Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်ဖီၣ်ချုး၀ဲၦၤမၤသံပယီၤသုး ၂ဂၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ၦၤဘၣ်အဂ့ၢ် KNLA စံး၀ဲ

တၢ်ဖီၣ်ချုး၀ဲၦၤမၤသံပယီၤသုး ၂ဂၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ၦၤဘၣ်အဂ့ၢ် KNLA စံး၀ဲ

355
0
(Photo_တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့)
လါအီးကထိဘၢၣ် ၆သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါအီကူး ၃၀ သီအနံၤ မၠၣ်၀တံၣ်–ကီးတရံး ကျဲမုၢ်လီၢ်လံၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢ တၢ်မၤသံ၀ဲဒၣ်ပယီၤသုးဖိခံဂၤတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်မၤသံတၢ် ၂ ဂၤ ၀ံၤအလီၢ်ခံ တဲဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢ ကညီဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်(KNLA) သုးရ့ၣ်(၁၀၁) ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ မၢလီၤ၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ် တဲဖျါထီၣ်၀ဲအဖီခိၣ် သုးရ့ၣ်(၁၀၁)တကပၤ သမၢ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်၀ဲခံဂၤအံၤ ၦၤလၢအမၢလီၤတၢ်(၁၀၁)သုးရ့ၣ်ႇ သုးဒ့(၃)လၢအမ့ၢ် သုးယဲၤခိၣ်အံၤ လၢအ၀ဲသ့ၣ်သုးရ့ၣ် အပူၤတအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်ဒီး ၦၤလၢအၢၣ်လီၤတၢ်ကမၣ်ခံဂၤအံၤစ့ၢ်ကီး လၢအ၀ဲသ့ၣ်သုးရ့ၣ်ပူၤ လီၤဘၣ်တ့ၢ်မူဒါတအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် (၁၀၁)သုးရ့ၣ်၀ဲၤဒၢး ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ သုးခိၣ်တဂၤ စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၅ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

“ၦၤ ၂ ဂၤအံၤန့ၣ် တမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ပၦၤဘၣ်ႉ ပယီၤသုးတပၤ ဒ်ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်တၢ်ဂီၤမူပူၤအသိး လၢအ၀ဲသ့ၣ်တဲ၀ဲ သုးရ့ၣ်အသုးဒ့(၃) သုးယဲၤခိၣ်အမံၤဒီးအနီၢ်ကစၢ်အံၤ လၢပသုးရ့ၣ်အပူၤန့ၣ် တအိၣ်နီတဘျီဘၣ်ႉ ၀ံၤဘျီန့ၣ် လၢအကျါတဂၤတဲ၀ဲလၢ အိၣ်ဘၣ်လၢပသုးရ့ၣ်အပူၤ ၉ နံၣ်ညါစ့ၢ်ကီးန့ၣ် တမ့ၢ်၀ဲဘၣ်ႉ တၢ်လၢသုးဖိန့ၣ် ထီၣ်သုးတၢ်သိၣ်လိမ့ၢ်၀ံၤ မ့ၢ်လီၤဘၣ်မူဒါလံန့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်လီၤ၀ဲဒၣ်နီၢ်ကစၢ်အနီၣ်ဂံၢ်လီၤႉ ခဲအံၤ နီၢ်ကစၢ်နီၣ် ဂံၢ်စ့ၢ်ကီးတအိၣ်ဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် ၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ စံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးန့ၣ် ၦၤလၢအမၤကမၣ်တၢ် ၂ ဂၤအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇ သီအနံၤ ကညီကီၢ်စဲၣ်ႇ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီး ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ် ဖီၣ်ချုး၀ဲဒၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၃ သီအနံၤ ၦၤလၢတၢ်ဖီၣ်ချုး၀ဲဒၣ်ခံဂၤအတၢ်တဲဖျါထီၣ်တၢ်လၢတၢ်ဂီၤမူပူၤအံၤ ပယီၤသုး တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်လၢအမ့ၢ်အတီကရူၢ် ထုးထီၣ်ပာ်ဖျါ၀ဲဒၣ်လၢ(social media)အပူၤန့ၣ်လီၤႉ

ဒ်တၢ်ဂီၤမူပူၤဖျါ၀ဲအသိး ၦၤလၢတၢ်ဖီၣ်န့ၢ်၀ဲခံဂၤအံၤန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် စီၤကၠီၤ၀ါဖီ သးနံၣ်(၂၂)နံၣ် ဒီး စီၤ၀ံပျၢဒၢ သးနံၣ်(၁၆)နံၣ်ဒီး မ့ၢ်ၦၤတဖၣ်လၢအအိၣ်ဆိး၀ဲဒၣ်ဖဲသံၣ်၀ါသ၀ီန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်မၤသံတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ အၢၣ်လီၤတၢ် ကမၣ်အဂ့ၢ်ဒီး KNLA သုးက့(၇) စုဒုၣ်တီၤအဖီလာ် သုးရ့ၣ်(၁၀၁) သုးဒ့(၃) သုးယဲၤခိၣ်တဂၤလၢအမ့ၢ် စီၤကီၢ်လူအံၤ မၢလီၤ၀ဲဒၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် တဲဖျါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“ၦၤဖိသၣ်ခံဂၤအံၤန့ၣ် အပူၤကွံာ်လၢညါန့ၣ် ဖဲအ့ရှါကျဲမုၢ်သီ ဘိၤကၠီၤသဲၣ်(DKBA ထုးဖးသးကရူၢ်)အိၣ်အခါန့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ်အၦၤတဖၣ်လီၤႉ အိၣ်ဘၣ်ဃုာ်၀ဲဒၣ်ဒီးဘိၤကၠီၤသဲၣ်တဘျီ၀ံၤ လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ် တၢ်သဘံၣ်သ ဘုၣ်ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဒီး မ့မ့ၢ်ဘိၤကၠီၤသဲၣ်တခီ လဲၤဃ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢကလံၤစိးတကပၤဒီး အိၣ်တ့ၢ်က့ၤ၀ဲဘိၤနါမကၠါ (DKBA ထုးဖးသးကရူၢ်)တဖုန့ၣ်လီၤႉ က့ၤကဲထီၣ်ကဒါဘိၤနါမကၠါအၦၤတဖၣ်လီၤႉ ဘိၤနါမကၠါသံဘျီဒု အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် ထိၣ်လီၤမၢ်အသးလၢသ၀ီပူၤ၀ံၤဘျီ ဟဲက့ၤဖျါထီၣ်ကဒါခဲအံၤလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် သုးရ့ၣ်(၁၀၁) သုးခိၣ် ဆဲးစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် KNLA လီၢ်ခၢၣ်သးသုး၀ဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်တကပၤ က့ၤခီၣ်ဆၢကဒါလၢအဖိးသဲစးတအိၣ်၀ဲနီတမံၤဒံးဘၣ်သနာ်က့ ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ(KNU)အံၤ လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ် ကက့ၤထီဒါက့ၤ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် စံး၀ဲဒၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

KNLA သုးရိၣ်မဲခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ စီၤကၠီၤနံၤစ့ၢ်ကီး စံး၀ဲလၢ “လၢပအအိၣ်အံၤ လံာ်လၢအဖိးသဲစးမနုၤမး တတုၤဒံးဘၣ်ႉ လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖီခိၣ်စ့ၢ်ကီး လၢယၤတကပၤဒု တသ့ၣ်ညါပာ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်ႉ တမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ၀ဲဒၣ်ပၦၤဘၣ်အဃိ လၢကဘၣ်က့ၤခီၣ်ဆၢကဒါစ့ၢ်ကီးတၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ် ဖဲလါစဲး ပထ့ဘၢၣ် ၅ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်–ကီးတရံး တီနီၢ်ကစၢၢ်ခိၣ် ကျဲမုၢ်လီၢ်လံၤ တၢ်ဆဲးကျိးအလီၢ် ပယီၤသုးလၢအဟံးထီၣ်ဖီၣ်၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢခံဂၤအံၤ ဖဲလါအီကူး ၃၀ သီႇ ဂီၤခီ ၂ နၣ်ရံၣ်တခီအဆၢကတီၢ် ဘၣ်တၢ်ဟဲမၤသံ၀ဲဒၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒီး ဖဲတၢ်လဲၤဟံန့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်အစိၣ်အခါ မ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်ကဒီး၀ဲအဃိ ပယီၤသုး ၃ ဂၤ သံကဒီး၀ဲဒၣ်ဒီး ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးကဒီး၀ဲဒၣ် ၅ ဂၤန့ၣ်လီၤႉ