Home တၢ်ကစီၣ် ကညီသးစၢ်ခဲလၢာ်အဂီၢ် တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်သနူပြတီ၁်တခါ ကဟးထီၣ်၀ဲ

ကညီသးစၢ်ခဲလၢာ်အဂီၢ် တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်သနူပြတီ၁်တခါ ကဟးထီၣ်၀ဲ

257
0

လါယူၤလံ ၁၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးဖါရှီ

ကညီသးစၢ်လၢလီၢ်က၀ီၤတၢ်လီၢ်အါတီၤတဖၣ် ဒ်သိးကနုာ်လီၤပၣ်ဃုာ်လၢကညီဒီကလုာ်အဖီတၢၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ထံကီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် မုၢ်လၢ်ဒီးကွဲးလီၤပာ်လီၤ၀ဲ ကညီသးစၢ်တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ် အသနူပြတီ၁်တခါ ကဟးထီၣ်၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဒ်သိးဒီးတၢ်ကကဲွးလီၤပာ်လီၤ၀ဲ တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်သနူပြတိ၁် လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကညီသးစၢ်ခဲလၢာ်တဖၣ် အန့ၢ်အဂီၢ် ကီၢ်ပူၤႇ ကီၢ်ချၢႇ ကညီသးစၢ်တၢ်ကရၢကရိလၢအအိၣ်ကီၢ်ဆၢတဖၣ်စုာ်စုာ်အံၤ ကညီသးစၢ်တဖၣ် ပၣ်ဃုာ်၀ဲတၢ်ကွဲးလီၤပာ်လီၤသနူပြတိ၁်ကမံးတံာ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဒီးမၤလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတလါအံၤ လါယူၤလံ ၃ သီ တုၤလၢ ၉ သီအနံၤ တၢ်ကွဲးလီၤပာ်လီၤသနူပြတီ၁်ကမံးတံာ်အံၤ မၤ၀ဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖဲ ၀့ၢ်တကူၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ သနူပြတီ၁်တခါအံၤ ကဟးထီၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ

တၢ်ကွဲးလီၤပာ်လီၤ ကညီသးစၢ်တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ် ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီးကရၢကရိတၢ်ကရူၢ်တဂၤလၢအမ့ၢ် စီၤထိထိ စံး၀ဲ “တၢ်အ၀ဲအံၤန့ၣ် ဖဲအပူၤကွံာ် ၂၀၁၉ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်န့ၣ် ကညီသးစၢ်တဖၣ်ထံၣ်အိၣ်သ ကိးလိာ်အသးဖဲမဲၢ်ဆီးဒီး တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအတၢ်ပိာ်ထွဲထီၣ်အခံလီၤႉ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ် သ့ၣ်သနူပြတီ၁် ကရူၢ်တဖၣ်ကွဲးလီၤပာ်လီၤ၀ဲလီၤႉ ခဲအံၤ စးထီၣ်ကွဲးလီၤ၀ဲလၢ Zero အဆၢကတီၢ်လီၤမီၤႉ အခဲအံၤတၢ် ၆ သီ ၇ သီ မ့ၢ်၀ံၤန့ၣ် ကညီသးစၢ်တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ် Zero Draft ကဟးထီၣ်၀ဲလီၤႉ မ့မ့ၢ်လၢ Final Draft တခီန့ၣ် တလါအံၤအတီၢ်ပူၤကဟးထီၣ်ကဒီးအိၣ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

ကညီသးစၢ်တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤခိၣ်သ့ၣ်သနူပြတိ၁်အံၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးႇ မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ႇ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ႇ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ႇ လုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤႇ လံာ်လဲၢ်ႇ ကျိာ်တၢ်ကတိၤဒီးအဂၤသ့ၣ်တဖၣ် သနၢၣ်ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် ၁၈ ခါ ပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်လၢတၢ်ကွဲးလီၤသနူပြတီ၁်ကမံးတံာ်အကျါတဖၣ်န့ၣ် လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဟံး ဃာ်မူဒါလၢအသနၢၣ်တဖၣ်စုာ်စုာ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ် တၢ်ထၢပာ်ဖှိၣ်၀ဲဒီးကွဲးလီၤပာ်လီၤ၀ဲ ဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ၦၤကွဲးလီၤသနူပြတီ၁်ကမံးတံာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တယံၤတမီၢ်သနူပြတီ၁်တဖၣ်လၢကဟးထီၣ်၀ဲအံၤ ကဘၣ်ဆှၢဟ့ၣ်၀ဲဆူ လၢအဘၣ်ထွဲဒီးအသနၢၣ်တဖၣ်စုာ်စုာ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါႇ ၦၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်ကမံးတံာ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်တဆီ လၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲ အလီၢ်ခံက တၢၢ်သနူပြတီ၁်တဖၣ်အံၤ တၢ်ကဘၣ်တီၣ်ဖျါထီၣ်ဆူ ကညီသးစၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤအပူၤႇ KYO ခီကရဲးႇ ဖဲန့ၣ်၀ံၤ တဘျီတၢ်ကဘၣ်တီၣ်ဖျါထီၣ်ဆူ KNU ခီကရဲး အအိၣ်၀ံၤမး တၢ်မၤအကျိၤအကျဲတဖၣ်လၢအဒိး န့ၢ်ဘၣ်တၢ် ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအပတီၢ်ဘၣ်အပတီၢ်အံၤန့ၣ် ကညီသးစၢ်တဖၣ်အံၤ ကမၤလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ်ဒီးဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ