Home တၢ်ကစီၣ် မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကညီကလုာ်လၢအခိၣ်ဂီၤတအိၣ်ဘၣ် ကအိၣ်၀ဲ ၅၀ႇ ၀၀၀ ဘျဲၣ်

မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤ ကညီကလုာ်လၢအခိၣ်ဂီၤတအိၣ်ဘၣ် ကအိၣ်၀ဲ ၅၀ႇ ၀၀၀ ဘျဲၣ်

196
0

လါယူၤ ၁၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤ ကညီကလုာ်ဒူၣ်လၢအခိၣ်ဂီၤ(မှတ်ပံုတင်)တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကအိၣ်၀ဲဒၣ်တုၤလၢ (၅၀ႇ၀၀၀ ဂၤ)ဘျဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ကညီကလုာ်ဒူၣ် ကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် စီၤအီၣ်မၠ့ၣ်ခဲၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤ သ၀ီကရူၢ်လၢအါဒၣ်တက့ၢ်ကညီကလုာ်အိၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ် အိၣ်၀ဲ ၂၇၀ ဘျဲၣ်ဒီး ဒူသ၀ီကရူၢ် သ၀ီသးၦၢ်တနီၤ ဟဲတီၣ်ဖျါထီ၀ဲၦၤလၢအခိၣ်ဂီၤတအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အစရီပူၤအသိး တဲ၀ဲဒၣ်ဘၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီကလုာ်ဒူၣ် ကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီကိတိာ် စီၤအီၣ်မၠ့ၣ်ခဲၤ စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ကိတိာ် စံး၀ဲလၢ “ဖဲပထၢကွၢ်၀ဲ ကၠဲၣ်မယီကီၢ်ဆၣ် မံၣ်ကသ့ၣ်သ၀ီကရူၢ်တခါလီၤအခါန့ၣ် ဒူသ၀ီကရူၢ်အ၀ဲန့ၣ် စရီလၢအအိၣ်တ့ၢ်ၦၤနီၣ်ဂံၢ်တကထိဘျဲၣ် လၢအတမၤဘၣ်ဒံးခိၣ်ဂီၤ(မှတ်ပံုတင်)တဖၣ်န့ၣ် သ၀ီကရူၢ် ၦၤပၢဆှၢ တၢ်အခိၣ် ဟဲတီၣ်ထီၣ်၀ဲစရီလီၤႉ ထဲဒၣ်ဒူသ၀ီကရူၢ်တခါလီၤအိၣ်တ့ၢ်ဒံး၀ဲ တကထိဘျဲၣ်အဃိ ကၠဲၣ်မယီကီၢ်ဆၣ် ပမ့ၢ်ဒွးလၢကီၢ်ဆၣ်ဒီတဘ့ၣ်န့ၣ် ၦၤလၢအခိၣ်ဂီၤတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ(၅ႇ၀၀၀ ဂၤ)ညါလီၤႉ ကညီၦၤနီၣ်ဂံၢ်အါလၢအမ့ၢ် သထူၣ်ႇ ဘံလ့တဖၣ်ဒု ကအါန့ၢ်အ၀ဲအံၤလီၤႉ မ့ၢ်ဘၣ်တယးကွၢ်လၢ ကီၢ်ဆၣ်(၁၀ ဘ့ၣ်)ဒု ကအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ၅၀ႇ၀၀၀ ဘျဲၣ် တကးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပတယးကွၢ်၀ဲသ့လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

ၦၤလၢအခိၣ်ဂီၤတအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ၦၤလၢအသးနံၣ်စးထီၣ် ၁၅ နံၣ်ဒီး တုၤလၢၦၤ သူၣ်က့သးၦၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် ခီဖျိလၢကျဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိ ၦၤလၢတအဲၣ်ဒိး လဲၤမၤ၀ဲလၢရူဘၣ်န့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်အသိးႇ တနီၤန့ၣ်လၢဒူသ၀ီကရူၢ်အပူၤ ဖဲတၢ်လဲၤမၤဟ့ၣ်၀ဲခိၣ်ဂီၤ(မှတ်ပံုတင်)အဆၢကတီၢ် ခီဖျိတၢ်အိၣ်သးအကလုာ်ကလုာ်အဃိ ၦၤလၢအတမၤဘၣ် တဖၣ်စ့ၢ်ကီးအိၣ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

“ပ၀ဲဒၣ်ကညီကလုာ်တဖၣ် ယထံၣ်ဘၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်န့ၣ် ကလဲၤ၀ဲဒၣ်လၢ(လ၀က)အရူအဂီၢ်န့ၣ် တၢ်လဲၤတၢ် က့ၤယံၤ၀ဲဒၣ်ဒိၣ်မးလီၤႉ ကလဲၤမၤ၀ဲန့ၣ်လိၣ်၀ဲဒၣ်လံာ်လဲၢ်တဖၣ်အဃိ က့ၤကဒါ၀ဲအသီတဘျီႇ က့ၤမၤကဒါအဘျီ အါထီၣ်ဘျီ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲတရံးလၢာ်အါထီၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ ခိၣ်ဂီၤမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် ဒ်ထံကီၢ်ဖိတဂၤအတၢ်ခွဲး တၢ်ယာ် ကဆှုကွံာ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ နီၣ်ကစၢ်လဲၤမၤမ့ၢ်တသ့ဘၣ်န့ၣ် ဃ့တၢ်မၤစၢၤလၢ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးႇ ပၣ်တံၣ်ဖိတဖၣ်ႇ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကမျၢၢ်တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အအိၣ် သ့၀ဲဒၣ်လီၤ”အဂ့ၢ်န့ၣ် ကိတိာ် စီၤအီၣ်မၠ့ၣ်ခဲၤ စံး၀ဲလီၤႉ

ခီဖျိလၢတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်အဃိ ကညီကလုာ်ဒူၣ်လၢအအိၣ်တ့ၢ်တမၤဘၣ်ခိၣ်ဂီၤတဖၣ်အဂီၢ် ဒ်သိးကန့ၢ် ဘၣ်ခိၣ်ဂီၤအဂီၢ် ကတၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲဒီး တၢ်သမံသမိးၦၤနုာ်လီၤဟးထီၣ် ဒီး ကမျၢၢ်ဂံၢ်ဘါ၀ဲၤကျိၤ (လ၀က)တဖၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးႇ ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်လၢကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤပၢ ဃုာ်တၢ်တဖၣ်အပူၤစ့ၢ်ကီး တၢ်လိၣ်မ့ၢ်အိၣ်န့ၣ် ကထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်အိၣ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ကိတိာ် ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ် စံး၀ဲ “လၢပလီၢ်က၀ီၤအပူၤန့ၣ် ကညီကမျၢၢ်လၢအခိၣ်ဂီၤ(မှတ်ပံုတင်)တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ် အိၣ်၀ဲဒီဒူၣ်ညါလီၤႉ တနီၤန့ၣ် မ့ၢ်လဲၤမၤတၢ်လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤန့ၣ် လိၣ်၀ဲဒၣ်ခိၣ်ဂီၤအနီၢ်ကီၢ်လီၤႉ တနီၤလဲၤမၤ၀ဲလၢရူတဘျီဃီအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲလီၤႉ လၢပ၀ဲဒၣ်တပၤန့ၣ်ပတဲဃာ်၀ဲလီၤႇ တၢ်ကီတၢ်ခဲမ့ၢ်အိၣ်န့ၣ် ပမၢ KNU တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်လဲၤ၀ဲတဆီလီၤႉ မ့ၢ်လဲၤဒ်န့ၣ်န့ၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲတအိၣ်အါအါဘၣ်ႉ အခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ် ကျဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအဃိ အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်တအဲၣ်ဒိးဟဲ၀ဲဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်အပူၤ သထူၣ်ႇ ဘံလ့ႇ ကၠဲၣ်မယီႇ အပီၣ်ႇ ယ့ႇ ကၠဲၣ်ထိၤႇ ခၠီစိၤႇ သၤဖၠူၤစယၣ်ႇ မီၣ်လမၠဲၣ် ဒီး မူၣ်ဒိၤတဖၣ် ကီၢ်ဆၣ်အိၣ်၀ဲ ၁၀ ဘ့ၣ်ဒီး ကီၢ်ဆၣ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးအပူၤ ကညီကလုာ်တဖၣ်အိၣ်ဆိး၀ဲဒၣ်ဒီး ဒ်ြပၢြပး၀ဲၤကျိၤ အစရီအပူၤ ပာ်ဖျါဃာ်၀ဲအသိး ကညီၦၤနီၣ်ဂံၢ် အိၣ်၀ဲ ၃၀၀ႇ၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ