Home တၢ်ကစီၣ် နံၣ် ၇၀ ၦဲၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဆၢက့ၤအဂီၢ် တၢ်ကမၤ၀ဲအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ၄ ခါ

နံၣ် ၇၀ ၦဲၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဆၢက့ၤအဂီၢ် တၢ်ကမၤ၀ဲအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ၄ ခါ

244
0

လါယူၤလံ ၂၀ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီရှါ

ဖဲလါအီကူာ် ၁၂ သီအနံၤ လၢအလီၤဘၣ်၀ဲ နံၣ် ၇၀ ၦဲၤ ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤ အတၢ်သ့ၣ်နီၣ်ဆၢက့ၤအဂီၢ် ကညီသးစၢ်လၢအအိၣ်၀့ၢ်တကူၣ်တဖၣ် ရဲၣ်ကျဲၤပာ်၀ဲလၢကမၤ၀ဲတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ၄ ခါအဂ့ၢ်န့ၣ် သးစၢ်တဂၤလၢအမ့ၢ် စီၤကၠီၤလ့ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါယူၤလံ ၁၇ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကထုးထီၣ်ဒီးနီၤလီၤ၀ဲဒၣ် ဘၣ်ဃးဒီးကညီမၤထူရၤ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်လံာ်အိၣ်၀ဲအသိးႇ လၢ (social media) တဆီ တၢ်ကထုးထီၣ်ရၤလီၤ၀ဲဘၣ်ဃးဒီးကညီမၤထူရၤ အဂ့ၢ်အကျိၤလၢပကြၢးသ့ၣ်ညါအီၤတဖၣ်ႇ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ်လၢ (online) ဒီး မၤထူရၤတဂၤလၢအမ့ၢ် စီၤဘးအူကၠံ အအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အလီၢ်သ၀ီပူၤ တၢ်ကသူၣ်၀ဲသ့ၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ် တၢ်ကမၤ၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထဲဒွီးတၢ်ကမၤ၀ဲတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ အတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိန့ၣ် စီၤကၠီၤလ့ စံး၀ဲ “ကညီဒီကလုာ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အံၤန့ၣ် က့ၤပဲာ်ထံနီၤဖးကဒါက့ၤဒီး ဒ်သိးခါဆူညါတၢ်အိၣ်မူကဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် သးစၢ်တဖၣ်ကဘၣ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်လၢကျဲဒ်လဲၣ်အဂီၢ် ကဘၣ်စးထီၣ်ဃုကျဲဒ်လဲၣ်ႉ ၀ံၤဘျီလၢကလုာ်အဂီၢ်န့ၣ် ဒ်သိးကညီသးစၢ်တဖၣ် ကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိဒီးမၤ၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

လၢတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အကျါ ဖဲအပူၤကွံာ်တလါဘျဲၣ်အခါန့ၣ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ကစီၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတပၤန့ၣ် ကညီမၤထူရၤတဖၣ်ဒီး ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤႇ မၤထူရၤမုၢ်နံၤအဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်ႇ တၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်သံဒိးတဖၣ်န့ၣ် တၢ်ကွဲးဒီးတီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး တၢ်ဂီၤမူသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤ၀ဲလၢ (facebook) တဆီအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကညီသးစၢ်တဖၣ်အအိၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး (panel discussion) အဂီၢ် KNU- ညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇ ကညီထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ်ႇ သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်ကပၣ်ဃုာ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး၀ဲဒၣ်ဒီး တၢ်ကထုးထီၣ်ရၤလီၤ၀ဲတဘျီဃီတကတီၢ်ဃီလၢၦၤဂ့ၢ်၀ီၦာ်ဘျးစဲပူၤအသိး ၦၤလၢအအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် သံဒိးသံကွၢ်ကန့ၢ်အဂီၢ် ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ မ့ၢ်၀ဲတၢ်တြီဆၢဒီသဒၢ၀ဲ တၢ်ဆါသံသတြိာ် covid-19 အဆၢကတီၢ်အဃိႇ လၢတၢ်ကထုးဖှိၣ်မၤဖှိၣ်ၦၤကညီအဂီၢ်ကီခဲ၀ဲဒၣ်အသိး ကသဂၢၢ်ဘၣ်၀ဲဒၣ်ဒီးပဒိၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးတၢ်တြီတဖၣ် သ့၀ဲအဖီခိၣ် တၢ်တၤတၢ်တနီၤအိၣ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢကညီသးစၢ်တဖၣ်အအိၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကံွ၁် ၂၀၁၉ နံၣ်န့ၣ် ကညီမၤထူရၤမုၢ်နံၤအံၤ ဒ်အပူၤကွံာ်အသိးတၢ်မၤ၀ဲဒၣ်လၢဘျီၣ်ပူၤတန့ၢ်၀ဲဘၣ်အဃိႇ ၀့ၢ် တကူၣ်ခၢၣ်သး မဟၣ်ဘ့ၤဒူၣ်လၣ် ဖီကရၢၢ်အမဲာ်ညါ တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီး ၀့ၢ်တကူၣ် ကညီကလုာ်တဖၣ်ဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်ဒီး ၦၤတမှံၤတဖၣ်ပာ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ် ၇၀၀ ဘျဲၣ် ဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ ခီဖျိလၢတၢ်မၤ၀ဲဒၣ်မၤထူရၤမုၢ်နံၤအဃိ ၦၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲမၤ၀ဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ နီၢ်အိလၣ် ဃုာ်ဒီးသးစၢ်ခံဂၤ ပဒိၣ်အံၤစံၣ်ညီၣ်ဆၢတဲာ်လီၤ၀ဲလၢ ကဘၣ်အိၣ်ဃိာ်ပူၤ ၁၄ သီ န့ၣ်လီၤႉ