Home တၢ်ကစီၣ် KNLA ဒီး ပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်

KNLA ဒီး ပယီၤသုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်

1243
0

လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၂၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့ (၅)စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ် ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် -KNLA သုးဒီး ပယီၤသုး စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ်သုးတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ ဖဲမဟါတနံၤ လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၂၂ သီအနံၤ တၢ်ခးလိာ်သး ကဲထီၣ်၀ဲလၢမံးနံးအတီၢ်ပူၤ ဖဲ မုၢ်ြတီၢ် (ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်)ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်ႇ လ့ဖိထၣ်သ၀ီကရူၢ် ထီးကျီးခံ ဒီး ဘီကၠိၣ်လဲၤသ၀ီအဘၢၣ်စၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲတၢ်ကစီၣ်ဖဲတနံၤအံၤလီၤႉ

KNU သုးက့(၅)စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ် KNLA သုးရ့ၣ် (၁၀၂) သုးဒ့ ၃ ဒီး နီၣ်ဂံၢ်(၈) ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ် ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ – ၄၀၆) သုးရ့ၣ်ခိၣ် ဆါထဲၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ပယီၤသုးကျိၤတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤႇ ဖဲမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၂ နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် လၢမံးနံးအတီၢ်ပူၤတၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်သးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU လီၢ်ခၢၣ်သး တၢ်ကရၢကရိ၀ဲၤကျိၤဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲတၢ်ကစီၣ်န့ၣ်လီၤႉ

သုးရ့ၣ်ခိၣ် ဆါထဲၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲပယီၤသုးကျိၤလၢအနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်၀ဲ အဂၤ ၃၀ ဘျဲၣ်အံၤ ဟးထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ KNU သုးက့(၁)အဟီၣ်က၀ီၤပူၤဒီးႇ လဲၤ၀ဲဒၣ်လၢသုးက့(၅)အဟီၣ်က၀ီၤပူၤအံၤ တဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတအိၣ်ဘၣ်ႇ ခီဖျိလၢနုာ်လီၤဒီးခီပတာ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢအဃိ ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိာ်အသးဒီး KNLA အၦၤသုးဖိလၢအအိၣ်တၢ်မဲာ်ညါတဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်အပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲတဆဲး၀ံၤအလီၢ်ခံႇ KNLA သုးဖိတဖၣ်န့ၣ် ဟးဆှဲးအသးလၢတၢ်ကဲထီၣ်သးအလီၢ်ဒီး ဖဲအအိၣ်ခိးကွၢ်တၢ်အိၣ်သးအဆၢကတီၢ်အခါႇ ပယီၤသုးတပၤ ခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိတဖၣ် တုၤလၢမုၢ်နၤခီ (၉)နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU စံး၀ဲလီၤႉ

လၢမံးနံးအတီၢ်ပူၤတၢ်ခးလိာ်သး၀ံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးတပၤတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ် ဒီး KNLA တပၤ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်ႇ KNU တကပၤ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်&ၤလီၤ၀ဲဘၣ်ဆၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ကညီတၢ်ကစီၣ်တခီ ကပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလီၤလီၤဆီဆီတအိၣ်၀ဲဒံးဘၣ်လီၤႉ

ဖဲတလါအံၤ လါဖ့ၤြဘူၤအါရံၤ ၁၉ သီအနံၤန့ၣ် KNU ကရၢခိၣ်(၂) ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူ၀့ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲလီၢ်ခၢၣ်သးခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ် ဒီး သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ ယၤပၠ့ၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ၀ဲပယီၤသုးခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီခၢၣ်စးကရူၢ်တဖၣ်ႇ ဒ်သိးတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးကဂၢၢ်ကျၢၤဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်လၢန့ၣ်ပၠံၣ်တီၣ်န့ၣ်လီၤႉ