Home တၢ်ကစီၣ် ကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိလၢအတုၤအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တဖၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖး ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၃ သီ

ကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိလၢအတုၤအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တဖၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖး ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၃ သီ

159
0
လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၉ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ကီၢ်ပယီၤထံဖိကီၢ်ဖိလၢအတုၤအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤတဖၣ် လၢကဟဲ စးထီၣ်ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၃ သီအနံၤန့ၣ် တၢ်စးထီၣ်ဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးသ့၀ဲလံအဂ့ၢ် ဖဲအပူၤကွံာ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၅ သီအနံၤန့ၣ် ဘီကီး၀့ၢ် ကီၢ်ပယီၤမီၢ်သီရူ ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

မီၢ်သီရူ ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဒီး ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိကရူၢ်ကရၢလၢအအိၣ်ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီး ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်က ရၢကရိခၢၣ်စးတဖၣ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၄ သီအနံၤန့ၣ် ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိး၀ံၤ လၢကဟဲ စးထီၣ်ဖဲလါအီး ကထိဘၢၣ် ၃ သီ တုၤလၢ ၁၃ သီတစု ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ဘီကီး၀့ၢ် ကီၢ်ပယီၤမီၢ်သီရူ ကရူၢ်ကရၢတဖၣ် စးထီၣ်ဂီၤခီ(၈)နၣ်ရံၣ် တုၤလၢ ဟါခီ(၆)နၣ်ရံၣ်တစု ဟ့ၣ်ဆိဃာ်တၢ်ဖးကန့ၢ်အဂီၢ် ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲအဂ့ၢ််န့ၣ် မီၢ်သီရူ လံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဃာ်၀ဲလၢ တၢ်ကဟ့ၣ်ဆိဃာ်တၢ်ဖးလၢမီၢ်သီရူအံၤ ခီဖျိလၢတၢ်အိးထီၣ်ဃာ်၀ဲတၢ်ဖးလီၢ်ထဲဘီကီး၀့ၢ် ကီၢ်ပယီၤမီၢ်သီရူဒီး ကံၢ်မဲ၀့ၢ် မီၢ်လါရူ(ကောင်စစ်ဝန်ရုံး)အဃိ လၢၦၤကီၢ်ပယီၤဖိတဖၣ်အဂီၢ်တနီၤ ခီဖျိလၢတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤကီခဲ၀ဲအဖီခိၣ် ကဆှူ၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအခွဲးအယာ်သ့၀ဲအဂ့ၢ် မီၢ်သီရူ တၢ်ကွဲမုာ်တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးအပူၤ ၦၤလၢအဟဲထီၣ်ပၣ်ဃုာ်၀ဲ ကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒီးတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲကရၢ(OKRSO)ကရူၢ် စီၤစ့ၣ်ပလီၤ စံး၀ဲလီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “ခဲအံၤန့ၣ် လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်အပူၤ ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိတဖၣ်အိၣ်၀ဲအါမးလီၤႉ အနီၢ်ကီၢ်တခီန့ၣ် အဲၣ်ဒိးလၢကမၤဟ့ၣ်၀ဲတၢ်ဖး၀ဲၤကျိၤအလီၢ်သၢခါလွံၢ်ခါလီၤႉ တနီၤလၢကၠီၣ်တဲၣ်ကလံၤထံးတဖၣ်ဒီး ယနီတကပၤ န့ၣ်လၢကဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဂီၢ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဆှူ၀ဲသ့လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် ဟဲမးတသ့ဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

တၢ်ကအိးထီၣ်၀ဲတၢ်ဖးအလီၢ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ၦၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးဖိတဖၣ် အနီၢ်ကစၢ်ဟဲမ့ၢ်တုၤမး ဟ့ၣ်တၢ်ဖးကန့ၢ်လီၤဒီးႇ လၢမီၢ်သီရူတကပၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် လၢတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအပူၤ တဲ၀ဲတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤစ့ၣ်ပလီၤ ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ဆၣ် လၢမီၢ်သီရူတကပၤ ဖဲလၢၦၤကီၢ်ပယီၤဖိတဖၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအနံၤန့ၣ် တၢ်မၤလၢအဘၣ်ထွဲတဖၣ် ဒ်သိး ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ပျဲအခွဲးအဂီၢ် တၢ်ကထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိး၀ဲဒၣ်ဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤ၀ဲၤကျိၤဒီးႇ ကီၢ်ပယီၤ ၦၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်အံၤ လၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအဂီၢ်မ့ၢ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲန့ၣ် ဒ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ် အတၢ်နဲၣ်ကျဲအသိး ကမၤစၢၤဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်သ့၀ဲအဂ့ၢ် လၢလံာ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

တကီၢ်ခါ ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤ ဒ်သိးတၢ်ကတြီဆၢ၀ဲခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤတနီၤန့ၣ် တၢ်တြီဃာ်တဖၣ်အိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်အသိး ၦၤမၤတၢ်ဖိတနီၤ ခီဖျိလၢတၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလံာ်လဲၢ်တဖၣ်တအိၣ်ဘၣ်အဃိ လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကဟ့ၣ်တၢ်ဖး န့ၢ်ႇတန့ၢ်အဖီခိၣ် တလီၤတံၢ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢအဟူးဂဲၤဖံးမၤတၢ်လၢ ၦၤမၤတၢ်ဖိအဂီၢ်တဖၣ် စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

၀့ၢ်မဲၢ်ဆီး ယီၣ်ခၠံၣ်အူ ၦၤမၤတၢ်ဖိကရူၢ် တၢ်မၤလိမူဒါခိၣ် ကိၤမၠိစီၣ် စံး၀ဲ “လၢပ၀ဲသ့ၣ်တကပၤခီဒု တၢ်ကီတၢ်ခဲ တအိၣ်ဘၣ်ႉ ဟ့ၣ်တၢ်ဖးစရီမ့ၢ်ဟးထီၣ်န့ၣ် မီၢ်သီအံၤကရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်၀ဲသိလ့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ၦၤလၢအကဘၣ်လဲၤ တဖၣ်န့ၣ် တၢ်ဟးထီၣ်က့ၤလီၤလံာ်လဲၢ်မ့ၢ်အိၣ်မး န့ၢ်၀ဲလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အပူၤ ကီၢ်ပယီၤၦၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢအဖိးသဲစးအိၣ်၀ဲ ၁ႉ၁၅ ကကွဲၢ် အကျါ ၦၤလၢတီၣ်ထီၣ်ဃာ်လၢကဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖး အိၣ်၀ဲ ၄ ကလးဃၣ်ဃၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကီၢ်ပယီၤမီၢ်သီရူအအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢအတုၤအိၣ်လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤတဘ့ၣ်စုာ်စုာ် အိၣ်၀ဲ ၄ ကကွဲၢ်ဃၣ်ဃၣ်အကျါ ဖဲအပူၤကွံာ် လါယူၤလံ ဒီး လါအီကူးအတီၢ်ပူၤ ၂၀၂၀ တၢ်ဃုထၢအဂီၢ် ၦၤလၢတီၣ်ထီၣ်ဃာ်လံာ်လၢကဟ့ၣ်ဆိတၢ်ဖးအိၣ်၀ဲ တကလီၢ် ဘျဲၣ်အဂ့ၢ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကီၢ်ပယီၤ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကိတိာ်၀ဲၤကျိၤအအိၣ်လီၤႉ ဒ်နီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွးအသိး ၦၤကီၢ်ပယီၤဖိလၢ ဟ့ၣ်ဆိဃာ်တၢ်ဖးအံၤ အိၣ်အါန့ၢ်ဒံးအပူၤကွံာ် ၂၀၁၅ တၢ်ဃုထၢဒံးဒီးႇ ၂၀၁၅ တၢ်ဃုထၢခါန့ၣ် ၦၤဟ့ၣ်တဖးဖိလၢအတုၤအိၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတဖၣ် အိၣ်၀ဲထဲ ၃ ကလးလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ