Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးပာ်ဖျါ၀ဲလၢ တၢ်ထၢသုးအသီန့ၣ် တမ့ၢ်၀ဲဘၣ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်လိာ်သးလီၤအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

ပယီၤသုးပာ်ဖျါ၀ဲလၢ တၢ်ထၢသုးအသီန့ၣ် တမ့ၢ်၀ဲဘၣ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်လိာ်သးလီၤအဂ့ၢ် KNU စံး၀ဲ

698
0

လါမ့ၤ ၂၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ခီဖျိလၢ KNU ထၢသုးသီအဃိ လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ် ဘၣ်စံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲအဂ့ၢ် ပယီၤသုး ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ တၢ်ကစီၣ်အံၤ တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ဖဲတၢ်က့ၤရိၣ်ဖှိၣ်က့ၤသုးလီၢ်လံၤတဖၣ်အကတီၢ် တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်လိာ်သးအဃိ တၢ်စံၣ် အိၣ်ခူသူၣ် ကဲထီၣ်၀ဲဒ်အခဲအံၤလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ သုးက့(၅) စံးဘၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲမဟါအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ခီဖျိလၢ KNU/KNLA သုးက့(၅)ကရူၢ်တဖၣ် ထၢသုးသီအဃိ ဖဲလါမ့ၤ ၁၆ သီ ဒီး လါမ့ၤ ၁၇ သီအနံၤန့ၣ် ဖၣ်ပူၣ်ကီၢ်ဆၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိ(၁၀၀)ဂၤ ဘျဲၣ် ဘၣ်လဲၤစံၣ်အိၣ်ခူသူၣ်၀ဲဒၣ်လၢအဘူးအတံၢ်လၢအအိၣ် ကမးမိၢ်၀့ၢ်ႇ လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် မၠဲၣ်ကၠံငူၣ်တၢ်လီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် တၢ်ဒီတဒၢခိၣ်ကျၢၢ်ရူ ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲ တၢ်ကစီၣ် ဖဲလါမ့ၤ ၁၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

KNU သုးက့(၅)ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤကျၢၤဒိၣ်စံး၀ဲ “ ဒ်ပတၢ်ပၢၢ်ဆၢ အတၢ်ဒီ တဒၢအကျိၤအကျဲအသိး ဟံၣ်တဖျၢၣ်န့ၣ် ကဘၣ်နုာ်လီၤသုးတဂၤလီၤန့ၣ် အိၣ်၀ဲလီၤႉ အဃိန့ၣ် ၦၤဟဲကဲ၀ဲသုးလီၤႉ တနီၤန့ၣ် ဟံအခွဲးလၢကက့ၤလၢအဟံၣ်ဒီးက့ၤ၀ဲဒၣ်လီၤႉ တနီၤန့ၣ် တအဲၣ်ဒိး ဟဲက့ၤကဒါလၢၤဘၣ်အဃိ လၢအဘၣ်ထွဲဒီးအသုးရ့ၣ်သုးဒ့တဖၣ်န့ၣ် တၢ်က့ၤကိးပာ်ဖှိၣ်ကဒါက့ၤအ၀ဲသ့ၣ်လီၤႉ အနီၢ်ကစၢ်မ့ၢ်တဟဲဘၣ်အနီၢ်ကီၢ်န့ၣ် ကဘၣ်ဟဲကဒါလၢအလီၢ်တဂၤဒီး ဖဲပရိၣ်ဖှိၣ်က့ၤအကတီၢ် တၢ်ဟဲကဲထီၣ်၀ဲအသးဒ်အံၤလီၤႉ တမ့ၢ်တၢ်ထၢသုးအသီဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဒ်ပယီၤသုးတပၤ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်အသိး ၦၤနီၣ်ဂံၢ်(၁၀၀)ဘျဲၣ် ဘၣ်စံၣ်ပူၤဖျဲးအသးအံၤန့ၣ်ႇ တမ့ၢ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ စီၤကျၢၤဒိၣ် စံးၦဲၤအါထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်ပယီၤသုး ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ်အသိး KNU အံၤ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ကရူၢ်တဖုလၢအဆဲးလီၤ၀ဲဒၣ် ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပ တုာ်တၢ်ခး (NCA) အဃိ မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ထၢသုးအသီဒ်အံၤန့ၣ် လဲၤမၤဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ် (NCA) အလံာ်ဃံးဃာ် အပူၤတဖၣ်ဒီး ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ် ကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲ တၢ်ြတီတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထဲဒွီးတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် KNU နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ စံး၀ဲ “တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤန့ၣ် လၢတၢ်ဖီလာ်တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ကဲထီၣ်သးဒ်အံၤန့ၣ် ပတတူၢ်လိာ်ဘၣ်ႉ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ပကက့ၤဃိ ထံသမံသမိးက့ၤအီၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် လၢ (NCA) အပူၤ တၢ်တဘၣ်ထၢသုးအသီဘၣ်န့ၣ် တတဲ၀ဲဘၣ်ႉ ခံကပၤလၢာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ံၤမး တၢ်ကဘၣ်ထၢဖှိၣ်သုးအံၤန့ၣ် ပတဲအခီပညီသ့၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ်လါမ့ၤ ၆ သီအနံၤန့ၣ် ဖၣ်ပူၣ်–ကမးမိၢ် အဘၢၣ်စၢၤ KNU မုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်တြီဆၢ Covid-19 တၢ်သမံသမိးအလီၢ်(၂)ခါအံၤ ပယီၤသုး နီၣ်ဂံၢ်(၈) ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသုး၀ဲၤ လီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(စကခ) စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ် ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၄၀၅)ဒီး (ခမရ–၄၁၀)တဖၣ် နုာ်လီၤဒွဲၣ်အူကံွာ်၀ဲအဃိ ခံခီခံကပၤသုးဖိတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢစးထီၣ်ကဲထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲန့ၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲလါမ့ၤ ၉ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးတၢ်ဒီတဒၢခိၣ်ကျၢၢ်ရူအံၤ ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်လၢ ဒ်သိးတၢ်ြတီဆၢ Covid-19 တၢ်ဆါ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ကတုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးအဂီၢ်ဒီး တၢ်ပတုာ်တၢ်ခး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လီၤစိၤအဂီၢ် စးထီၣ်ဖဲလါမ့ၤ(၁၀ သီ) တုၤလၢ လါအီကူး(၃၁ သီ)အနံၤန့ၣ် ကဆိကတီၢ်ဃာ်၀ဲတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဂ့ၢ် ထုးထီၣ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထဲဒွီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအံၤအဖီခိၣ် ပယီၤသုးအံၤ ဟံ၀ဲဒၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးဒီး လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ မၤအါထီၣ်၀ဲသုးဂံၢ်ဘါခံစးညါအဃိ ဖဲလါမ့ၤ ၁၅ သီအနံၤန့ၣ် KNU-ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ လံာ်တၢ်ပာ်ဖျါတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ စးထီၣ်လၢ ပယီၤသုးတပၤဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်လၢ ကဆိကတီၢ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢ(၃ လါ)ဘျဲၣ် ၀ံၤအလီၢ်ခံ KNU သုးက့(၅)တပၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ကိးနံၤဒဲးအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိတဖၣ်စံး၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ