Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ခးသံ၀ဲကညီမုၣ်တဂၤအဖီခိၣ် KNU ထီဒါဒီး ဆှၢဟ့ၣ်၀ဲလံာ်ဆူ JMC-S အအိၣ်

တၢ်ခးသံ၀ဲကညီမုၣ်တဂၤအဖီခိၣ် KNU ထီဒါဒီး ဆှၢဟ့ၣ်၀ဲလံာ်ဆူ JMC-S အအိၣ်

467
0
Photo: KNU Mutraw

လါယူၤလံ ၂၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ မုၢ်တြီၢ်လီၢ်က၀ီၤပူၤ ဖဲလါယူၤလံ ၁၆ သီအနံၤန့ၣ် ပယီၤသုးဖိခံဂၤခးသံ၀သ၀ီဖိပိာ်မုၣ်တဂၤအဖီခိၣ် တၢ်ကဃိထံမၤဖျါထီၣ်ဒီးဟံအီၤအရ့အဂီၢ် KNU- ညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်-KNLA သုးက့(၅)အံၤ ဆှၢဟ့ၣ်၀ဲလံာ်ဆူ ကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးသဃဲၤကမံးတံာ် (JMC-S) အအိၣ် ဖဲလါယူၤလံ ၁၈ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲမုၢ်တြီၢ်(ဖၣ်ပူၣ်)ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်ႇ ပိာ်လိထၣ်သ၀ီ နီၢ်မုၣ်နီၤလၢအသးနံၣ်အိၣ်၀ဲ(၄၀)နံၣ်အံၤ ပယီၤသုး နီၣ်ဂံၢ်(၈) ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(စကခ) စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ်ႇ ခီၣ်ချ့သုးရ့ၣ် (ခမရ–၄၀၉) လၢအအိၣ်ခူၣ်သူၣ်ထၣ်သ၀ီ အၦၤသုးဖိခံဂၤလၢအမ့ၢ် မီၣ်သါမိလွ့ၣ် ဒီး မီၣ်အ့မ့သူၣ်အံၤ ခးသံ၀ဲဒၣ်ပိာ်မုၣ်အံၤလၢဟံၣ်ပူၤဒီး ဃဲၣ်လီၤဟံ၀ဲဒၣ်အဖဲထူတဘိဒီးနၢ်ဒံးတခိၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လၢလံာ်၀ဲန့ၣ်အပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဆၢကတီၢ် တၢ်မၤဒ်အံၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ဒီးမၤကမၣ်၀ဲဒၣ် ထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးလံာ်ဃံးဃာ် (NCA) ဒီး လၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဖီခိၣ် KNLA သုးက့(၅)တကပၤ ထီဒါ၀ဲတဲာ်တဲာ်ဖျုဖျုအဂ့ၢ်ဒီး တၢ်ကဲထီၣ်သးအဖီခိၣ် တၢ်ကဃိထံမၤဖျါထီၣ်ဒီးကဟံအရ့လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်တၢၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ကဲထီၣ်သးန့ၣ် ဖဲလါယူၤလံ ၁၆ သီအနံၤ ဂီၤခီ(၆)နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးဖိ ၂ ဂၤအံၤ ဟဲတုၤ၀ဲဒၣ်လၢပိာ်လိထၣ်သ၀ီ သ၀ီသးၦၢ်အဟံၣ်ဒီး ဃ့၀ဲဒၣ်သ၀ီသးၦၢ်အမါ နီၢ်မုၣ်နီၤအထၢၣ်သွ့ဒီး တၢ်တဟ့ၣ်အီၤဘၣ်အဃိ ခးသံ၀ဲ၀ံၤဘ့ၣ်လီၤဟံန့ၢ်၀ဲအဖဲထူတဘိဒီးနၢ်ဒံးတခိၣ်၀ံၤ ဃ့ၢ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိလၢအတအဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါအမံၤတဂၤ စံး၀ဲလီၤႉ

သ၀ီဖိအ၀ဲန့ၣ် စံး၀ဲလၢ “ပယီၤသုး ၂ ဂၤအံၤ ဃ့၀ဲဒၣ်ထၢၣ်သွ့လၢနီၢ်မုၣ်နီၤအအိၣ်လီၤႉ ဃ့၀ဲဒၣ်ထၢၣ်သွ့ဒီးနီၢ်မုၣ်နီၤတဟ့ၣ်အီၤဘၣ်အခါ ခးသံ၀ဲဒၣ်ဒီး ဃဲၣ်လီၤဟံ၀ဲဒၣ်ဖဲထူတဘိဒီး နၢ်ဒံးတခိၣ်လၢအအိၣ်နီၢ်မုၣ်နီၤအလိၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ
ပယီၤသုးအံၤ ခး၀ဲဒၣ်နီၢ်မုၣ်နီၤ အမဲာ်သၣ်ႇ ကိာ်ပူၤဒီး အသးနါၦၢ် ၃ ထံၣ်ဒီး ပယီၤသုးဖိလၢအမၤကမၣ်တၢ်ခံဂၤအံၤ ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲး၀ဲအသးဒီး ဖဲလါယူၤလံ ၁၇ သီအနံၤန့ၣ် က့ၤတုၤ၀ဲဒၣ်လၢအသုးရ့ၣ်အိၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ လၢသုးရ့ၣ်အံၤအပူၤ အ၀ဲသ့ၣ်ခံဂၤအံၤတၢ်ဆီတလဲဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ၀ီဖိအ၀ဲန့ၣ် ဆဲးစံး၀ဲလီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဆဲးကျိးသံကွၢ်၀ဲဒၣ်ဒီး မုၢ်ထီၣ် ကလံၤထံး ကီၢ်ခီ သုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်(ရတခ)ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ မီၣ်မီၣ်လၣ် ဒီးစံး၀ဲလၢအတၢ်မၤအါအဃိ တကီၢ်ခါက့ၤစံးဆၢကဒါက့ၤတအိၣ်၀ဲဘၣ်လီၤႉ လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ လၢသုးမုၢ်ဒိၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢအတီဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤကရူၢ်စ့ၢ်ကီး ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ကဲထီၣ်သးတဖၣ်အံၤအဖီခိၣ် တုၤလၢတနံၤအံၤတစု လၢအ၀ဲသ့ၣ် (social media) အပူၤန့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲတၢ်ကစီၣ်တအိၣ်၀ဲဒံးဘၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤအဖီခိၣ် ဖျိၤ–စှီၤ ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ်လၢအအိၣ်ဆီလီၤအသးဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ =၂ နီၢ်ယူၣ်စနၣ်၀ၤ စံး၀ဲ “တၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤ JMC အမူအဒါအိၣ်၀ဲဖးဒိၣ်ညါလီၤႉ ဖဲခံခီခံကပၤ ဆဲးလီၤ၀ဲ NCA အလံာ်ဃံးဃာ်အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးအံၤခးသံ၀ဲဒၣ်ၦၤကညီအံၤန့ၣ် လုၢ်သ့ၣ်ခါ ပတာ်၀ဲဒၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢကလုာ်ဒူၣ်လီၢ်က၀ီၤအပူၤ တၢ်မၤသံမၤ၀ီကဲထီၣ်အံၤန့ၣ် လၢထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်အဖီခိၣ် ပဒိၣ်အံၤကတြီဆၢတၢ်အဂီၢ် တမၤလၢၦဲၤမူဒါဘၣ်လီၤႉ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ခးသံ၀ဲဒၣ်ကမျၢၢ်အံၤန့ၣ် ပယီၤသုးအံၤလုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်ဒီးမၤကမၣ်၀ဲဒၣ် NCA အလံာ်ဃံးဃာ် အဆၢဒိၣ်(၃) အဆၢဖိ(၉) အဆၢဖိနီၤဖး(ခ)ဒီး(ဃ)ဒီး ခံခီခံကပၤလၢကဘၣ်ပာ်ကဲလူၤပိာ်မၤထွဲ၀ဲလၢအမ့ၢ် သုးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ Military Code of Conduct(COC) အဆၢဒိၣ်(၂)ႇ အဆၢဖိ(၇)ႇ အဆၢဖိနီၤဖး(ထ)တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် KNU ဆှၢဟ့ၣ်လံာ်ပာ်ဖျါအပူၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

နီၢ်မုၣ်နီၤလၢဘၣ်တၢ်ခးသံအီၤအံၤ မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ပိာ်လိထၣ်သ၀ီသးၦၢ် စီၤပူၣ်အ့အမါဒီး အဖိမုၣ်ဒိၣ်(၁၈)နံၣ် ဒီး အဖိခွါ(၁၅)နံၣ်တဂၤႇ (၁၂)နံၣ်တဂၤ အိၣ်လီၤတဲာ်၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢလီၢ်က၀ီၤဖိအအိၣ်လီၤႉ