Home တၢ်ကစီၣ် ခၢၣ်စးတနီၤလၢအကနုာ်လီၤတၢ်ဃုထၢ KNP ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

ခၢၣ်စးတနီၤလၢအကနုာ်လီၤတၢ်ဃုထၢ KNP ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ

418
0

လါယူၤလံ ၇ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့

ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၈ သီအနံၤ တၢ်ကမၤ၀ဲပၣ်တံၣ်ခဲလၢာ်ဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အံၤ ခၢၣ်စၢးတနီၤလၢကဒိးဃု ထၢအသးတဖၣ်ဒီး တၢ်ဖးလီၢ်က၀ီၤတနီၤလၢကနုာ်လီၤတြပၢ၀ဲန့ၣ် ဖဲလါယူၤလံထီၣ်သီအံၤ ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ် -KNP စးထီၣ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ်အံၤ လၢအ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီ ကညီကလုာ်ဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဖးလီၢ်က၀ီၤအဂီၢ် ပၣ်တံၣ်နဲၣ်ရွဲၣ်ြ၁ မါမ့ယဲထွ့ ကနုာ်လီၤတြပၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ ကီၢ်ခီဒိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်အဂီၢ် ပါတနီၣ်တၢ်ဖးလီၢ်က၀ီၤ နီၣ်ဂံၢ်(၂) န့ၣ် မါခ့ၤမီၤအ့ႇ ညီၣ်တိကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဖးလီၢ်က၀ီၤ နီၣ်ဂံၢ်(၁)န့ၣ် စီၤအၤကၤတိႇ ၀ါခဲၤမၣ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဖးလီၢ်က၀ီၤ နီၣ်ဂံၢ်(၁)န့ၣ် စးဆဲခိၣ်သၤတဖၣ် ကနုာ်လီၤတပြၢ၀ဲဒၣ်စုာ်စုာ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNP ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဃာ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ကညီကလုာ်ဒူၣ်ဂ့ၢ်၀ီ တၢ်ဖးလီၢ်က၀ီၤပူၤ ၦၤလၢကနုာ်ဒိးတြပၢအသး မါမ့ယဲထွ့ စံး၀ဲလၢ “ပ၀ဲသ့ၣ် ကညီၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိတဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ဒ်သိးဒီးအပူၤကွံာ်တၢ်ဃုထၢအသိးလၢၤဘၣ်ႉ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး အပတီၢ်ဟဲထီထီၣ်လံႉ လၢဒီကလုာ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး သ့ၣ်ညါဘၣ်လံအဃိ ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးလၢပၣ်တံၣ်ဖဲ လဲၣ်အအိၣ်စ့ၢ်ကီး ပထိၣ်ပစီၤသ့၀ဲလံမီၤနီၤႉ ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖဲလဲၣ်တဂၤလဲၣ်န့ၣ် ဘၣ်လိၣ်တဲတအိၣ်လၢၤဘၣ်ႉ ၀ံၤဒီးပၣ်တံၣ်လၢအကဲထီၣ်တ့ၢ်ပဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အၢၣ်လီၤမနုာ်လဲၣ်ႉ မၤတၢ်သ့မနုၤလဲၣ်ႉ မၤ၀ဲအခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိတဖၣ် နၢ်ပၢၢ်၀ဲလံန့ၣ် အဲၣ်ဒိးတဲယဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

ကညီပၣ်တံၣ်တဖၣ်န့ၣ် လၢကကဲထီၣ်ပဒိၣ်တဖုအဂီၢ် တၢ်အိၣ်သးတအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ်ႇ ကလုာ်ဒူၣ် တဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီးလၢဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤန့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ႇ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ် ဟူးဂဲၤဖံးမၤ၀ဲကန့ၢ်တၢ်အိၣ်သးအဂီၢ် ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢ ကညီၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိတဖၣ်အတၢ်ပာ်သးအဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲဆဲးစံး၀ဲလီၤႉ

လၢန့ၣ်မဲာ်ညါ ကညီကလုာ်ပၣ်တံၣ်အံၤ လၢအ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် မၠီမၠးႇ အ့ၤမဲႇ ကယါကီၢ်စဲၣ် ဒီး ပကိကီၢ်ခီဒိၣ်တဖၣ် လၢကနုာ်လီၤတြပၢအသးအဂီၢ် အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤထီၣ်သးလံဒီး ခၢၣ်စးလၢကဒိးဃု ထၢအသးတဖၣ် ကဆဲးထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပၣ်တံၣ်ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ