၦၤသ့ၣ်ညါၦၤအိၣ်ဒီးၦၤနာ်အီၣ်ၦၤအါအဃိန့ၣ် ပၦၤကညီဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဒီး ဆီၣ်ထွဲ၀ဲလီၤႉ ပမၤ၀ဲစးထီၣ်လၢစံရိဒီလၣ်ဒီးတုၤလၢ ၅ကလးန့ၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ် ၄သီအတီၢ်ပူၤလီၤနီၤႉ”

တၢ်မၤစၢၤလၢအဒိးန့ၢ်၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဟဲခီဖျိ၀ဲဒၣ်လၢကညီဖိလၢအအိၣ်လၢ ကီၢ်အမဲရကၤႇ ကီၢ်ခဲနဒၣ်ႇ ကီၢ်အီစြထ့လယါႇ ကီၢ်ယူရပၤဒီး ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကညီဖိသ့ၣ်တဖၣ် အမဲာ်ညါ လၢကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဒဲက၀ီၤပူၤတနီၤစ့ၢ်ကီး ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲဒီး တၢ်မၤစၢၤလၢအဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ကမၤစၢၤ၀ဲ ဒၣ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အီၣ်မိၢ်ၦၢ်ဟုဘ့ၣ်ဟုသးႇ ကသံၣ်ကသီႇ ဒီးတၢ်ဒီသဒၢဆ့ဖိယၣ်ဖိပ့ၢ်မုၢ်ပ့ၢ်ပီၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်တၢ်လိၣ်လၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဟ့ၣ်လီၤက့ၤ၀ဲလၢ လီၢ်က၀ီၤခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အစုပူၤလီၤအဂ့ၢ် အ၀ဲတဲအါထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“စံးဘျုးက့ၤ၀ဲဒၣ်ၦၤလၢအစီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ လၢသုတၢ်အဲၣ်ဘၣ်သုၦၤကလုာ်အဃိန့ၣ် တၢ်ကဲဘျုုးကဲဖှိၣ်န့ၣ်သု ကထံၣ်ဘၣ်လၢအချံအသၣ်လီၤမီၣ်နီၤႉ ခဲခဲအံၤန့ၣ်သုဖှံလီၤတၢ်ချံသု လူလီၤထံလံအိၣ်က့ၤ လၢကသၣ်ထီၣ်န့ၣ်သုဘၣ်ခိးကွၢ်လီၤႉ လၢၦၤကလုာ်ဒီး ခိၣ်နၢ်လၢကီၢ်ပူၤတဖၣ်အဂီၢ်ယအဲၣ်ဒိးတဲန့ၣ် ဆၢထၢၣ်ကိၤကိၤမီၣ်နီၤႉ ဒီပုၢ်၀ဲၢ်လၢကီၢ်ချၢနာ်က့ တမံခ့မံ သပ့ၤဘၣ်ႉ တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ ပကဘၣ်သဂၢၢ်န့ၣ်ကအိၣ်လီၤမီၣ်နီၤႉ ”အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံးဘၣ်၀ဲကညီတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

စးထီၣ်လၢ၂၀၂၀နံၣ်နုာ်လီၤသီသီလံၤလံၤန့ၣ် ခီဖျိကီၢ်ပဒိၣ်သုးတဖၣ်အတၢ်တ့ထီၣ်ကျဲမ့ၢ်ဂ့ၤႇ ဟးတလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်အလီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ တၢ်ဆှၢသုးတၢ်အီၣ်တၢ်အီသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ် တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢတၢ်ဘၣ် သဂၢၢ်ခးလိာ်သးဒီးကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးဒိၣ် သုးက့(၅)မုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ခဲအံၤခဲအံၤဒီး တၢ်လၢပိာ်ထွဲထီၣ်အခံန့ၣ်မ့ၢ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ဟံၣ်ဃီဒူသ၀ီ ဒီးဘၣ်ဟးအိၣ်ကဒု၀ဲလၢခိခိၣ်ၦၢ်လၢ်ကျါန့ၣ်လီၤႉ

လၢၦၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်အကျါပၣ်ဃုာ်၀ဲဒီးသူၣ်က့သးၦၢ်လၢဆူးက့ဆါဘီသ့ၣ်တဖၣ် ဒီးကၠိဖိသ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ဒ်ကညီပိာ်မုၣ်ကရၢအလံာ်ပာ်ဖျါအသိးလၢကညီကီၢ်စဲၣ်မုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်သုး(၅)ႇ လူၤသီကီၢ် ဆၣ်န့ၣ် ကရူၢ်ဒ်အမ့ၢ် ဖျးခိၣ်ႇ ယဲၤမုၢ်ပျီဒီးခ့ပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ သ၀ီ(၉)ဖျၢၣ် ဟံၣ်ခိၣ်(၂၅၉)ဒူၣ် ၦၤကညီနီၣ်ဂံၢ်ခံကထိဘျဲၣ်ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်ဟးအိၣ်ကဒုဒံး၀ဲလၢၦၢ်လၢ်ကျါ အဖၢမုၢ်ဒံးလီၤအဂ့ၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ