Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တၢ်စးထီၣ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲ Covid-19 ၦၤဆါ ၂ ဂၤ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တၢ်စးထီၣ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲ Covid-19 ၦၤဆါ ၂ ဂၤ

329
0

လါမ့ၤ ၁၈ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲၦၤဘၣ် Covid-19 တၢ်ဆါ ၂ ဂၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖဲလါမ့ၤ ၁၈ သီ (တနံၤအံၤဂီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ်တခီ)အဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

၀့ၢ်တကူၣ် ပဒိၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်မၤကွၢ်၀ဲၤကျိၤအံၤ ဖဲလါမ့ၤ ၁၇ သီ ဟါခီအဆၢကတီၢ် သမံသမိးမၤကွၢ်၀ဲ၀ံၤ ၦၤပိာ်ခွါ ၂ ဂၤ လၢအအိၣ်ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အံၤ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်ဆါအဃၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် အူဘိၣ်ဘိၣ်၀့ၤမီၣ် စံး၀ဲလၢ “ၦၤခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် ပာ်သူၣ်ပာ်သး အါဒိၣ်လၢမၠၣ်၀ တံၣ်လီၤမီၣ်ႉ အဲၣ်ဒိးတဲအခီပညီန့ၣ် ၦၤလၢအဟဲက့ၤနုာ်လီၤတဖၣ်န့ၣ် စှၤမ့ၢ်ဂ့ၤ အါမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ဆါဃၢ် အံၤပၣ် ဃုာ်သ့၀ဲလီၤမီၣ်ႉ တၢ်အိၣ်သးခဲအံၤဒု (၂ ဂၤ)လၢာ်န့ၣ် အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဖဲတနံၤအံၤလီၤႉ

ဖဲလါမ့ၤ ၁၁ သီအနံၤန့ၣ် ၦၤပိာ်ခွါ ၂ ဂၤ လၢအအိၣ်ဟဲက့ၤလၢကီၢ်မလ့ရှါအံၤ တၢ်ပာ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ တီၣ်ကလ့သ၀ီ တၢ်အိၣ်ခိးကွၢ်အလီၢ်တတီၤဒီး တၢ်အိၣ်သးဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ ဘၣ်တၢ်ကူစါယါဘျါအ၀ဲသ့ၣ်ဖဲဖၣ် အၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်ဆါဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် အူဘိၣ်ဘိၣ်၀့ၤမီၣ် ဆဲးစံး၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲကိတိာ်၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲအသိးန့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ ၦၤဆါနီၣ်ဂံၢ် ၁၈၆ ဂၤတဂၤအံၤ အသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ ၂၂ နံၣ်ႇ မ့မ့ၢ်လၢၦၤဆါနီၣ်ဂံၢ် ၁၈၇ ဂၤတဂၤန့ၣ် အသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ ၃၅ နံၣ်ဒီး ခံဂၤလၢာ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ပိာ်ခွါန့ၣ်လီၤႉ

တုၤလၢလါမ့ၤ ၁၈ သီအနံၤ ကီၢ်ပယီၤအပူၤ ၦၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်လၢ Covid-19 တၢ်ဆါဃၢ်အံၤ လၢ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ပာ်ဃုာ်၀ဲဒၣ် ၂ဂၤဒီး ၁၈၇ ဂၤ အကျါ သံ၀ဲဒၣ် ၆ ဂၤလံအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ