Home တၢ်ကစီၣ် ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ၂ ဂၤ ဘၣ်ဒိ

ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ ၂ ဂၤ ဘၣ်ဒိ

139
0

လါယူၤ ၅ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ မုၢ်ြတီၢ်လီၢ်က၀ီၤပူၤ ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ် စုဒုၣ်စုတီၤသုးရ့ၣ်အံၤ ခီဖျိလၢခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်လၢ လီၢ်က၀ီၤဒူသ၀ီပူၤအဃိ ဖဲလါယူၤ ၂ သီအနံၤန့ၣ် ၦၤသ၀ီဖိ ၂ ဂၤ ဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်ဒီး ဘၣ်တၢ်ဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်ဆူတၢ်ဆါဟံၣ်လၢအဘူးဖဲန့ၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤပူၤ တၢ်ကစီၣ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မုၢ်ြတီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်)ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်ႇ မီလိာ်ကျိသ၀ီအကပိၤကပၤန့ၣ် ဖဲလါယူၤ ၂ သီအနံၤ ပယီၤသုးဒီး KNLA –ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး ဖဲန့ၣ်ပယီၤသုး နီၣ်ဂံၢ်(၈) ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ် ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ်(ခမရ–၄၁၀)သုးကလၢၤအံၤ ခီဖျိလၢခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ်လၢ မီလိာ်ကျိသ၀ီအလီၢ်ခံ၀ၣ်သိၣ်ထၣ်သ၀ီအပူၤအဃိ ၀ၣ်သိထၣ်သ၀ီ ဖိဒီဖိပၢ်ခံဂၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိလၢတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲဒ်အံၤလီၤႉ

“ဖဲမဟါ ၂ နၣ်ရံၣ်ဘျဲၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ခးလိာ်သးဒီး KNLA လီၤႉ တၢ်အဃိန့ၣ် ပယီၤသုးတပၤ ခးလီၤ၀ဲကျိဖးဒိၣ် ၂ ဖျၢၣ် လီၤတဲာ်၀ဲဒၣ်လၢသ၀ီပူၤအဃိ လဲၤဘၣ်၀ဲဒၣ်သ၀ီပူၤဒီဖိပၢ်ခံဂၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်ဆူကမးမိၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်က၀ီၤဖိဖဲန့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ၦၤဒီဖိပၢ်လၢအဘၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်အံၤ အမံၤမ့ၢ်စီၤဖါပိာ်က့ သးနံၣ်အိၣ်၀ဲ ၅၂ နံၣ် ဒီး အဖိမုၣ်နီၢ်မ့ၤရံၤ သးနံၣ်အိၣ်(၁၆)နံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

လီၢ်က၀ီၤဖိဒီဖိပၢ်ခံဂၤအံၤ ဘၣ်ဒိ၀ဲဒၣ်ဒီးကျိဖးဒိၣ်အဃိ ဘၣ်တၢ်ဟဲဆှၢဒီးကူစါယါဘျါအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ကမးမိၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ၦၤမၤတၢ်ဖိလၢအလီၤဘၣ်မူဒါလၢ ကမးမိၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အံၤတဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ၦၤဘၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးမ့ၣ်ပိၢ်အံၤ မ့ၢ်သ၀ီဖိလီၤႉ အပါဒီးအဖိမုၣ်လီၤႉ အပါန့ၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲအခီၣ်ႇ အဖိမုၣ်န့ၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢအစုလီၤႉ နးနးဒုတမ့ၢ်ဘၣ်ႉ တနံၤညါအံၤဂီၤခီန့ၣ် ဆံၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ဆါဟံၣ်လံန့ၣ်လီၤႉ အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢထံကိၢ်(ေရပူ)သ၀ီလီၤန့ၣ် တဲ၀ဲလီၤႉ ဖိသၣ်ပိာ်မုၣ်အံၤ အသးနံၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်(၁၃)နံၣ်ဒံးလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

ဘၣ်ထဲဒွီးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်အသးအံၤ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ-KNU သုးက့=၅ႇ (မုၢ်ြတီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်) ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတခီစံး၀ဲလၢ တၢ်ကစီၣ်လၢတၢ်ဖီလာ်အံၤတဟဲထီၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ တသ့ၣ်ညါထွဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤနီတမံၤဒံးဘၣ်အဂ့ၢ် စံး၀ဲအသိးႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဆဲးကျိး၀ဲဒၣ်ဒီး ပယီၤသုးၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်စ့ၢ်ကီးတန့ၢ်၀ဲဘၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါဆၢကတီၢ်ခဲအံၤစ့ၢ်ကီးလၢ KNU သုးက့(၅) စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ် သုးရ့ၣ်ကရူၢ်တဖၣ်ဒီး ကီၢ်ပယီၤ သုးမုၢ်ဒိၣ် စုဒုၣ်စုတီၤအဖီလာ်သုးရ့ၣ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ခးလိာ်သးအံၤဆဲးကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်တလီၢ်လီၢ်ဒီး ဖဲအပူၤကွံာ်လါစ့ၢ်ကီး ကမျၢၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်၀ဲဒီး ၦၤစံၣ်မှံဟးဖျိးအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤပူၤ တၢ်ကစီၣ်ဂံၢ်ထံးအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဒ်န့ၣ်အသိးလၢ KNU သုးက့(၅) ဒီး သုးက့(၇)အဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ ဖဲအပူၤကွံာ် လါအ့ြဖ့ၣ်ဒီးလါမ့ၤအတီၢ်ပူၤ ပယီၤသုးမၤအါထီၣ်၀ဲအဂံၢ်အဘါအိၣ်၀ဲဒၣ်အသိး ခီဖျိလၢမၤ၀ဲဒၣ်သုးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဃိ လီၢ်က၀ီၤသ၀ီဖိ (၁၃၀ ဂၤ)ဘျဲၣ် ဘၣ်စံၣ်မှံဟးဖျိး၀ဲအိၣ်၀ဲအဂ့ၢ် KNLA- ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် ထုးထီၣ်၀ဲတၢ်ကစီၣ် ဖဲလါမ့ၤ ၂၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ