Home တၢ်ကစီၣ် ကရူၢ် ၇ ဘ့ၣ်အပူၤ ကထူးသံကွံာ်တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤအဂီၢ် ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ တီၣ်ထီၣ်လံာ်

ကရူၢ် ၇ ဘ့ၣ်အပူၤ ကထူးသံကွံာ်တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤအဂီၢ် ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ တီၣ်ထီၣ်လံာ်

223
0
လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၄ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ နါ၀့ၤဖၠိစၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤခံခါ လၢအပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒူသ၀ီကရူၢ် ၇ ဘ့ၣ်အံၤ ကထူးသံ ကွံာ်၀ဲတၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤအဂီၢ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၂ သီအနံၤန့ၣ် တကီၢ်ခါ ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ စီၤခၠ့ၣ်ခ့ၤအံၤ တီၣ်ထီၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲဒၣ်ဆူ ကီၢ်စဲၣ် တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤ ခ့ၣ်အဲးစံၣ်ဆဲးကျိးသံကွၢ်၀ဲဒၣ်ဒီး ကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်ကရူၢ်အဒ့ နဲၣ်ရွဲၣ် အူမီၣ်မီၣ်နဲၣ် စံး၀ဲလၢ လံာ်ဟဲတုၤ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်ဒီး ဆၢကတီၢ်တၢ်အိၣ်သးခဲအံၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်တီၣ်ထီၣ်ဃာ်၀ဲတၢ်ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါလံာ်အံၤန့ၣ် တဖးဘၣ်မူၤနီၢ်ဒံးဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤစံး၀ဲဒၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁၃ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “အခဲအံၤဒု လံာ်အ၀ဲအံၤန့ၣ်ဟဲဒုဟဲတုၤ၀ဲလံလီၤႉ ယတဖးဘၣ်လံာ်အံၤဒံးဘၣ်ႉ တၢ်ကဆၢတဲာ်၀ဲဒ်လဲၣ်ခီန့ၣ် တဲတဘၣ်ဒံးဘၣ်ႉ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဆိဒံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ ပ၀ဲဒၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး တဖးဘၣ်လံာ်အံၤမူၤမူၤနီၢ်နီၢ်ဒံးဘၣ်အဃိလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ် နဲၣ်ရွဲၣ် အူမီၣ်မီၣ်နဲၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ကရူၢ် ၇ ဘ့ၣ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ ကလုာ်ဘျီၣ်ဒိၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤနီၣ်ဂံၢ်(၉)ဒီး ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် လူၢ်ပျဲၢ်တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤနီၣ်ဂံၢ်(၂)န့ၣ်လီၤႉ တၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ် ခီဖျိဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တနီၤအိၣ်၀ဲအဃိ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်၀ဲဘၣ်ႇ ခီဖျိလၢခိ၀ံၣ်တၢ်ဆါအဃိ လၢကနုာ်လီၤကရၢကရိတၢ်အဂီၢ် သ၀ီတဖၣ်တနီၤန့ၣ် တၢ်တြီတံာ်တံၢ်ဃာ်၀ဲဒၣ်ဒီး လၢကနုာ်လီၤကရၢကရိတၢ်အဂီၢ်ကီခဲ၀ဲဒီး တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲတဖၣ်ကီခဲ၀ဲဒိၣ်မးဒီး ခီဖျိလၢတၢ်ဂ့ၢ်အကလုာ်ကလုာ်အဃိ ဒ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတဖၣ်တီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲအသိး ကထူးသံကွံာ်တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤအဂီၢ် ဘျီၣ်ဒိၣ်ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအံၤ ဆှၢဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ၀ဲ လံာ်ထိၣ်ဃူထိၣ်ဖိးအံၤန့ၣ်လီၤႉ

လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် သ၀ီကရူၢ် ၇ ဘ့ၣ် လၢတၢ်တီၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲလၢ ကဘၣ်ထူးသံကွံာ်တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤအံၤ မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ယ့ၤတခိၤသ၀ီကရူၢ်ႇ တၤလဲၤသ၀ီကရူၢ်ႇ ၀့စီသ၀ီကရူၢ်ႇ မဲလၣ်ယီသ၀ီကရူၢ်ႇ သမိၤသ၀ီကရူၢ်ႇ မံၣ်ကၠီသ၀ီကရူၢ်ႇ ဒီးယ့ဘဲသ၀ီကရူၢ်တဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လၢလံာ်ဟ့ၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါအပူၤ ပာ်ဖျါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

သ၀ီကရူၢ်ဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ၦၤလၢကနုာ်လီၤဒိးတပြၢသးနီၢ်တဂၤ ဒီး ခၢၣ်စးလၢကဒိးဃုထၢသးတဖၣ် နုာ်လီၤကရၢကရိတၢ်ဖးလံအသိး မ့ၢ်၀ဲဒၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤဟီၣ်က၀ီၤဘၣ်ဆၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲတအိၣ် နုာ်လီၤဟးထီၣ်ညီ၀ဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လူၢ်ပျဲၢ်တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤ နီၣ်ဂံၢ်(၂) ၦၤလၢကနုာ်ဒိးဃုထၢသးလၢနီၢ်တဂၤ စီၤကၠီၤလွ့ၤအူ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

စီၤကၠီၤလွ့ၤအူ စံး၀ဲလၢ“သ၀ီကရူၢ်အ၀ဲန့ၣ် သ၀ီလၢယလဲၤကရၢကရိတၢ်ဖး၀ံၤ၀ဲလံန့ၣ်အိၣ်၀ဲလီၤႉ မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်လီၤႉ လၢယဂီၢ်န့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတအိၣ်ဘၣ်ႉ လၢကထူးသံကွံာ်တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ပတလိၣ်ဘၣ်၀ဲဘၣ်လီၤႉ လီၢ်က၀ီၤဖိဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် လၢကထၢနုာ်တၢ်ဖးအဂီၢ် တၢ်ပာ်သးအိၣ်၀ဲလၢလၢၦဲၤၦဲၤလီၤႉ ပၣ်တံၣ်လၢအဂၤစ့ၢ်ကီး နုာ်လီၤ၀ဲဒၣ်လီၤႉ တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲတၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်၀ဲဘၣ်ဆၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲတမ့ၢ်ဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်လီၤႉ

လၢန့ၣ်အမဲာ်ညါ လီၢ်က၀ီၤအ၀ဲန့ၣ်အပူၤ လၢကနုာ်လီၤကရၢကရိတၢ်ဖးအဂီၢ်ဒီး ကထၢနုာ်တၢ်ဖးအဂီၢ် ဒူသ၀ီၦၤ ပၢဆှၢတၢ်ဒီးလီၢ်က၀ီၤဖိတနီၤ ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ကနုာ်လီၤမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ််ပၢၢ်ဒီး လၢကလဲၤဃုထံၣ် သ့ၣ်ညါတၢ်အဂီၢ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲအဃိ ဃ့ထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢကဘၣ်ထူးသံကွံာ်တၢ်ဖး ဟီၣ်က၀ီၤအံၤန့ၣ် ကညီက လုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ် -KNDP ခၢၣ်စးတဖၣ် အတၢ်ပာ်သးတပၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဘၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤလၢကနုာ်လီၤဒိးဃုထၢသးဖဲလီၢ်က၀ီၤဖဲန့ၣ် လၢအမ့ၢ် KNDP ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မါအီၤပၠံၤစိ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်လီၢ်အ၀ဲန့ၣ် KNU˜ BGF အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤႉ KNU မ့ၢ်ဂ့ၤ BGF မ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်သုးမုၢ်ဒိၣ်တ၀ာ်လီၤန့ၣ် ပတဲသ့၀ဲလီၤႉ DKBA ထုးဖးသးစ့ၢ်ကီး အိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်န့ၣ် တနၢ်ဟူဘၣ်ႉ ခီဖျိလၢဖီၣ်စုက၀ဲၤ တနီၤအိၣ်အဃိ သူ၀ဲတၢ်စံးတၢ်ကတိၤလၢ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် မ့ၢ်အခီပညီကတုၤ၀ဲဒ်လဲၣ်ႉ တၢ်အိၣ်သးအံၤလီၤဂာ်တုၤ၀ဲဒၣ်အပတီၢ်လၢ တနာ်အီၣ်၀ဲဒၣ်သုးတဖၣ်အံၤဘၣ်လီၤမီၤႉ ခီဖျိလၢခိ၀ံၣ်အဃိ သ၀ီလၢအဂၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ကးတံၢ်ဃာ်၀ဲလီၤႉ တမ့ၢ်ထဲအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် အ၀ဲစံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးလံာ်တီၣ်ထီၣ်လၢ ကဘၣ်ထူးသံကွံာ်တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအံၤ KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်ႇ လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်အပတီၢ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ စံး၀ဲလၢ “ပ၀ဲဒၣ်တၢ်ကရၢကရိတကပၤဒု မ့ၢ်တထၢနုာ်တၢ်ဖးဘၣ်ဆၣ် ဒူဖိသ၀ီဖိလၢအအိၣ်ဖဲတၢ်လီၢ်တဖၣ်အံၤ လၢကထၢနုၤတၢ်ဖးအဂီၢ် တမ့ၢ်ပတြီအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်ႉ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ဘၣ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတၢ်တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်ႉ တၢ်ကရၢကရိလၢအအိၣ်တ့ၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး လၢကအိၣ်၀ဲဒၣ်ထဲအံၤန့ၣ် တအိၣ်ဘၣ်ႉ BGF စ့ၢ်ကီး လၢအ၀ဲသ့ၣ်အအိၣ်တပၤလီၤမီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲဒၣ်လီၤႉ

လူၢ်ပျဲၢ်ကီၢ်ဆၣ်ႇ ကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် တၢ်ဖးဟီၣ်က၀ီၤနီၣ်ဂံၢ်(၂)အံၤ ခၢၣ်စးလၢကနုာ်လီၤဒိးဃုထၢသးတဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ ကဒိးဃုထၢသးလၢနီၢ်တဂၤ ခၢၣ်စး စီၤကၠီၤလွ့ၤအူႇ တကီၢ်ခါ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးကီၢ်စဲၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤႇ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးဒီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ခြ့ၣ်စံၣ်ကရၢ (NLD)ပၣ်တံၣ် လၢအမ့ၢ် စီၤခၠ့ၣ်ခ့ၤႇ ကီၢ်စၢဖှိၣ်သွံၣ်ဃူဖိးဒီးတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် အူစီၤစိ၀့ႇ ကညီကလုာ်ဒံၣ်မိၣ်ကရဲၣ်တ့ၣ်ပၣ်တံၣ်(KNDP) ၦၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ မါအီၤပၠံၤစိဒီး ကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်ဘၣ်ဘျုးပၣ်တံၣ် အူအီၤတိ၀့သ့ၣ်တဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်ဃုထၢခီၣ်မံရှၢၣ်ကရူၢ်အဒ့ ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအမံၤစရီအသိး သ့ၣ်ညါဘၣ်လီၤႉ