Home တၢ်ကစီၣ် ဖဲတၢ်ြတီဆၢ Covid-19 အကတီၢ် ကီးတရံး–ကၠဲးဒိ ကျဲဖီခိၣ် ကါတီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤဒံး၀ဲအဖၢမုၢ်

ဖဲတၢ်ြတီဆၢ Covid-19 အကတီၢ် ကီးတရံး–ကၠဲးဒိ ကျဲဖီခိၣ် ကါတီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤဒံး၀ဲအဖၢမုၢ်

444
0

လါအ့ြဖ့ၣ် ၂၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ဖဲတၢ်ြတီဆၢ Covid-19 အကတီၢ် ဒ်သိးတၢ်ဆါအံၤသုတရၤလီၤသးတဂ့ၤအဂီၢ် တၢ်ြတီဃာ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤကမျၢၢ်တဖၣ်အဟးထီၣ်နုာ်လီၤအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် ဖဲကီးတရံး–ကၠဲးဒိကျဲအံၤန့ၣ် ကါတီၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဟးထီၣ်က့ၤလီၤအိၣ်ဒံး၀ဲကိးမုၢ်နၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

လၢကျဲအ၀ဲန့ၣ် တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ခီဖျိလၢတၢ်ဆါတၢ်အိၣ်သးအဃိ တၢ်ပာ်ပနီၣ်၀ဲတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤဒီး တၢ်သမံသမိးတဖၣ်အိၣ်၀ဲအကျါ ကါတီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤအိၣ်ဒံး၀ဲအဖီခိၣ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် စံး၀ဲဒ်အံၤလီၤႉ

ၦၤလၢအအိၣ်ဖဲ ကီးတရံး–ကၠဲးဒိကျဲဖးဒိၣ်ကပၤ လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤစံး၀ဲလၢ “တၢ်ဆါဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲအသိး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘှီဟဲအါထီၣ်လၢအသီတခါလီၤႉ သ၀ီဖိတဖၣ် လဲၤၦ့ၤ တၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢကီးတရံးမး တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်၀ဲ မုၢ်နံၤမုၢ်သီႇ တၢ်ဆၢကတီၢ်ႇ သိလ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ်အဆၢကတီၢ်ႇ ကါတီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လဲၤတၢ်အံၤ လီၤဂာ်ဒ်သိးဒီး ြဲၤတအိၣ်ဒီတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် ၦၤထံၣ်၀ဲကရှဲဒ်လဲၣ်ဒီး တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ဒ်သိးၦၤအါဂၤကသ့ၣ်ညါဘၣ်ႇ ၦၤလၢအအိၣ်တၢ်ဖီခိၣ်တဖၣ်ကသ့ၣ်ညါဘၣ်အဂီၢ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ်စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါမးရှးလၢာ်န့ၣ် ကါတီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်တၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်အံၤ အိၣ်ပတုာ်ကွံာ်၀ဲအသးဖးယံာ်ညါဒီး စးထီၣ်ဖဲတသီခံသီအံၤန့ၣ် ဟးထီၣ်က့ၤလီၤအိၣ်၀ဲကိးမုၢ်နၤဒဲးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိစံး၀ဲလီၤႉ

ဘၣ်ဃးဒီးသ့ၣ်ၦၢ်န့ၣ် KNU အံၤ သ့ၣ်ၦၢ်သနူႇ ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီး တၢ်ကမၤဖျါထီၣ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်ဒီး တၢ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲအမဲာ်ညါ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ထုးထီၣ်သ့ၣ်အံၤ KNU အံၤ ြတီ၀ဲဘၣ်ဆၣ် ဟီၣ်က၀ီၤတနီၤအပူၤန့ၣ် ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤ ဟဲကဲထီၣ်အသးအိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

KNU လီၢ်ခၢၣ်သး သ့ၣ်ၦၢ်၀ဲၤကျိၤမူဒါခိၣ် ပဒိၣ်မါဘးထိ စံး၀ဲ “ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ထုးထီၣ်သ့ၣ်န့ၣ် တၢ်ကး တံၢ်ဃာ်၀ဲယံာ်လံႉ ကီၢ်ရ့ၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ကးတံၢ်အီၤလံဒီး လၢတၢ်ဖီလာ် တၢ်ဆဲးမၤ၀ဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ် ကရၢကရိလၢအဂၤတဖၣ်မၤ၀ဲဧါန့ၣ် တသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ႉ မ့ၢ်ဆဲးကျိးလၢကီၢ်ရ့ၣ်န့ၣ် ကဂ့ၤဒိၣ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တၢ်အိၣ်သးလၢဟဲကဲထီၣ်သးလၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤအဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဆဲးကျိးဒီး KNU ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ် ဆဲးကျိးတန့ၢ်၀ဲဘၣ်လီၤႉ တၢ်လီၢ်လၢတၢ်ထုးထီၣ်သ့ၣ်န့ၣ် KNU တၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ အိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်ဟီၣ်က၀ီၤလၢဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်လၢအဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဟူးဂဲၤ၀ဲအဃိ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ထုးထီၣ်သ့ၣ်တၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီးၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တနီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲလီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ခီဖျိလၢတၢ်ဆါသံသြတိ၁်ၦၤအါဂၤသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ၀ဲအဃိ တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်၀ဲတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤအကတီၢ် ကါတီၣ်သ့ၣ်တဖၣ် တၢ်တဘၣ်ဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဘၣ်ဒီး တၢ်တြကၢးပျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ်၀ဲဘၣ်န့ၣ် လၢအလီၤဆီလီၤအသး ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကရၢကရိတခါလၢအမ့ၢ် တၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးမံလိာ်သး(သၣ်ဟၣ်စၣ်တၣ်)သးစၢ်ကရူၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ စီၤည့မိ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

“ကျဲ၀ဲအံၤဒီတကျိၤန့ၣ် KNU ြတဲၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤလၢအဂၤဒီး အိးထီၣ်ြတဲၤအံၤ အိၣ်၀ဲလီၤႉ ြတဲၤတဖၣ်န့ၣ် ပာ်ပနီၣ်ဃာ်၀ဲကမျၢၢ်တဖၣ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဒီး တၢ်သမံသမိး၀ဲန့ၣ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ မၤ၀ဲဒ်န့ၣ်န့ၣ် ဂ့ၤ၀ဲလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ကါတီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ြတဲၤတဖၣ်အံၤပျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ်၀ဲအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အဟံ၀ဲတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဧါႉ ၦၤဖီၣ်စုက၀ဲၤဖဲအံၤတဖၣ် တြတီ၀ဲဘၣ်န့ၣ် တၢ်ထုးထီၣ်သ့ၣ်အံၤ ဘၣ်ထွဲ၀ဲဒၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ် ပတဲသ့၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ခီဖျိလၢဟဲက့ၤတီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး ၁၀ ဘ့ကါ ကိးမုၢ်နၤဒဲးအဃိႇ မၤတံာ်တာ်၀ဲလီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် အတၢ်မံတၢ်ဂဲၤတကးဘၣ်အမဲာ်ညါ ဘၣ်သဂၢၢ်၀ဲဒၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ကမူၣ်ထီၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်ကိးနံၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢအအိၣ်ကျဲကပၤတဖၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

တီနီၢ်ကစၢၢ်ဒီတကျိၤအံၤန့ၣ် ခီဖျိလၢသ့ၣ်တဖၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ဆါ၀ဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်အဃိ သ့ၣ်ၦၢ်တဖၣ်လီၤစှၤကွံာ်၀ဲလံအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ