Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကၠိ ၁၆၅ ဖျၢၣ် တၢ်သုးထီထီၣ်အပတီၢ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကၠိ ၁၆၅ ဖျၢၣ် တၢ်သုးထီထီၣ်အပတီၢ်

142
0

လါယူၤ ၂၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤမၠၣ်အူသၣ်

၂၀၂၀–၂၀၂၁ တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကၠိ ၁၆၅ဖျၢၣ်အံၤ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤ ပာ်ပနီၣ်ဒီးသုးထီထီၣ်၀ဲကၠိအပတီၢ် အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ရူအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တီၤဖုၣ်ကၠိဒ့ ၁၈ ဖျၢၣ်ႇ တီၤဖုၣ်တလၢကၠိ ၂၉ ဖျၢၣ်ႇ တီၤခၢၣ်သးကၠိဒ့ ၃၂ ဖျၢၣ်ႇ တီၤထီကၠိဒ့ ၂၉ ဖျၢၣ်ႇ တီၤဖုၣ်(အမက) ၂၃ ဖျၢၣ်ႇ တီၤခၢၣ်သး(အလက) ၂၈ ဖျၢၣ် ဒီး တီၤထီ(အထက) ၆ ဖျၢၣ်အံၤ တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဒီးသုးထီထီၣ်အပတီၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့မူဒါခိၣ် အူငွ့ၣ်စိ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါယူၤ ၁၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်သုးထီထီၣ်အပတီၢ်န့ၣ် ကၠိခဲလၢာ် ၁၆၅ ဖျၢၣ် လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤပူၤအဂီၢ် ဒ်သိးဒီးဖိသၣ်တဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ကမၤလိညီညီအဂီၢ်လီၤမီၤနီၤႉ လီၢ်က၀ီၤလၢအကီခဲတဖၣ်အပူၤန့ၣ် ဒ်သိးကဆဲးမၤလိ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ အခွဲးအယာ်အံၤ အဲၣ်ဒိးလၢ ကလုာ်ဒူၣ်ခဲလၢာ်ႇ ၦၤထံဖိကီၢ်ဖိခဲလၢာ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲဒီး တၢ်သုးထီထီၣ်ဟ့ၣ်၀ဲကၠိအပတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့မူဒါခိၣ် အူငွ့ၣ်စိ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တနံၣ်အံၤ တၢ်သိလိနံၣ်အံၤ လၢထံကီၢ်အပူၤ ခီဖျိလၢတၢ်ဆါသံသတြိာ်ဟဲကဲထီၣ်သးအဃိ လါလၢကဟဲ လါယူၤလံ ၂၁ သီမး တၢ်ကစးထီၣ်အိးထီၣ်ဒီးသိၣ်လိ၀ဲတီၤထီကၠိန့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ဒ်ကိၣ်ဘံၣ် တၢ်ဆါတၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်အိၣ်သးအသိး တီၤခၢၣ်သးႇ တီၤဖုၣ်ကၠိတဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကဆဲးအိး ထီၣ်၀ဲဒၣ်တပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ရူ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ပတၢ်လီၢ်အံၤန့ၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ တၢ်သုးထီထီၣ်န့ၢ်၀ဲတီၤထီကၠိဒ်အံၤန့ၣ် ဖိသၣ်တဖၣ် ကမၤလိ ဘၣ်အါထီၣ်၀ဲတီၤထီတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်လီၤႉ အပူၤကွံာ်နံၣ်န့ၣ် ကၠိအံၤအိၣ်တုၤ၀ဲလၢလၢခွံတီၤလီၤႉ ဘၣ်လဲၤ၀ဲဒၣ်လၢ အနါကွ့သ၀ီ (အထက)ကၠိန့ၣ်လီၤႉ ပကၠိကဲထီၣ်က့ၤ၀ဲလၢ(အထက)ကၠိအဃိ ကၠိအတၢ် ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်တဖၣ် အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤကအါထီၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ် ကၠီၣ်ဘလူသ၀ီ တီၤထီကၠိခိၣ် သရၣ်အူ၀့ထိအီၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီၢ်ဆၣ် ၇ ဘ့ၣ်အပူၤ တီၤဖုၣ်ႇ တီၤခၢၣ်သး ဒီး တီၤထီကၠိခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ ၁ႇ၈၀၀ ဖျၢၣ်ဒီး ၂၀၁၉–၂၀၂၀ တၢ်သိၣ်လိနံၣ်စ့ၢ်ကီး ကၠိ ၁၄၃ဖျၢၣ် တၢ်သုးထီထီၣ်ကၠိအပတီၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤကျိၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ