Home တၢ်ကစီၣ် ကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ဃုထၢတန့ၢ်ဒံးဘၣ်

ကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်အပူၤ တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ဃုထၢတန့ၢ်ဒံးဘၣ်

142
0
လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၆ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စီၤထိလ့

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ်ႇ ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ဒီး ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဒူသ၀ီလၢအအိၣ် ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတၢ်ပၢဟီၣ်က၀ီၤအပူၤတဖၣ် တၢ်မၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဃုထၢတန့ၢ်၀ဲဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရၢၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူထ့အီၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ဒ် ၂၀၁၅ အသိးလီၤႇ ဖဲကီးတရံးအံၤတလီၤဆီ၀ဲဘၣ်ႉ ဖဲကီးတရံးအံၤ သ၀ီဖးဒိၣ်လၢမၤ၀ဲတန့ၢ်ဘၣ်အိၣ်၀ဲ ၇ ဖျၢၣ်လီၤႉ အၤကီႇ အၤဖးကၠံ(အီၤဖး ဖးဒိၣ်)တဖၣ် တၢ်မၤတန့ၢ်ဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ် ခီၣ်မံရှၢၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အူထ့အီၤ စံး၀ဲလီၤႉ

လၢကဟဲတၢ်ဃုထၢန့ၣ် ဖဲကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်အပူၤ တၢ်ကပာ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဖးလီၢ် ၁၂၃ ဖျၢၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်လၢကၠၤအ့စ့ၣ် ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်ကပၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဖးလီၢ် ၁၂၀ ဖျၢၣ်အဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကီၢ်ရ့ၣ် ခီၣ်မံရှၢၣ် အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ဖဲသ၀ီအံၤ တၢ်တဘျီအံၤတၢ်တမၤဘၣ်၀ဲဒံးဘၣ်ႉ ခီၣ်မံရှၢၣ်အံၤ အ၀ဲသ့ၣ်ပာ်၀ဲၦၤပၢဆှၢတၢ်တန့ၢ်ဘၣ်အဃိ တၢ်တဟ့ၣ်အခွဲးလၢမၤ၀ဲဘၣ်လီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ႇ ယွၤတါရှ့ၤသ၀ီကရူၢ်ႇ ၦၤပၢဆှၢတၢ်(လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ဃုထၢပာ်လီၤ၀ဲ)မါမၠၣ်အ့ စံး၀ဲလီၤႉ

ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤဟီၣ်က၀ီၤလၢအအိၣ်ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ်ပူၤတဖၣ်အံၤ တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ဃုထၢတန့ၢ်၀ဲဘၣ် ဘၣ်ဆၣ် ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်အပူၤ ဒူသ၀ီတနီၤန့ၣ် ဒ်သိးကဟ့ၣ်တၢ်ဖးကန့ၢ်အဂီၢ် ရဲၣ်ကျဲၤဃာ်၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံန့ၣ် သ၀ီတနီၤ တၢ်မၤ၀ဲတန့ၢ်ဘၣ်ႉ တၢ်လီၢ်လၢတၢ်မၤ၀ဲန့ၢ်အလီၢ်န့ၣ် လၢကဟဲထၢနုာ်၀ဲအဂီၢ် ရဲၣ်ကျဲၤဃာ်၀ဲလီၤႉ တၢ်အ၀ဲအံၤ လၢအ၀ဲသ့ၣ်တကပၤန့ၣ် လၢကထၢနုာ်အဂီၢ်ဟ့ၣ်၀ဲအခွဲးလီၤႉ ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိတဖၣ်ဒု ဟဲအါထီၣ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် အူထ့အီၤ ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ ကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ဒီး ကၠၤအ့စ့ၣ်ကၠံကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်အံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်–ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢႇ သုးက့(၆)ႇ ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤတဖၣ် တၢ်မၤ၀ဲတၢ်ဃုထၢတန့ၢ်ဒံး၀ဲဘၣ်ဆၣ် ပၣ်တံၣ်တဖၣ်လၢအဟးကရၢကရိ၀ဲတၢ်လၢကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤတဖၣ်အံၤ ကဘၣ်ဟးကရၢကရိတၢ် ဒ်တၢ်ထုးထီၣ်ဃာ်၀ဲခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါတၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒူပျာ်ယာ်ကီၢ်ရ့ၣ်အံၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၇ သီအနံၤန့ၣ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကီးတရံးကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ လၢကဟဲ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအံၤ ကညီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ်ႇ ဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကရၢႇ ကီၢ်စၢဖှိၣ် သွံၣ်ဃူဖိးဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ပၣ်တံၣ်ႇ ကီၢ်စၢဖှိၣ် တၢ်ဘၣ်ဘျုးပၣ်တံၣ်ႇ ဃူဖိး ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် ဒီး မိၣ်ဃူဖိးပၣ်တံၣ်တဖၣ် ကနုာ်လီၤတပြၢ၀ဲလၢတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးအသိး ခၢၣ်စးလၢကဒိးဃုထၢသးလၢနီၢ်ကစၢ်တဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ကနုာ်လီၤတပြၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ