Home တၢ်ကစီၣ် ကညီပၣ်တံၣ်အကျါ ခၢၣ်စးလၢကဒိးဃုထၢသးလၢအသးနံၣ်စှၤကတၢၢ် စးစွဲမဲၣ် ကနုာ်လီၤတပြၢလၢမၠီမၠးပူၤ

ကညီပၣ်တံၣ်အကျါ ခၢၣ်စးလၢကဒိးဃုထၢသးလၢအသးနံၣ်စှၤကတၢၢ် စးစွဲမဲၣ် ကနုာ်လီၤတပြၢလၢမၠီမၠးပူၤ

369
0

လါအီကူး ၂၁ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့

ကညီပၣ်တံၣ်တဖၣ်အကျါ ခၢၣ်စးလၢကဒိးဃုထၢသးလၢအမ့ၢ် စးစွဲမဲၣ်လၢအသးနံၣ်စှၤကတၢၢ်အံၤ ကနုာ်လီၤဒိးဃုထၢအသးလၢ ကညီဒီကလုာ်ပၣ်တံၣ် (KNP) ခၢၣ်စး ဖဲမၠီမၠးကီၢ်ဆၣ်ႇ ကီၢ်ခီဒိၣ် နီၣ်ဂံၢ်(၂)တၢ်ဖးလီၢ်က၀ီၤပူၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ
စးစွဲမဲၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ် ဖဲ၁၉၉၅ နံၣ်ႇ လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၈ သီ မၠီမၠး၀့ၢ်ႇ သိၤလၤတဲၣ်နဲၤဒီး တကီၢ်ခါခဲအံၤ အသးနံၣ်အိၣ်ဒံးဒၣ်ထဲ ၂၅ နံၣ်ဒီး လွံၢ်လါဘျဲၣ်အသိး အ၀ဲဖျိထီၣ်၀ဲဒၣ်သးဂ့ၢ်၀ီပီညါလံာ်ဒီး လၢကညီပၣ်တံၣ်တဖၣ်အကျါ မ့ၢ်ခၢၣ်စးလၢအသးနံၣ်စှၤကတၢၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်မုၢ်လၢ်အခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ် ပ၀ဲသးစၢ်တဖၣ်န့ၣ် လၢပထံကီၢ်ဂီၢ်ႇ လၢပဟီၣ်က၀ီၤအဂီၢ် နုာ်လီၤမၤစၢၤတၢ်သ့၀ဲလီၤန့ၣ် အဲၣ်ဒိးဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါတခါလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲလီၤႉ

ကညီဒီကလုာ်ပၣ်တံၣ်အံၤ လၢအ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်ႇ ပကိႇ ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ႇ ကယါကီၢ်စဲၣ် ဒီးဖါစီကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ခၢၣ်စး ၁၃ ဂၤ ကနုာ်လီၤတပြၢ၀ဲဒၣ်အသိး သးစၢ်ဒီးၦၤဒိၣ်တုၤခိၣ်ၦဲၤတဖၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် ပၣ်တံၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ မါကၠီၤည့ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ
မၠီမၠးကီၢ်ဆၣ်ပူၤ ကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ႇ ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ႇ ကီၢ်ခီဒိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် နီၣ်ဂံၢ် ၁ ဒီး နီၣ်ဂံၢ် ၂ တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ် လၢကနုာ်လီၤတပြၢသးအဂီၢ် ခၢၣ်စးပတြီာ် ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ ၇၁ ဂၤ တီၣ်ထီၣ်ဃာ်အမံၤစရီဒီး ဖဲန့ၣ်စးစွဲမဲၣ်အံၤ မ့ၢ်ၦၤလၢအသးနံၣ်စှၤကတၢၢ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် မၠီမၠး ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူမီၣ်မီၣ်စ့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါအီကူး ၁၉ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ဃုထၢအပူၤ ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ႇ ကီၢ်ခီဒိၣ်မ့တမ့ၢ် ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ခၢၣ်စးလၢကဒိးဃုထၢအသးတဖၣ် ဖဲတၢ် တီၣ်ထီၣ်ခၢၣ်စးလၢကဒိးဃုထၢသးအမံၤတဖၣ်အကတီၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ၦၤလၢအသးနံၣ်ၦဲၤ ၂၅ နံၣ်အသိးႇ ကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ခၢၣ်စးလၢကဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်န့ၣ် ဖဲတီၣ်ထီၣ်အမံၤစရီအခါ ကဘၣ်မ့ၢ်ၦၤလၢသးနံၣ်ၦဲၤ၀ဲ ၃၀ နံၣ်လံလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကီၣ်စၢဖှိၣ် တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ