Home တၢ်ကစီၣ် တၢ်မၤသံ၀ဲဒၣ်ပယီၤသုးတၢ်ဂ့ၢ် ပယီၤသုးလိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်၀ဲဒၣ်အံၤ KNU သမၢ၀ဲ

တၢ်မၤသံ၀ဲဒၣ်ပယီၤသုးတၢ်ဂ့ၢ် ပယီၤသုးလိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်၀ဲဒၣ်အံၤ KNU သမၢ၀ဲ

710
0
လါအီးကထိဘၢၣ် ၂ သီႇ ၂၀၂၀ နံၣ်ႇ စးအဲၣ်ဆူ

မၠၣ်၀တံၣ်–ကီးတရံးကျဲလီၢ်လံၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢတၢ်မၤသံ၀ဲဒၣ်ပယီၤသုးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး KNUကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢသုးကရူၢ်အဂ့ၢ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤစံး၀ဲအဖီခိၣ် မ့ၢ်တၢ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်လၢ အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတအိၣ်ဘၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ က့ၤခီၣ်ဆၢကဒါ၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲအပူၤကွံာ် လါအီကူး ၃၀ သီအနံၤန့ၣ် မၠၣ်၀တံၣ်–ကီးတရံးကျဲလီၢ်လံၤ တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢ တၢ်မၤသံ၀ဲဒၣ်ပယီၤသုး ၂ ဂၤတၢ်ဂ့ၢ်ဒီး တၢ်ဒိးလီၤဃာ်၀ဲမ့ၣ်ပိၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ် ၦၤလၢအပၣ်ဃုာ်တဖၣ် တၢ်ဖီၣ်ချုး၀ဲဒၣ်ဒီး ဒ်တၢ်သမံသမိး၀ဲအသိး မ့ၢ်၀ဲဒၣ် KNU သုးကရူၢ်တဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤစံး၀ဲအဖီခိၣ်ႇ KNU နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူ စံး၀ဲဒ်အံၤန့ၣ်လီၤႉ

အ၀ဲစံး၀ဲလၢ “တၢတထံၣ်န့ၣ် တၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤတမ့ၢ်နီတစဲးဘၣ်လီၤႉ ပယီၤသုးလိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်အံၤစ့ၢ်ကီး လၢပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် အခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတအိၣ်ဘၣ်ႉ ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ် မ့မ့ၢ်ဘၣ်ဖုး KNU အၦၤနီၢ်ကီၢ်န့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်နီၢ်ကစၢ်အနီၣ်ဂံၢ်တဖၣ် အိၣ်၀ဲခဲလၢာ်လီၤႉ တဲဖျါထီၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤႇ မ့ၢ်တတဲဖျါထီၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်ႉ ဒ်ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တပၤတၢ်ကတိၤဟဲထီၣ်၀ဲဒၣ်အသိးန့ၣ် အ၀ဲသ့ၣ်တကပၤတဲဖျါထီၣ်၀ဲလီၤမီၤႉ တၢ်ဒ်အံၤ တၢ်ဂ့ၢ်လၢၦၤတဂၤဂၤတဲ၀ဲလၢအကျိာ်အံၤ အမိၢ်လံၤမိၢ်ၦၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် တကြၢးလၢကဘၣ်လိာ်ဘၢလိာ်ကွီၢ်ၦၤတၢ်ဂ့ၢ်ဒ်အံၤဘၣ်” အဂ့ၢ်န့ၣ် စံးဘၣ်ခ့ၣ်အဲးစံၣ်န့ၣ်လီၤႉ

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဂ့ၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤန့ၣ် ၦၤလၢအမၤကမၣ်တၢ်ခံဂၤအံၤ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF)ဒီး ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ် ဖဲဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဆၢကတီၢ် တၢ်ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲဒၣ်ၦၤ ၂ ဂၤအံၤ ဖဲအပူၤကွံာ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၇ သီအနံၤဒီး ဒ်တၢ်သမံသမိးအ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် KNU သုးကရူၢ်တဖၣ်လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သုးမုၢ်ဒိၣ် တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်အမ့ၢ်အတီကရူၢ် ၦၤကတိၤတၢ်ပၢ သုးခိၣ်ကျၢၢ် စီၣ်မ့ထိ စံးဘၣ်အ့ၣ်ယၣ်၀တံၣ်တၢ်ကစီၣ်သန့ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၃၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤႉ

ဖဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်၀ဲတၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးအဆၢကတီၢ်အခါ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးမ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး ခီဖျိလၢတဒူၣ် ဒီးတဒူၣ်ပာ်ထီၣ်လိာ်သးတၢ်ကမၣ်တဖၣ်အဃိ တကီၢ်ခါတၢ်ကမၤဖျါထီၣ်၀ဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အကျိၤအကျဲတဖၣ်အဖီခိၣ် တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးအိၣ်ထီၣ်သ့၀ဲဒၣ်ဒီးႇ ပယီၤသုးမုၢ်ဒိၣ်စံး၀ဲဒ်န့ၣ်အဖီခိၣ် ကထီဒါ၀ဲလီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် KNU တကပၤစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

“တၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤ ပကဆဲးထီဒါ၀ဲလီၤႉ JMC စ့ၢ်ကီး တဂၤဒီးတဂၤပာ်ထီၣ်လိာ်သးတၢ်ကမၣ်အံၤ တကဲထီၣ်၀ဲ တၢ်ဖံးတၢ်မၤစ့ၢ်ကီးဘၣ်ႉ အခီၣ်ထံးန့ၣ် တၢ်ကစီၣ်၀ဲအံၤ ပ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးတမ့ၢ်လၢပနၢ်ဟူဘၣ်ႉ က့ၤနၢ်ဟူကဒါလၢတၢ်ကစီၣ်သန့အိၣ်အဃိ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤစ့ၢ်ကီး ပကက့ၤဃိထံသ့ၣ်ညါ၀ဲဒီး ပကခီၣ်ဆၢ လၢအကြၢး၀ဲဘၣ်၀ဲတခါခါလီၤ” အဂ့ၢ်န့ၣ် ပဒိၣ်စီၤတၢ်ဒိၣ်မူစံး၀ဲန့ၣ်လီၤႉ

ၦၤလၢတၢ်ဆိမိၣ်၀ဲဒၣ်လၢအမၤကမၣ်တၢ်တဖၣ်အံၤ သုးခိးကီၢ်ဆၢ(BGF) ဖီၣ်ချုးန့ၢ်၀ဲဒၣ်ဒီး ဒ်တၢ်သမံသမိးအ၀ဲ သ့ၣ်အသိးန့ၣ် တဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ကရၢကရိနီတဖုဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤခၠ့ၣ်သူၤ စ့ၢ်ကီး ဖဲအပူၤကွံာ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၉ သီအနံၤန့ၣ် စံးဘၣ် 7 Day တၢ်ကစီၣ်သန့န့ၣ်လီၤႉ

ဖဲလါအီကူး ၃၀ သီ ဂီၤခီ ၂ နၣ်ရံၣ်တခီအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပယီၤသုး ၂ ဂၤ လၢ ဟံးထီၣ်ဖီၣ်၀ဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ ဖဲကညီကီၢ်စဲၣ် မၠၣ်၀တံၣ်–ကီးတရံး တီနီၢ်ကစၢၢ်ခိၣ် ကျဲမုၢ်လီၢ်လံၤ တၢ်ဆဲးကျိးလီၢ်အကတီၢ် ဘၣ်တၢ်မၤသံ၀ဲဒၣ်ဒီး ဖဲတၢ်လဲၤသမံသမိးလဲၤဟံက့ၤအစိၣ်အဆၢကတီၢ် အ၀ဲသ့ၣ်အစိၣ်ဖီလာ် ခီဖျိလၢမ့ၣ်ပိၢ်ပိၢ်ဖးထီၣ်ကဒီး၀ဲအဃိ ပယီၤသုး ၃ ဂၤ သံကဒီး၀ဲဒၣ်ဒီး ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးကဒီး၀ဲဒၣ် ၅ ဂၤန့ၣ်လီၤႉ