Home တၢ်ကစီၣ် Coronavirus Disease (Covid -19) ကလံၤကျိၤတၢ်ဆါလၢပြကၢးသ့ၣ်ညါအီၤ

Coronavirus Disease (Covid -19) ကလံၤကျိၤတၢ်ဆါလၢပြကၢးသ့ၣ်ညါအီၤ

408
0

Coronavirus Disease (Covid -19)

ဖဲ ၂၀၁၉ လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ်အပူၤ ကလံၤကျိၤတၢ်ဆါတခါလၢ အဟဲကဲထီၣ်အသးခီဖျိတၢ်ဆါဃၢ်တခါလၢအမ့ၢ် ၂၀၁၉ နိဗၣ် ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဗဲရၣ်စ် အံၤ ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီးရၤလီၤသး ချ့သဒံးလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤႉ ကလံၤကျိၤတၢ်ဆါလၢအခဲအံၤ ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ ခီဘံၣ် (Covid -19) အံၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဆူၣ်ချ့ကရၢ (WHO) ပာ်ပနီၣ်အီၤလၢတၢ်ဆါသံသြတိာ် (Pandemic ) လံန့ၣ်လီၤႉ

ခိဘံၣ်=၁၉ တၢ်ဆါအံၤဟဲကဲထီၣ်အသးအဆိကတၢၢ်လၢတရူးထံကီၢ်အပူၤဒီး ကတီၢ်အံၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အါထီၣ်၀ဲဆူထံကီၢ်ခဲလၢာ် အဘ့ၣ် ၂၀၀ ဘျဲၣ်လံဒီး ကတီၢ်အံၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဆူၣ်ချ့ကရၢ တၢ်ကစီၣ်ပာ်ဖျါစ့ၢ်ကီး၀ဲလၢ ခိၣ်ဘံၣ်=၁၉အံၤ ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ရၤလီၤအသးအါထီၣ်ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်အဂ့ၢ် ဒုးသ့ၣ်ညါလီၤ၀ဲ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဒ်သိး ၦၤကိးဂၤကသ့ဒီသဒၢသးလၢတၢ်ဆါအံၤအဂီၢ် အရ့ဒိၣ်လၢတၢ်ကသ့ၣ်ညါ၀ဲတၢ်ဆါအံၤအဂ့ၢ်ဒီး ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်သ့၀ဲအကျိၤအကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

Covid 19 တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်အကျိၤအကျဲတဖၣ်
ခိၣ်ဘံၣ်=၁၉ တၢ်ဆါအံၤ ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်သ့အကျိၤအကျဲတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ နီၢ်ဂံၢ် (၁) ခီဖျိၦၤတဂၤဒီးတဂၤ အိၣ်ဘူးလိာ်သးဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ႇ (၂) ခီဖျိလၢကလံၤကျါ=တၢ်ကူးတၢ်ကခၠဲႇ (၃) ခီဖျိလၢဖီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤ တၢ်ကူတၢ်သိးဒီး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိႇ (၄) ၦၤအိၣ်ဒီး ခိၣ်ဘံၣ်=၁၉ တၢ်ဆါအံၤ နမ့ၢ်လဲၤဖီၣ်ဘၣ်အီၤဒီး ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဆါအံၤအတၢ်ပနီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ တၢ်ကိၢ်ထီၣ်ႇ တူၢ်ဘၣ်ဒ်တၢ်ဘှံးသးဒီးတၢ်ကူးဃ့ထီန့ၣ်လီၤႉ ၦၤဆါတနီၤနီၤကတူၢ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး လိၤဆါယီၢ်ဆါႇ နါဒ့စံာ်ႇ နါအ့ၣ်ထံလီၤႇ ကိာ်ယုၢ်ဘိဆါဒီးတၢ်ဟၢဖၢလူတဖၣ်သ့စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤႉ ၦၤတနီၤလၢဘၣ်တၢ်ဆါဃၢ်အံၤ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါပနီၣ်တဖျါ၀ဲနီတမံၤဘၣ်န့ၣ် အိၣ်စ့ၢ်ကီး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ၦၤ (၈၀ မျးကယၤ) လၢဘၣ်တၢ်ဆါဃၢ်အံၤဘျါက့ၤ၀ဲသ့လၢတလိၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်ဘၣ်ဆၣ် ၦၤလၢအစှၤကဆိက့ထီၣ်နးနးကလဲာ်ဒီးတုၤဒၣ်လဲာ်သါထီၣ်သါလီၤတန့ၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ အါဒၣ်တက့ၢ်ၦၤသးၦၢ်ဒီး ၦၤလၢအိၣ်ပာ်ဒီးတၢ်ဆါအဂုၤအဂၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါဃၢ်န့ၣ် ကဆိက့ထီၣ်၀ဲနးနးကလဲာ်သ့၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

Covid 19 တၢ်ဆါတၢ်ဒီသဒၢအီၤအကျိၤအကျဲတဖၣ်
ကတီၢ်အံၤလၢတၢ်ကဒီသဒၢ၀ဲတၢ်ဆါ၀ဲအံၤဂီၢ် အကျိၤအကျဲတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ဲ =နီၢ်ဂံၢ် (၁) ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤဟးဆှဲးတၢ်လီၢ်လၢ ၦၤအါၦၤဂီၢ်အလီၢ်ဒီး တၢ်မၤဘူၣ်မၤပွဲအလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ႇ (၂) သူတၢ်ကးဘၢနါဒ့ဖျီၣ်ႇ (၃) သ့ကဆှီစုခဲအံၤခဲအံၤႇ (၄) ဟးဆှဲးၦၤလၢတၢ်ကိး တၢ်ကခၠဲဘၣ်အီၤႇ (၅) လူၤပိာ်မၤထွဲ ဆူၣ်ချ့တၢ်ဟ့ၣ်ပီညါအကျိၤအကျဲသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတုၤလီၤတီၤလီၤန့ၣ်လီၤႉ