Home တၢ်ကစီၣ် ဖၣ်အၣ်၀့ၢ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ် Quarantine Center အလီၢ် တၢ်ထံၣ်ကဒီးၦၤဘၣ် Covid-19 တၢ်ဆါဃၢ် ၂၃...

ဖၣ်အၣ်၀့ၢ် ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ် Quarantine Center အလီၢ် တၢ်ထံၣ်ကဒီးၦၤဘၣ် Covid-19 တၢ်ဆါဃၢ် ၂၃ ဂၤ

228
0

လါယူၤ ၁၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ကိၣ်ရိၣ်နၣ်တၢ်ဆါအဂီၢ် ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်၊ တၢ်ဖၠးကသံၣ်မူၤဘှီးအလီၢ်အံၤ တၢ်ပာ်၀ဲဒၣ် Quarantine Center ဒီး လၢတၢ်လီၢ်အ၀ဲန့ၣ် ၦၤ ၂၃ ဂၤ လၢတၢ်ြတီဃာ်၀ဲတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအံၤန့ၣ် တၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲ Covid-19 တၢ်ဆါဃၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲတနံၤအံၤ(လါယူၤ ၁၉ သီ)အနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢအအိၣ်ဟဲက့ၤနုာ်လီၤလၢ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ဒီး မလ့ရှါထံကီၢ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ပာ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်ဖၠးကသံၣ်မူၤဘှီးအလီၢ် (QC) ဒီး ဖဲလါယူၤ ၁၂ သီအနံၤန့ၣ် ဒ်တၢ်ဆှၢဟ့ၣ်၀ဲတၢ်မၤကွၢ်တၢ်သမံသမိးအဒိအသိး န့ၣ် တၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲတၢ်ဆါဃၢ် ၂၃ ဂၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤဒီးစံး၀ဲဒ်အံၤလီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် အူဘိၣ်ဘိၣ်၀့ၤမီၣ် စံး၀ဲ “တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤ၀ဲလံႉ ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ တဂၤန့ၣ်တၢ် ကပာ်၀ဲလၢဖၣ်အၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢမိၣ်ကီၢ်စဲၣ်အၦၤန့ၣ် တၢ်ကဆှၢ၀ဲလၢမိၣ်ကီၢ်စဲၣ်လီၤႉ လၢအအိၣ်တ့ၢ် ၁၈ ဂၤ န့ၣ် တၢ်ကဆှၢ၀ဲလၢ ၀့ၤဘၤကံၤတၢ်ဆါဟံၣ်(၀့ၢ်တကူၣ်)န့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ရဲၣ်ကျဲၤ၀ံၤ၀ဲလံန့ၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ၦၤတဖၣ်လၢတၢ်ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဆါဃၢ်အံၤန့ၣ် ပိာ်မုၣ် ၅ ဂၤ ဒီး ပိာ်ခွါ ၁၈ ဂၤႇ ၦၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဟးထီၣ်ဟးလီၤ ၀ဲဒၣ်လၢအတဖိးသဲစးဘၣ်ဒီး ဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ပဒိၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဖီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လံၤလံၤန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ၦၤလၢအတၢ်ဆါဃၢ်အိၣ်ပာ်လံလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ပဲာ်ထံနီၤဖး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ၦၤ ၂၃ ဂၤ အကျါန့ၣ် တနီသရံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ၇ ဂၤႇ ရၢၣ်ခၢၣ်ကီၢ်စဲၣ် ၇ ဂၤႇ မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ၄ ဂၤ ဒီး မ့မ့ၢ်လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ၀့ၢ်တကူၣ်ႇ အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ႇ ပကိႇ မါတလ့ကီၢ်ခီဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်တဂၤစုာ်စုာ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ ထုးထီၣ်ရၤလီၤ၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ဖဲလါမ့ၤ ၁၈ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်စးထီၣ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲၦၤဘၣ် Covid-19 တၢ်ဆါဃၢ်အိၣ်၀ဲ ၂ ဂၤ ဒီး ခဲအံၤခီဖျိတၢ်ထံၣ်န့ၢ်ကဒီးတဂၤလံအဃိ တၢ်ထံၣ်န့ၢ်ၦၤဆါခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲဒၣ်တုၤလၢ ၃ ဂၤလံန့ၣ်လီၤႉ လၢၦၤဆါ ၃ဂ ၤအကျါတဂၤန့ၣ် တၢ်က့ၤသမံသမိးကွၢ်၀ဲန့ၣ် တၢ်တထံၣ်လၢၤတၢ်ဆါအဃၢ်ဘၣ်ဒီး ဆံၣ်လီၤ၀ဲလၢတၢ်ဆါဟံၣ်လံန့ၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ပယီၤအပူၤ တုၤလၢလါယူၤ ၁၉ သီအနံၤ ၦၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် Covid-19 အိၣ်၀ဲဒၣ် ခဲလၢာ် ၂၈၆ ဂၤ အကျါ သံ၀ဲဒၣ် ၆ ဂၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ