Home တၢ်ကစီၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ ၦၤလၢကနုာ်လီၤဒိးဃုထၢသးလၢနီၢ်တဂၤ အိၣ်၀ဲ ၂၃ ဂၤ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ ၦၤလၢကနုာ်လီၤဒိးဃုထၢသးလၢနီၢ်တဂၤ အိၣ်၀ဲ ၂၃ ဂၤ

289
0

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤရှါ

ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ၈ သီအနံၤ လၢအလီၤဘၣ်၀ဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢဖးဒိၣ်အံၤ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ပူၤ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးလၢကဒိးဃုထၢအသးလၢနီၢ်တဂၤန့ၣ်အိၣ်၀ဲ ၂၃ ဂၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ် တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်ကရူၢ်အဒ့ နဲၣ်ရွဲၣ် အူမီၣ်မီၣ်နဲၤ စံး၀ဲ “ၦၤလၢကဒိးဃုထၢသးလၢနီၢ်တဂၤအိၣ်၀ဲ၂၃ ဂၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢကဒိးဃုထၢသးလၢနီၢ်တဂၤလၢ ဒီကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ်န့ၣ်(၃)ဂၤႇ ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်(၁၁)ဂၤႇ ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒိၣ်(၁)ဂၤဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ကလုာ်တဖၣ်န့ၣ် မိၣ်(၁)ဂၤႇ ပအိၣ်(၃)ဂၤဒီး ပယီၤ(၄)ဂၤ ကနုာ်လီၤတပြၢ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢကနုာ်လီၤဒိးဃုထၢသးလၢ မိၣ်(တလၢၤ)ကလုာ် ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးလၢနီၢ်တဂၤ တကီၢ်ခါ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး မိၣ်လံာ်လဲၢ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤကရၢ(ကညီကီၢ်စဲၣ်)ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မ့စီၣ်မ့အူစံး၀ဲ “ဆီတလဲသးလၢမိၣ်ကလုာ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအံၤဒီး ကနုာ်လီၤတပြၢသးလၢဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးန့ၣ်လီၤႉ လံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤ(ကရၢ)အံၤ မနုၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ် အတၢ်ဒိၣ်စိဒိၣ်ကမီၤအဖီလာ် တဘၣ်ဒိၣ်စိဘၣ်မီၤႉ တၢ်အဃိန့ၣ် တမ့ၢ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်ဖိဘၣ်အဃိ တလိၣ်ဟးထီၣ်လၢ(လံာ်လဲၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤကရၢ)ဘၣ်ဒီး ဆဲးဟံ၀ဲဒၣ်မူဒါလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

ၦၤလၢကဒိးဃုထၢသးလၢနီၢ်တဂၤ ၂၃ ဂၤအကျါ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ နီၣ်ဂံၢ်(၂)န့ၣ် ဒီၣ်ကထၢၣ်နီၢ်ယူၣ်စနၣ်၀့ႇ တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ နီၣ်ဂံၢ်(၁)န့ၣ် နါမၠ့ၣ်အီၣ်ဒီး ကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ နီၣ်ဂံၢ်(၇)န့ၣ် နါခ့ၤသဲၣ်မၤ၀့ ၦၤသၢဂၤအံၤလီၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ပိာ်မုၣ်ဒီး လၢအအိၣ်တ့ၢ် ၂၀ ဂၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ကလုာ်ခၢၣ်စးလၢကဒိးဃုထၢအသးတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢကဒိးဃုထၢသးလၢနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲတဂၤလၢအမ့ၢ် နါမၠ့ၣ်အီၣ်စ့ၢ်ကီးစံး၀ဲ “ဖဲပမၤကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီအဆၢကတီၢ် သးစၢ်ဒီးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်ႇ ဒ်သိးမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်လၢ အဒီသဒၢ၀ဲ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးၦၤဂ့ၢ်၀ီခွဲးယာ်တခါ ကဟဲအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ႇ တၢ်ကဆီတလဲ၀ဲစံာ်လီၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်တၢ် ဘျၢသဲစးအဂီၢ်ႇ လၢကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ် တၢ်သ့ဟံးမူဒါႇမူဒါလၢအလီၤဘၣ်ၦၤ ဒ်သိးတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ် ကျဲၤသနူတခါ ကဟဲအိၣ်ထီအဂီၢ်ႇ ဒ်သိး နီၢ်ကစၢ်တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသး ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ဖဲဒရၢၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ် ကဟဲအိၣ်ထီၣ်၀ဲဒၣ်အဂီၢ် ကလဲၤ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ပညိၣ်အပူၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲလီၤႉ

ဖဲလါအီကူး ၃၀ သီ ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်ကရူၢ်အဒ့ ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးလၢကဒိးဃုထၢသးတဖၣ်အမံၤစရီဒီး လၢကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်အတၢ်မၤနီၣ်မၤဃါအပူၤ ပၣ်တံၣ်တဖၣ်ဒီး ၦၤလၢကဒိးဃုထၢသးလၢနီၢ်တဂၤ ခဲလၢာ်အိၣ် ၂၃၃ ဂၤ န့ၣ်လီၤႉ